Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla. Vindkraft är en viktig del i arbetet med att få fram förnybara energikällor. Vindkraften bidrar till en bättre miljö globalt, men kan påverka delar av närmiljön negativt.

I Värmdö kommun finns endast fyra mindre områden som lämpar sig för etablering av vindkraft. Som regel är det för korta avstånd till bebyggelse, mindre än en kilometer. I kustområdet kan många anlägga så kallade gårdskraftverk, små verk som inte stör omgivningen med buller, vibrationer eller utsikt.

Bygglov, anmälan, tillstånd

För att bygga ett vindkraftverk kan det krävas bygglov och anmälan enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser vindkraftverk som är högre än 50 meter men lägre än 150 meter, om byggnationen gäller flera vindkraftverk som ska stå tillsammans eller om man vill bygga ett till vindkraftverk vid ett vindkraftverk som redan finns på platsen.

Anmälan handläggs av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med bygglovet för vindkraftverket. Torn över 20 meters höjd ska även prövas av transportstyrelsen av flygsäkerhetsskäl.

Skillnad mellan tillstånds- och anmälningsplikt

För vindkraftverk som är högre än 150 meter krävs tillstånd från länsstyrelsen.

För en beskrivning om var gränsen går mellan tillståndspliktig och anmälningspliktig kan du läsa vidare på vindlov.se. Vindlov är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer. Energimyndigheten är samordnande myndighet.

Regler för prövning av vindkraftverk på vindlov.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö producerar egen vindkraft

Värmdö kommun äger ett vindkraftsverk utanför Sundsvall. Effekten på vindkraftverket är 2 MW och det beräknas producera 7,5 GWh/år och är ett led i att kommunen på sikt ska bli självförsörjande inom energiområdet.