Omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds

Föräldrar kan få möjlighet till barnomsorg på sena kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Du som har barn mellan 1-12 år och en schemalagd arbetstid utanför den vanliga barnomsorgens öppettider kan få barnomsorg på obekväm arbetstid

Vem kan få barnomsorg då förskola och fritidshem inte erbjuds?

Obekväm arbetstid är vardagar mellan 18:30 och 06:30 (nästa dygn) samt hela dygnet under helgdagar. Verksamheten riktar sig till barn från 1 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Omsorgen riktar sig till vårdnadshavare som inom familjen (till familjen räknas samtliga vårdnadshavare och sammanboende) inte kan ordna omsorg vid obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas inte vid föräldraledighet, studier, praktik, sjukdom, semester eller annan ledighet.

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid måste ditt barn först vara inskrivet i ordinarie verksamhet. Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid måste omfatta en period om minst tre månader och omfattningen ska vara minst 2 timmar per tillfälle.

Den sammanlagda maxtiden för båda typerna av omsorg är 60 timmar/vecka.

Hur anordnas omsorgen?

Omsorgsuppdraget ska utföras av den person över 18 år som vårdnadshavarna önskar ska utföra uppdraget. Personen kan dock inte vara sammanboende med barnets vårdnadshavare.

Kommunen bedömmer vem som är lämplig för uppdraget. Utdrag från belastningsregistret uppvisas i samband med anställning.

Personen anställs av Värmdö kommun. Lön, tillägg för obekväm arbetstid och jourersättning utgår per timme enligt gällande kollektivavtal.

Omsorgen sker i endast i barnets hem, hämta och lämna till förskolan eller skolan och ordna med måltider.


Hur ansöker jag?

Det som behövs inför ansökan är:

  • Arbetsintyg
  • Arbetsschema från arbetsgivare som styrker behovet från båda vårdnadshavarna/sammanboende
  • Schema för behov av omsorg.
  • Utdrag från belastningsregistret.

    Det är viktigt att samtliga dokument bifogas till ansökan för att handläggning ska påbörjas, handläggningstiden är ca 30 dagar. Värmdö kommun kan vara behjälplig att förmedla en person.

    Kontakta samordning-skola@varmdo.se för ytterligare information och ansökningshandlingar. En individuell behovsprövning görs utifrån din ansökan.