Ett rikt växt- och djurliv

Värmdö ska präglas av ett rikt växt- och djurliv och invånarna ska ha nära till natur och rekreation  

Ett rikt växt- och djurliv

Regionens gröna kilar ska värnas och ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till naturmiljön. Viktiga natur-, kultur- och strandområden ska skyddas och tillgängligheten till dessa ska säkras genom till exempel bildandet av nya naturreservat och biotopskyddsområden.

Kommunen ska sköta sina markområden med målet att värna biologisk mångfald. Invånarna ska fortsatt ha nära till natur och rekreation.

Kopplingar till andra nationella miljömål:

  • Levande skogar
  • Myllrande våtmarker
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård