Slamtömning

Här kan du beställa din slamtömning samt få information om vilka stopptider som gäller vid beställning av tömning av de olika avloppsanläggningarna.

Ändringar av slamtaxan 2024

 • Taxan för tömning av minireningsverk på fastlandet har sänkts och är nu densamma som för tömning av slamavskiljare och sluten tank.
 • Ny taxa för återfyllnad av vatten i minireningsverk på fastlandet har införts.
 • Inställelsetiden för beställda tömningar har sänktes från åtta kalenderdagar till fem arbetsdagar.
 • Taxan för hämtning inom en till två dagar på fastlandet har utgått.

Du beställer slamtömning via kommunens e-tjänst.

Kommunen fastställer taxor och avgifter för slamtömning varje år i kommunfullmäktige. Länk till slamtaxan finns till höger.

Allmänt

Det är viktigt att din avloppsanläggning fungerar som den ska då orenat avloppsvatten inte får släppas ut i miljön.

Det du kan göra för att försäkra dig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och få så lång livslängd som möjligt är att med jämna mellanrum inspektera din anläggning.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att slamavskiljare, slutna tankar och reningsverk (minireningsverk) töms så ofta att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön och att anläggningens funktion inte äventyras.

Vägen till fastigheten

 • För att slambilen ska kunna tömma din enskilda anläggning behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen och anläggning klippas.
 • Vintertid ska vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplan vara snöröjd och halkbekämpad. Snövallar ska inte inkräkta på vägbredden.
 • Om slamtömning sker direkt från slamfärja behöver båten 1 meters djup i fören och 2 meter djup 25 meter ut för att kunna köra in till angöringsplatsen samt 10 meter i farledsbredd.

Anläggningen

 • Anläggningen ska vara markerad med vimpelförsedd käpp eller pinne. Även om det är mycket snö eller har snöat ska vimpeln synas.
 • Brunnslocket får väga max 15 kilo. Om handtag finns och locket kan dras av får det väga max 35 kilo. Se till att locket inte är fastfruset vid tömningsdags vintertid.
 • Lossa på muttrar och lås upp eventuella kättingar. Plantera inte växter runt anläggningen.

Tömningsintervall

 • Minireningsverk och slamavskiljare med ansluten WC behöver tömmas varje år.
 • Slamavskiljare med enbart bad-, disk-, och tvättavloppsvatten (BDT) ska tömmas minst vartannat år eller enligt beslut från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Slutna tankar ska vara kopplade till larm och tömmas vid behov.

Har slamtömning utförts?

Det kan ibland vara svårt att se om tömning utförts. Det kan kontrolleras på följande sätt:

 • Alla slamavskiljare är alltid fyllda med vatten, det kan upplevas att brunnen inte är tömd. Kontrollera så här: Om det är en tjock kaka högst upp i brunnen eller om det känns trögt när du rör runt, är det inte tömt. Känns det lätt som vatten är det tömt.
 • Brunnarna har också olika bottnar. En del ska inte sugas helt torra utan ska ha ett mindre slamlager i botten. Är det bara ett mindre slamlager så har tömning utförts.

Om anläggningen inte har blivit slamtömd

Om du som fastighetsägare har förorsakat att entreprenören inte har kunnat tömma anläggningen får du betala för en bomkörning. Det gäller vid både obligatorisk tömning, extra tömning (budning) och jourtömning. Du säkerställer att tömning kan utföras utifrån "Checklista för slamtömning".

Om du har säkerställt att tömning kan utföras men ändå inte fått tömt, måste du reklamera det till servicecenter inom en (1) månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din abonnemangstömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden återkommer entreprenören så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen.

I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning.

Ändring av hämtningsintervall eller kompostering

För att kunna ansöka om dispens för ändring av hämtningsintervall för slam eller latrin ska ditt avlopp vara godkänt. Detsamma gäller om du vill ansöka om att kompostera slam eller latrin.

För att få dispens krävs att avloppsanläggningen har tillstånd och uppfyller dagens krav på rening. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan.

För frågor om ändrat hämtningsintervall eller dispens kontakta bygg- och miljöavdelningen, via kommunens servicecenter: 08-570 470 00.

Kompostering

Latrin från torrtoaletter och slam från avloppsanläggningar ska i första hand omhändertas av kommunen. Om du vill hantera latrin eller slam på din egna fastighet behöver du därför skicka in en ansökan om dispens. Dispens för eget omhändertagande kan endast beviljas om det finns förutsättningar för kompostering och spridning av det färdigkomposterade materialet på din fastighet utan risk för olägenhet. Observera att en dispens är personlig och gäller inte nästa ägare om fastigheten byter ägare.

Latrin

Läs mer om torra toalettlösningar och kompostering av latrin till höger.

Slam

I regel ges inte dispens för eget omhändertagande av slam från en avloppsanläggning med

WC ansluten och där slamtömning är möjlig. Om slamtömning inte är nödvändig varje år kan ett alternativ vara att ansöka om förändrat hämtningsintervall.

För avloppsanläggningar med endast bad-, disk- och tvättvatten anslutet kan dispens beviljas om avloppsanläggningen bedöms ha god funktion och inte påverkas negativt av egen slamtömning.

En grundförutsättning för att kunna få ansökan beviljad är att ditt avlopp har tillstånd och uppfyller dagens miljökrav. Det innebär att om du ansöker om kompostering av slam gör vi också en bedömning av din avloppsanläggning. Om vi inte har genomfört

tillsyn av din avlopps-anläggning inom de senaste åren kommer vi efterfråga kompletterande uppgifter från dig.

Om avloppet har brister beviljas inte kompostering av slam och bristerna med avloppet behöver åtgärdas av fastighetsägaren.

Du ansöka om installation av torrtoalett samt dispens för kompostering av slam och latrin via vår e-tjänst.

Ändrat hämtningsintervall av slam

I vissa fall kan det finnas behov av att slamtömma din avloppsanläggning mer sällan än de fastställda hämtningsintervallen som är beskrivna ovan. Du kan då ansöka om dispens för ändrat hämtningsintervall av slam.

Har du exempelvis en markbaserad avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp behöver du redovisa ett analysresultat på utgående avloppsvatten. Har du ett minireningsverk för WC- och BDT-avlopp behöver du, utöver ett analysresultat, även bifoga servicerapporter samt eventuellt yttrande från leverantören eller servicefirman angående lämpligt hämtningsintervall.

Här kan du läsa mer om provtagning av avloppsvatten:

Provtagning av avloppsvatten Länk till annan webbplats.

Observera att en dispens för ändrat hämtningsintervall är personlig och gäller därför inte nästa ägare vid eventuellt ägarbyte.

Nedan kan du ansöka om ändrat hämtningsintervall i vår e-tjänst:


Ändrat hämtningsintervall - E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om kompostering av slam eller latrin eller ändring av hämtningsintervall är förenat med en handläggningsavgift

Vanlig handläggningsavgift varierar mellan 2 055 och 5 802 kronor. Detta beror exempelvis på om kompletterande uppgifter behöver skickas in eller platsbesök behöver ske för att bedöma funktionen på avloppsanläggningen.

Relaterad information

Det du kan göra för att försäkra dig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och få så lång livslängd som möjligt är att med jämna mellanrum inspektera din avloppsanläggning.

Läs mer på sidan Små avlopp

Hjälpte den här sidan dig?Om personuppgifter
Om du använder formuläret, tänk på att inte skicka några personliga uppgifter. Värmdö kommun sparar aldrig några uppgifter om dig utöver vad du själv ger samtycke till eller uppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som kommun. Läs mer på varmdo.se/personuppgifter