Ren båtbotten

Det går att bekämpa påväxt på ditt båtskrov på andra sätt än att använda båtbottenfärger innehållande miljöskadliga ämnen. Rengöring av skrovet eller att ha båten på land när den inte används är två exempel.

Båtbottentvätt

Havs- och vattenmyndigheten har utfärdat riktlinjer för hur båtbottentvättning ska ske framöver då båtbottentvättning innebär en så pass stor miljöpåverkan på naturen. Riktlinjerna innebär framför allt att tvättning ska ske på ett sådant sätt att spillvattnet kan samlas upp och renas. Det renade vattnet ska sedan uppfylla riktvärdena över hur mycket av olika ämnen som kan finnas kvar i det renade vattnet innan man återför det till naturen. Om rening saknas får endast omålade båtar eller båtar som helt sanerats från äldre giftiga färglager tvättas. Båtar som målats med giftiga färger eller som har kvar äldre lager av giftiga bottenfärger på skrovet måste tvättas på godkänt sätt.

Spolplattor

När båtar som målats med färger innehållandes miljöpåverkande ämnen ska tvättas på land ska detta ske över en spolplatta. Spolplattan ska vara dimensionerad efter de båtar som kommer att rengöras så att allt spillvatten hamnar på plattan och inte utanför. Spolplattan bör bestå av en hårdgjord yta, exempelvis betong eller annat beständigt slätt material (generellt sett inte asfalt). Avrinningen från spolplattan ska ske mot en uppsamlingsränna och i denna avskiljs det grövsta materialet så som färgrester och påväxt. Rännan ska sedan anslutas till en reningsanordning.

När så krävs för att uppnå riktvärdena ska reningen även vara utrustad med en sedimentationsavskiljare samt finfilter för att fånga upp de mindre partiklarna.
Spolplattans reningsfunktion ska kontrolleras genom provtagning i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Detta för att kontrollera att riktvärdena efterlevs.

Borsttvättar

I en borsttvätt kan du tvätta båtskrovet medan båten ligger i vattnet. Roterande borstar placerade ovanför en bassäng tvättar av båtskrovet från påväxtorganismer. Material som skrapas av båtskrovet samlas upp i den underliggande uppsamlingsbassängen. Ett visst läckage till omkringliggande miljöer kan däremot ske då bassängerna i dagsläget inte kan ses som helt slutna system.

Båtlyftar

Med hjälp av en båtlyft kan du förvara båten över vattenytan. På så sätt får påväxtorganismerna ingen möjlighet att fästa på båtskrovet när båten inte används och det är främst då båten ligger förtöjd som påväxt sker. Båtlyft fungerar som en hissanordning som fästs vid bryggplatsen. Hissen kan enligt vissa leverantörer även användas som vinterförvaring.

Flytbryggor och ramper

Flytbryggor som ett alternativ till båtbottenmålning är inte detsamma som de traditionella flytbryggor som vi ofta förtöjer våra båtar till. Detta är bryggor som båtarna kan köra upp på. Det gör det möjligt att förvara båten ovanför vattenytan då den inte används och förhindrar därmed påväxt. I dagsläget är dessa former av flytbryggor vanligast för vattenskotrar, men de klarar även många av de vanligast förekommande motorbåtsmodellerna. Även denna typ av lösning kan enligt många leverantörer också användas till vinterförvaring av båten.

Skrovskyddsdukar

Skrovdukarna placeras i vattnet vid bryggan. Båten kör upp på duken vilket gör att skrovet kapslas in. Detta skapar ett syrefritt utrymme utan genomströmning, vilket gör att påväxtorganismerna inte ser båtskrovet som en lämplig plats att fästa på. Skrovskyddsduken kan placeras på de flesta bryggplatser, mellan pålar, y-bommar, bojsänken, längs med bryggan, ut från bryggan med mera.

Tvätta båtskrovet själv

Det går givetvis bra att själv tvätta båten då den ligger i vattnet. En omålad båt läcker varken giftiga ämnen då den ligger i sjön eller då den tvättas. Om man slutar måla skrovet med båtbottenfärg och sanerar båten från gamla färglager finns inga krav på hur tvättning ska ske.​

På marknaden finns idag specialborstar som ska göra det möjligt för dig som båtägare att stå kvar på bryggan och borsta av skrovet. Även vanliga rotborstar kan användas men dessa kräver ofta att du som båtägare hoppar ner i vattnet för att komma åt båtskrovet.

Havstulpanvarningen

Havstulpanvarningen är en gratis sms-tjänst som meddelar när havstulpanerna börjar växa till sig. Havstulpanerna lever i vattnet och båtägare kämpar varje år med att bli kvitt dessa små kräftdjur. Många använder sig av giftiga bottenfärger för att undvika havstulpanerna men detta är otroligt skadligt för miljön och vårt djurliv i vatten. Havstulpaner har ett skal som till en början är mjukt och lätt att borsta bort men som med tiden växter sig allt hårdare. Havstulpanvarningen hjälper därmed till att informera om när havstulpanerna börjar sätta sig och kan därmed underlätta för båtägare att veta när de ska tvätta sin båt.

Till sms-tjänsten Havstulpanvarningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.