Synpunkter och klagomål mot utbildningen

Värmdö kommun arbetar ständigt med att utveckla verksamheterna i egen regi. Dina synpunkter och klagomål är därför viktiga för oss.

Vad är skillnaden mellan synpunkt och klagomål?

  • En synpunkt är en åsikt om något. Det kan vara beröm, förslag och/eller allmänt tyckande.
  • Ett klagomål är ett uttryck för missnöje inom något område. Det kan exempelvis vara att förskolan/skolan inte ger ditt barn det stöd hen behöver eller att de inte agerar vid upplevd kränkande behandling.

Klagomål mot kommunala förskolor och skolor i Värmdö

I Värmdö kommun finns det tre huvudmän för kommunal utbildning. Var och en av dessa ansvarar för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen inom sitt verksamhetsområde.

  • Förskolenämnden ansvarar för de kommunala förskolorna.
  • Grundskolenämnden ansvarar för kommunala grundskolor, fritidshem och anpassad grundskola
  • Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskolor samt anpassad gymnasieskola.

Om du har klagomål mot någon av de kommunala verksamheterna

  1. Vänd dig direkt till personalen, som till exempel förskollärare eller lärare. Om det gäller klagomål mot viss personal eller något som du anser är allvarligt kan du vända dig direkt till rektor.
  2. Om du har vänt dig till personalen men inte blir lyssnad på, eller inte får rätt hjälp, kan du vända dig till rektor i förskolan/skolan.
  3. Om du fortfarande är missnöjd när du har pratat med rektor, eller om ditt klagomål gäller rektor, kan du anmäla klagomål i formuläret som du finner via länken nedan. Om du har svårt att lämna skriftligt klagomål kan du även göra det muntligt. Ring i så fall 08-570 570 00 och be att få bli kopplad till utredare på avdelning styrning och kvalitet inom utbildningskontoret

Klagomål mot fristående förskolor och skolor i Värmdö

Värmdö kommun ansvarar inte för de fristående förskolorna och skolorna. De bedrivs av enskilda huvudmän, som exempelvis aktiebolag. Om du har klagomål mot en fristående verksamhet ska du vända dig direkt till den fristående huvudmannen, som ska ha rutiner för klagomålshantering.

Värmdö kommun har dock tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen, eftersom det är kommunen som godkänt att verksamheten fick starta. Tillsynsansvaret innebär att kommunen ska kontrollera att verksamheten/huvudmannen följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter och att verksamheten håller god kvalitet. Om det framkommer att verksamheten inte uppfyller kraven kan Värmdö kommun ta till vissa verktyg för att verksamhetens huvudman ska rätta till bristerna.

Om du har uppmärksammat brister i en fristående förskola/pedagogisk omsorg kan du lämna skriftlig synpunkt i kommunens synpunktshanteringssystem.

Du kan också ringa 08-570 570 00 och be att få bli kopplad till förskolestrategen inom utbildningskontoret

Synpunktshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter central förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.