Synpunkter och klagomål mot utbildningen

Har du en synpunkt på förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller huvudmannens verksamhet?

Då vill vi veta mer!

Både huvudmannen samt våra förskolor, skolor och fritidshem arbetar med att ständigt utveckla verksamheten. Dina synpunkter är därför viktiga för vår utveckling och kvalitetsarbete. Kommunens definition av en synpunkt är all form av tyckande om kommunens verksamhet eller tjänster och kan vara beröm, klagomål eller förslag. Det är däremot inte en fråga, felanmälan, överklagan eller ett skadeanspråk.

Hos utbildningskontoret delas hanteringen av synpunkter upp i:

  • klagomål mot utbildningen, och
  • övrig form av synpunkt som exempelvis beröm, förslag eller kommunens arbete som hemkommun.

Utbildningsnämndens rutin för klagomål mot utbildningen i de kommunala skolformerna och fritidshem

I Värmdö kommun är utbildningsnämnden huvudman för de kommunala för-, grund-, grundsär- och gymnasieskolorna. Rutin för klagomål mot utbildningen hos de kommunala förskolorna, skolorna och fritidshemmen är:

  1. Kontakta ansvarig personal i första hand då klagomål hanteras effektivast av närmast personal. Det kan exempelvis vara att du framför ditt klagomål till ansvarig förskolelärare, lärare eller mentor.
  2. Om du upplever att du inte får gehör från ansvarig personal eller att bristen inte åtgärdas bör du i andra hand vända dig till rektor. Om klagomålet är av övergripande eller allvarlig karaktär bör du istället vända dig till rektor direkt.
  3. Om du upplever att du inte får gehör för klagomålet hos verksamheten eller att bristen kvarstår trots samtal med berörd personal och rektor kan du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att utreda frågan och en utredare från avdelning styrning och kvalitet kommer att ta kontakt med dig.
  4. Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av klagomålet kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Läs mer om Skolinspektionens tillsyn här.

Övriga typer av synpunkter hanteras av den verksamhet som synpunkten berör.

Klagomål kan lämnas antingen muntligen eller skriftligen. Klagomålet hanteras och besvaras lämpligast i samma form som klagomålet lämnats. Ett muntligt klagomål kan dock hanteras skriftligen på begäran.

Hur lämnar du en synpunkt eller ett klagomål?

Du kan lämna en synpunkt eller ett klagomål antingen skriftligen via kommunens synpunktshantering eller muntligen. Om du önskar att lämna klagomålet muntligen ta kontakt med ansvarig personal, rektor eller en utredare hos utbildningskontoret. Du har även rätt att lämna klagomål anonymt, men kan då inte få återkoppling av resultatet.

Vill du klaga på en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller skola?

Värmdö kommun styr inte de fristående förskolorna och skolorna. Om du har synpunkter eller klagomål på en fristående verksamhet ska du vända dig direkt till den fristående huvudmannen.

Värmdö kommun har dock tillsyn över de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg som finns i kommunen. Tillsyn är en självständig granskning som syftar till att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. I tillsynen ingår också att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta till brister.

Om du inte är nöjd med den fristående verksamhetens hantering av situationen kan du vända dig till kommunen. Det kan du göra antingen via kommunens synpunktshantering eller muntligen genom kontakt med förskolestrategen. När ett klagomål mot fristående verksamhet inkommer tar utbildningskontoret ställning till om tillsyn ska inledas.

Observera att det är Skolinspektionen och inte kommunen inte har tillsyn över att bestämmelser om kränkande behandling följs. Klagomål mot fristående skolor hanteras av deras huvudman alternativt Skolinspektionen.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Vid frågor kan du kontakta respektive rektor alternativt avdelning styrning och kvalitet på utbildningskontoret. Det gäller även om du har skyddade personuppgifter eller behöver stöd för att lämna din synpunkt.

Synpunktshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter central förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.