Miljöprogrammet Framtidens Gustavsberg

Miljöprogrammet Framtidens Gustavsberg är kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken och kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget.

Programmet bygger på ekologisk, social, ekonomisk och fysisk bärkraft. De har sin grund i de nationella miljömålen.

Miljömål för Gustavsberg:

 • Framtidens Gustavsberg ska vara fritt från störande buller i bostäder och utemiljöer avsedda för rekreation och vila.
 • Luftmiljön i framtidens Gustavsberg ska vara god både utomhus och inomhus.
 • Alla i framtidens Gustavsberg ska ha en sund livsmiljö.
 • Utemiljön i framtidens Gustavsberg ska vara fri från föroreningar som kan påverka människors hälsa.
 • I framtidens Gustavsberg ska bostäder, parker, platser för lek, skolgårdar och förskolegårdar erbjuda skugga och solljus.
 • All bebyggelse och infrastruktur ska lokaliseras till områden med liten risk för översvämning och skred.
 • Alla boende har tillgång till gröna utemiljöer i form av trädgårdar, parker och naturområden.
 • Alla ska ha nära till bra utemiljöer och kunna gå till naturområden. Gröna kilar ska bevaras. Förskolor ska ha tillgång till variationsrik utemiljö och nära till naturområden.
 • Dagvatten i Gustavsberg ska göras till en resurs i miljön. Vattnet ska användas för växtlighet och som vattenspeglar där det är möjligt. Dagvattnet ska efter primär rening och utjämning på kvartersmark avledas mot Farstaviken. Vägdagvatten leds också till Farstaviken.
 • Bebyggelsen i framtidens Gustavsberg ska i genomsnitt ha 40 procent lägre specifik energi­användning än gällande byggregler tills man uppnår det långsiktiga målet om noll procent köpt energi för uppvärmning. Uppvärmning med förnybara källor eller värmeåtervinning ska eftersträvas. Fjärrvärme rekommenderas eftersom en ny biobränsleanläggning finns vid Ekobacken och det finns möjlighet att använda överskotts­värme från tillverkning inom Fabriksstaden.
 • Hälften som bor eller arbetar i centrala Gustavsberg ska år 2030 åka kollektivt, cykla eller gå. Gång- och cykelnätet ska vara utformat så att de boende i första hand kan gå eller cykla vid korta resor.
 • Allt avfall ska källsorteras efter principerna om att minska avfallsmängd, återanvända och återvinna. Bostadsnära avfallssystem med soprum eller kassuner i gatumiljö ska anordnas. Avfallshanteringen ska inriktas på att i första hand minska avfallsmängden och avfallets farlighet, därefter ska avfallet tas om hand i följande prioriteringsordning: återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och i sista hand deponering. Manuell hantering av avfall ska minimeras.
 • Framtidens Gustavsberg ska kännetecknas av friska hus med lång hållbarhet. Resursförbruk­ning och påverkan på miljö och hälsa från samtliga använda byggnadsmaterial, konstruktioner och byggprocess ska minimeras.
 • Minst 95 procent av boende och besökare i framtidens Gustavsberg ska vara nöjda med dricksvattenförsörjningen.