Elevhälsa för årskurserna F-9

Här hittar du information om de hälsobesök och vaccinationer som erbjuds barn och ungdomar i olika skolåldrar. Du hittar även information om skolpsykologer och kuratorer.

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Mer om hanteringen av personuppgifter inom elevhälsan

Basprogram, kontroller och vaccinatoner

Alla elever ska erbjudas ett antal hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller jämnt fördelade under skoltiden.

Hälsobesöken sker i F-klass, år 2, år 4, år 7.

Vaccinationer MPR år 2 (from läsåret 24/25), HPV år 5 samt DTP år 8.

Alla vaccinationer som ryms inom det svenska vaccinationsprogrammet registreras till ett nationellt vaccinationsregister enligt gällande lag. Registret är ett informationssystem där uppföljning av vaccinationer görs. Mer information om vaccinationer finns på Folkhälsomyndighetens sida.

Om vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kuratorer

En kurator har kunskap om barns och ungdomars utveckling och behov, om socialt samspel och relationer i familjer och grupper. De har också kunskaper i ämnen som mobbing, droger, kriminalitet och psykisk ohälsa. 

Kurator har, liksom övrig personal på skolorna, anmälningsplikt till socialtjänsten när det finns en misstanke om att ett barn eller ung person far illa.

Skolpsykologer

Skolpsykologer arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån gällande skollag och ska vara tillgängliga för föräldrar, skolans personal och elever.

Skolpsykologer är en del av elevhälsan och har därför främst uppdraget att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Skolpsykologer har även ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv.

Skolpsykologen arbetar för att tillsammans lärare och rektor se till att planera för att skoldagen ska bli så trygg och bra som möjligt för alla elever.

Skolpsykologen har tystnadsplikt och utför sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövade erfarenheter och under eget yrkesansvar.

Kontakta elevhälsans medicinska och psykologiska insats

Verksamhetschef

Maria Göransdotter
08-570 471 24
maria.goransdotter@varmdo.se

Skolpsykolog med ledningsansvar

Maria Ahlberg
08-570 480 38
maria.ahlberg@varmdo.se


Övriga kontaktuppgifter inom elevhälsan finns på respektive skolas i Schoolsoft.