Säker sophämtning

Värmdö kommun arbetar tillsammans med sophämtningsentreprenören systematiskt med att identifiera platser som ur ett säkerhets- och arbets-
miljöperspektiv kan ses som problematiska. Syftet med arbetet är göra sophämtningen så säker som möjligt och därmed minska risken för tillbud
och olyckor för såväl boende som entreprenör.

Det kan till exempel handla om att identifiera hämtställen utmed smala vägar och vägar där det saknas tillräckligt stort utrymme för att sopbilen ska kunna vända. Det finns vissa platser där sopbilen behöver åka längs med branta backar och trånga gator för att komma fram till enskilda sopkärl. Vid dessa tillfällen finns en ökad risk för tillbud och olyckor.

När vändzon saknas

På en hel del platser i kommunen saknas en vändzon, vilket innebär att sopbilen måste
backa in (eller tillbaka) på vägen för att nå sopkärl. Just backande sopbilar klassas av Arbetsmiljöverket som en säkerhetsrisk – men också en brist i arbetsmiljö på grund av
den anspänning som momentet innebär för chauffören. Därför är backning inte ett tillåtet körsätt, utan får endast användas för att vända sopbilen. Hämtställen i kommunen där
backning systematiskt används, kommer därför att ses över och åtgärdas.

Gemensamt hämtställe

Om sophämtning inte kan utföras i direkt anslutning till berörda fastigheter införs ofta ett så kallat gemensamt hämtställe i anslutning till farbar väg eller parkeringsplats. Beroende på förhållandena på den aktuella platsen, kan gemensamma sopkärl placeras ut. Alternativt behöver respektive fastighetsägare rulla ut sitt kärl på tömningsdagen till en överenskommen plats. När tömning utförts, rullar sedan fastighetsägaren tillbaka sitt kärl till sin tomt. Vilket system som lämpar sig bäst beror på hur det ser ut på platsen.

Ett gemensamt ansvar

Värmdö kommuns ansvar i arbetsmiljöfrågan omfattar bland annat reglering av transportvägar och avfallsutrymmen i avfallsföreskrifterna. Värmdö kommun ställer även krav på arbetsmiljö-arbete i upphandling av entreprenör för sophämtningen.

Arbetsgivaren ansvarar för de anställdas välmående och säkerhet. Ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs, vilket innebär identifiering av risker och skapande av åtgärdsplaner. Arbetsmiljöverket är den myndighet som ser till att lagar och regler inom arbetsmiljöområdet följs.

Fastighetsinnehavarens ansvar

Fastighetsinnehavarens skyldigheter för att främja en miljöriktig och effektiv avfallshantering är reglerade i miljöbalken, avfallsförordningen och i kommunala föreskrifter. Dessa skyldigheter ska uppfyllas om inte undantag från föreskrifterna medges.

Fastighetsinnehavare har en skyldighet att hålla väg i framkomligt skick. Fastighetsinnehavaren kan inte befrias från sin skyldighet att överlämna avfallet genom att inte uppfylla skyldigheten att ordna farbar väg. Om fastighetsinnehavaren inte ordnar farbar väg, kan kommunen anses uppfylla sin hämtningsskyldighet även om avstånden är längre till den plats där avfallet hämtas.

Vad kan jag som kund göra?

  • Ställa ut kärlet och placera det enligt anvisning (gäller enbostadshus).
  • Se till att kärllocket går att stänga.
  • Knyta ihop soppåsen innan den läggs i kärlet. Lägga matavfall i avsedda påsar.
  • Skotta runt kärlet vintertid och peta loss soppåsar som fryst fast i kärlet.
  • Se till att buskar runt kärl och på vägen fram till kärl samt nedhängande grenar
    är klippta så de inte hindrar hämtningen.