Störning från buller

Buller är oönskat ljud som kan påverka hälsa och livskvalitet. Buller kan orsakas av många olika källor så som bland annat trafik, industrier, fjärrvärme, tvätt-
stugor, värmepumpar, grannar och olika hantverks- och handelsverksamheter. Upplever du störning på grund av buller så vänder du dig i första hand till den som orsakar bullret. Om det gäller buller från vägtrafik vänder du dig till väghållaren.

Buller berör många människor. Det kan påverka människans hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Till exempel kan det ha en negativ inverkan på prestation, inlärning och sömn. Beroende på källan till bullret, dess styrka och frekvens samt hur det varierar över tid kan uppfattningen av buller variera mellan olika personer.

Nedan kan du läsa om exempel på källor till buller och hur du själv kan göra om du upplever
dig störd av buller.

Klagomål

Om du störs av buller ska du i första hand vända dig till den som orsakar bullret och det oavsett vem som orsakar buller. Får du ingen respons från den du tagit kontakt med, kan du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning. Fyll i blanketten för klagomål så noga som möjligt och skicka in till kommunen. Ju mer information som kommer med i klagomålet, desto enklare blir det för bygg- och miljöavdelningen att utreda ärendet.

Tillfälliga störningar

Störningar från buller utreds bland annat utifrån störningens varaktighet. Antingen genom att störningen pågår under en sammanhängande tid eller är återkommande.

Mindre eller helt tillfälliga störningar utreds därför inte av kommunens bygg- och miljö-avdelning. Exempelvis en störning som är begränsad till en del av dagen eller en begränsad tidsperiod, såsom högljudda grannar, skällande hundar eller mindre byggnation.

Vad gör tillsynsmyndigheten?

Bygg- och miljöavdelningen utreder för tillsynsmyndighetens räkning klagomålet utifrån miljöbalken. Det innebär att bedöma om störningen är att betrakta som en olägenhet i miljöbalken mening. Med olägenhet enligt miljöbalken (9 kapitlet 3 §) avser en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

För att kunna göra denna bedömning behöver oftast den som orsakar bullret låta utreda bullrets omfattning, vanligen med hjälp av en oberoende expert.

Därefter bedömer bygg- och miljöavdelningen om några åtgärder för att minska bullret behövs och om den är rimlig att vidta sett till kostnaden mot effekten av den.

Vanliga källor och riktvärden för buller

Trafikbuller

Den vanligaste förekommande störningen till följd av buller kommer från trafikbuller. Bullret alstras dels av däcken, dels av fordonets motor. Eftersom fordonen också rör sig över en sträcka blir också utbredningen av bullret större.

Vid störning av trafikbuller bör du i första hand ta kontakt med den som förvaltar vägen- väghållaren. Om vägen är kommunal så är kommunens tekniska driftavdelning väghållare.

Om vägen är statlig så är Trafikverket väghållare. I kartan här nedan kan du se vem som är väghållare.

Karta över väghållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Trafikverket här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannar som stör

Att bo i en lägenhet i ett flerbostadshus innebär att ljud kommer att förekomma. Viss störning från grannar i flerbostadshus är ofrånkomligt och måste accepteras, till exempel barn som leker dagtid.

Om du däremot anser att en granne orsakar så mycket störning att det kan anses vara onormalt, bör du i första hand diskutera störningen med grannen. Tycker du att det efter denna kontakt med grannen inte blir bättre, kan du kontakta den som äger fastigheten. Kontakta exempelvis styrelsen i aktuell bostadsrättsförening eller det företag du hyr bostaden av. Ägaren av fastigheten bör då i sin tur utreda störningen och säga till den som stör att bättra sig.

Är du boende hos VärmdöBostäder − glöm inte bort att du kan kontakta hyresvärdens
störningsjour:


Störningsjour Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Installationer (ventilation, värmepumpar med mera)

Den som äger och driver en fast installation har också ett ansvar att ha kunskap om dess ljudnivå. Om du störs av en installation, till exempel en ventilation, utrustning i tvättstuga, hiss eller värmepump så ska du i första hand kontakta ägaren. Det är möjligt att ägaren inte är medveten om att installationen alstrar ett störande buller. Informera därför denne om att du störs av installationen och beskriv på vilket sätt du störs, exempelvis tider på dygnet och vilken typ av buller du störs av (lågfrekvent mullrande eller högfrekvent ljud).

Om det visar sig att kontakten med den ansvarige inte ger något resultat eller att denne inte vill avhjälpa situationen kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Byggarbeten

I första hand bör du alltid ta kontakt med den som är ansvarig för byggarbetsplatsen och informera om att du störs av byggarbetet. Det kan också vara bra att noga beskriva vilka tider som störningen sker.

Det är den som är ansvarig för arbetsplatsen som också ansvarar för att närboende inte störs mer än nödvändigt av arbetet. Det genom att till exempel se över hur maskiner placeras och hur avskärmningar görs.

Om kontakten med den ansvarige inte ger något resultat kan du kontakta bygg- och miljö-avdelningen. För att bygg- och miljöavdelningen ska hinna utreda och bedöma bullret krävs dock att byggnationen inte är helt tillfällig.

Riktvärden för buller

För buller finns riktvärden från flertalet källor till buller. Om du är intresserad av att ta reda på vilka riktvärden som gäller vid en viss typ av buller finns länkar till de vanligaste här nedan.
Ett riktvärde är dock aldrig synonymt med ett gränsvärde. En bedömning görs därför i varje enskilt fall med utgångspunkt i miljöbalkens hänsynsregler.

Buller inomhus:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikbuller befintliga bostäder (olika värden beroende på byggår):

Naturvårdsverkets riktvärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Industribuller:

Naturvårdsverkets riktvärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.