Eldning i och installation av villapanna

En installation eller ändring av villapanna kräver en bygganmälan till kommunen. När du ska välja panna för din uppvärmning välj en så kallad CE-märkt panna.
I en panna får du endast elda torr ved, pellets eller briketter beroende på vad pannan är avsedd för.

Om du vill elda ved för husets värmebehov måste vedpannan anslutas till bästa möjliga teknik. Du måste ha en ackumulatortank ansluten till vedpannan. Detta för att kunna lagra värmen på ett effektivt och miljömässigt sätt. Det är särskilt viktigt om avsikten är att ersätta eller minska förbrukningen i ett värmesystem som består av direktverkande el.

Ved, pellets och flis som bränsle, räknas till förnyelsebara energikällor och bidrar inte till klimatförändringen gällande koldioxid, men ger föroreningar till luften.

Om du värmer upp ditt hus med vedeldning ska du utöver att ha en tekniskt välfungerande vedpanna med tillhörande ackumulatortank, även skaffa dig kunskap så att du med den vetskapen kan minimera störningarna från eldningen genom att elda på rätt sätt.

På länken nedan kommer du till Naturvårdsverkets publikation i samma fråga.

Till broschyren Elda rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du planerar att installera eller ändra en befintlig villapanna behöver du skicka in
en bygganmälan i förväg till bygg- och miljöavdelningen.

Länk till webbsidan eldstäder

Välj villapanna

Välj en CE-märkt panna. En sådan märkning innebär att tillverkaren testar sina produkter
enligt samma kriterier. CE-märkningen innehåller inga krav på miljöprestanda på i detta
fall vedpannan.

Dessa krav återfinns istället i två EU-förordningar – en om miljömärkning och en annan om ekodesign. Den senare handlar om energieffektivitet och utsläppskrav och trädde i kraft den
1 januari 2020.

För mer information om nämnda EU-förordningar och annan relevant information finner
du på Energimyndigheten.

Länk till Energimyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även RISE (Rise Research Institutes of Sweden) har goda kunskaper i ämnet.

Länk till RISE:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad får jag elda i en villapanna?

Det du får elda i villapannan är endast torr ved. Veden bör vara lagrad under tak i minst ett år. Ved som huggs under sommaren är inte tillräckligt torr för att användas kommande vinter.

Om du eldar med ved i villapanna är du skyldig att spara dokumentation över genomförd sotning och underhåll i minst fem år.

Du får inte elda avfall i en villapanna som till exempel hushållsavfall, mjölkkartonger, plast,
målat eller impregnerat virke.

Undvik att elda om röken når dina grannar

I tätbebyggda områden bör du inte elda med ved om det skulle medföra att din eldning påverkar din omgivning, vilket den lätt gör. Röken kan bland annat orsaka irritation i
luftvägarna och kommer lätt in via ventilationen i grannars hus, vilket sällan är uppskattat.
Om sådana tillfällen skulle uppkomma och du som eldar skulle hävda motsatsen är det du
som eldar som behöver visa att din eldning inte skapar olägenheter för människors hälsa
och miljön – inte din granne som besväras. Denna princip som kallas för den omvända bevisbördan i miljöbalken.


Länk till mer information om att elda inomhus Öppnas i nytt fönster.

Pelletsbrännare

Du kan också komplettera din panna med en pelletsbrännare. Eldning med pellets av trä
ger nästan alltid lägre utsläpp av föroreningar jämfört med vedeldning. Detta beror på den jämna kvaliteten och låga fukthalten. Briketter och flis är andra möjliga bränslen, men alla bränslen är inte lämpliga i alla typer av pannor. För vissa bränslen krävs kompletteringar
av anläggningen.