Sedimentprovtagning vid muddringsarbeten

Muddermassor som ska läggas upp på land ska anmälas till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid risk för föroreningar krävs en sedimentprovtagning innan uppläggning sker.

Bakgrund


Sedimentprovtagningar i kommunen har
visat att våra sediment ibland innehåller
föroreningar som kommer från t.ex.
båtplatser, hamnverksamhet, dagvattenutsläpp och farleder. När muddermassor deponeras på land kan det orsaka effekter på miljön och hälsan genom t.ex. att spridning av dessa föroreningar riskeras till grund- och dricksvatten.

Provtagning

Vid uppläggning av muddermassor ställer
bygg- och miljökontoret krav på provtagning
i de fall det har och/eller finns
faktorer som kan ha förorenat sedimenten,
t.ex. båtbryggor eller dagvattenutsläpp
i närheten av mudderplatsen.
I dagsläget är det relativt få i länet som
utför sedimentprovtagning åt privatpersoner.
Som ett alternativ kan det
företag som anlitats för muddringen köpa
tjänsten hos företag som arbetar med
miljöprovtagningar. Laboratorier kan i
vissa fall också utföra provtagningar.
Bygg- och miljökontoret anser också att
provtagningen kan utföras på egen hand.
Detta görs genom att trycka ner ett rör i
det översta lagret, 0-3 centimeter, på två
till tre platser där muddringen ska ske.
Vid provtagningen ska så lite uppvirvling
av sedimenten som möjligt ske.
Lättast går det med ett genomskinligt rör
men det kan även fungera med t.ex. en bit
avloppsrör, 5-10 cm i diameter.

Proverna ska tas i området som ska
muddras, så långt ut från stranden som
möjligt. Obs! Innan egen provtagning
påbörjas ska kontakt tas med bygg- och
miljökontoret för eventuella platsspecifika
detaljer.


På ett laboratorium beställs provtagningsburk/ar. I burkarna, oftast glasburk, läggs sedimentet som provtas och skickas in för analys. Laboratoriet anger hur många burkar som ska användas och hur mycket de ska fyllas. Är sedimentet väldig vattnigt går det att lägga provet i en ren glasskål och efter ett dygn hälla av vattnet
innan provet läggs över i provburken.
Finns det större stenar, träbitar eller annat
i provet plockas dessa ur. I beslutet
framkommer vad som ska analyseras.

Om det finns stor risk för föroreningar
i sedimenten kan det vara bra att börja
med att provta sedimenten innan
tillstånd söks.