Olja

Vi kan minska koldioxidhalten och oljeberoendet. I Sverige minskar oljan som bränsle för uppvärmning av villor, mycket tack vare att olja är det i särklass dyraste uppvärmningsalternativet.

Oljan är ett fossilt bränsle som ger miljöskadliga utsläpp vid förbränning. Den här typen av utsläpp har under de senaste åren minskat, mycket till följd av att oljeeldning har ersatts med eldning av biobränsle. Den framtida tillgången på olja är osäker, både på grund av instabilitet i oljeproducerande regioner och på grund av sinande oljereserver.

Anmäla cistern

Du behöver anmäla till kommunen när en cistern tas ur bruk.

Anmälan av cistern Länk till annan webbplats.

Läs mer om anmälan av cisterner samt cisterner som ska tas ur bruk

Konvertera från olja

Tänk på detta om du slutar att använda olja och går över till någon annan uppvärmning:

  • Cisternen ska helst tas bort från fastigheten eller fyllas med sand.
  • Ta bort eller plombera påfyllningsröret och avluftningsledning för att förhindra påfyllning av misstag vilket kan orsaka höga saneringskostnader för dig som fastighetsägare.
  • Innan du tar bort eller sandfyller cisternen är det viktigt att tömma och rengöra den.

Ibland väljer man att ha oljepannan kvar som reserv vid övergång till en annan uppvärmningsform. Oftast görs detta för att undvika elvärme som så kallad spets (reserv vid kall väderlek eller då man inte kan använda det ordinarie bränslet). Tänk då på att det sker värmeförluster i pannan året om, vilket innebär dyrare drift.

Den gamla oljepannan mår heller inte bra av att stå oanvänd under längre tid, och risken ökar för att den rostar sönder. Dessutom finns kravet på sotning av pannan kvar och krav på återkommande besiktning, även om den inte används, vilket är ytterligare kostnader.

Installation av oljecistern

Om du ändå beslutar dig för att installera en oljecistern, eller byta ut en gammal mot en ny, ska du anmäla det till bygg- och miljöavdelningen eller söka tillstånd hos Storstockholms brandförsvar. Vilket alternativ som gäller för den cistern du tänkt installera beror på hur stor den är, om den är placerad i mark eller ovan mark, inomhus eller utomhus med mera.

Läs mer om cisterner och hur du gör vid anmälan

Återkommande besiktning av cisterner

Alla cisterner med en volym över en kubikmeter ska regelbundet kontrolleras. Hur ofta cisterner ska kontrolleras beror på vilket material de är gjorda av, och hur och var de är placerade. Exempelvis ska kontroll ske oftare om cisternen ligger i ett vattenskyddsområde. Kontrollen måste utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC, Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

Observera att kontrollrapporten inte ska skickas till bygg- och miljöavdelningen utan bara visas upp vid begäran.