Strandskydd information

Sedan 1950-talet är stränderna längs hav, sjöar och vattendrag skyddade mot bebyggelse för att främja friluftsliv och sedan 1994 även för att bevara goda livsvillkor för djur och växter i och vid våra vatten.

Friluftsliv, växter och djur

Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

  • trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
  • bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

Strandskyddet gäller 100 meter innanför strandlinjen och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar både bebyggda och obebyggda fastigheter. Strandskyddet kan utökas till 300 meter i vardera riktningen.
I Värmdö är det upp till 300 meter längs vissa kuststräckor och insjöar. I vissa områden där detaljplan finns har strandskyddet upphävts.

Förbud

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att uppföra nya byggnader och det är förbjudet att ändra byggnaders användningssätt samt att utföra grävningsarbeten eller utföra något som gör det svårare för allmänheten att beträda ett område (exempelvis bryggor, staket, gräsmattor, förbudsskyltar, vägar, parkeringsplatser m.m.). Det är dessutom förbjudet enligt strandskyddslagen att utföra en åtgärd som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.


Foto på en stenstrand.

Dispens

Den första juli 2009 har nya strandskydds-bestämmelser trätt i kraft. Syftet med dessa
är att stärka strandskyddet, framför allt genom att nybyggnation begränsas i landets mest exploaterade kustområden, som exempelvis Stockholms skärgård. Kommunen kan medge dispens från för-buden i strandskyddslagen, men endast om det finns särskilda skäl (särskilda skäl framgår av miljöbalkens 7 kap 18 c §). Det är alltid du som söker om strandskyddsdispens som ska redovisa vilket/vilka särskilda skäl som finns samt förutsättningarna för friluftsliv respektive växt- och djurliv inte förändras.

Beslut om dispens

Kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd prövar alla strandskyddsärenden. Länsstyrelsen i Stockholms län granskar alla dispenser som kommunen beviljat och har möjlighet att ompröva kommunens beslut. Miljö- och friluftsorganisationer som har fler än 2 000 medlemmar har också möjlighet att överklaga beslut om dispens från strandskyddet.

Strandskyddsdispens – En förutsättning för bygglov

Du måste alltid ha en dispens från förbuden i strandskyddslagen för att kunna bygga inom strandskyddat område. För att underlätta för dig och minska dina kostnader så ansök om strandskyddsdispens innan du lämnar in din bygglovansökan. Ansökan om strandskydds-dispens görs på egen blankett.