Giftfri miljö

Kommunens invånare ska mötas av en giftfri miljö i sin vardag.

Giftfri miljö

Barns hälsa och miljö ska vara i fokus. Farliga ämnen ska fasas ut ur den kommunala verksamheten och ett led i det arbetet är att öka kunskapen kring farliga ämnen.

Redan förorenade markområden ska saneras i samband med exploatering och kommunen ska verka för att mindre farliga ämnen används i bygg- och anläggningsarbeten.

Farligt avfall ska tas omhand och kommunens avfallshantering ska fortsätta att utvecklas.