Grönstrukturplan

 

Nu har Värmdö kommun påbörjat arbetet med att ta fram en grönstrukturplan. Grönområden bidrar till bättre hälsa hos såväl barn som vuxna, utgör mötesplatser, ger svalka under heta sommardagar och hanterar skyfall.

Naturen, med dess biologiska mångfald, är grunden för människans existens. Vårt samhälle är beroende av biologisk mångfald, fungerande ekosystem och leverans av ekosystemtjänster.

Grönstrukturens mark- och vattenområden har en nyckelroll för att möta olika utmaningar vårt samhälle står inför och en fungerande grön infrastruktur är en förutsättning för att bevara den biologiska mångfalden.

Skog, träd, mossa.

Vad är en grönstrukturplan?

En grönstrukturplan är ett strategiskt dokument som tas fram för att synliggöra, främja och utveckla grönstrukturens mark- och vattenmiljöer. Grönstrukturplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med hållbar samhällsplanering och för att utveckla och bevara vår natur.

Vad är grön infrastruktur?

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras, samt att för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Grönstrukturplanens syfte

Syftet med grönstrukturplanen är att kartlägga på vilka sätt naturen behöver utvecklas och bevaras. I planen finns strategier och riktlinjer som ska stärka biologisk mångfald, främja folkhälsan, anpassa samhället till ett förändrat klimat och sätta ramen för en hållbar lokal matproduktion.

Grönstrukturplanen ger arbetet med grönplanering en riktning där naturens värden tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning.

Illustration över människor, skog och mark.

Illustration av Kjell Ström.

Planen ska fungera som ett verktyg genom att ge riktlinjer för arbetet framåt med grönstrukturen samt förslag på lösningar. Hänsyn kommer tas till biologiska, rekreativa och sociala värden, till övriga ekosystemtjänster och till hur grönstrukturen kan användas för klimatanpassning. Ett särskilt fokus kommer även att ligga på barnens utemiljöer.

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från ekosystemen som bidrar till vår överlevnad, välfärd och livskvalitet. Skogar kan exempelvis bidra med kolbindning, vattenreglering, pollinering, natur för upplevelser, motion och lek och produktion av livsmedel, träråvara och bioenergi.

Hur ser arbetet ut?

Arbetet med grönstrukturplanen består av flera steg. Nu pågår kartläggning och analys.

En pil som illustrerar en tidslinje för arbetet med grönstrukturplanen. De olika steg som visas är 1. Planera och organisera 2. Kartlägga och analysera 3. Ta fram temakartor och strukturbild, 4. Formulera mål, strategier, åtgärder och indikatorer, 5. Anta planen.

Dialogkarta

Som en del i arbetet vill vi i ett tidigt skede veta vad du som invånare, markägare, företagare, fritidsboende eller besökare tycker om Värmdös grön- och naturområden.

  • Var ligger dina favoritutflyktsmål, vilka områden besöker du till vardags för att få avkoppling eller motion?
  • Vilka områden skulle du vilja bevara och skydda?
  • Behöver tillgänglighet och service i något grönområde förbättras och hur?
  • Var upplever du att mark och natur tar skada av friluftsliv och besökare, och var skräpas det ned mycket?
  • Var tycker du att det finns åtgärdsbehov för att stärka platsens biologiska mångfald?

Åtgärder kan till exempel vara att frihugga grova tallar och ekar, att restaurera igenväxande ängs- och betesmarker, att anlägga eller återskapa en våtmark, eller uppsättning av holkar.

Grönstrukturplan, dialogkarta Länk till annan webbplats.

Vad händer med mina synpunkter?

Synpunkterna från dialogkartan kommer att sammanställas och utgöra ett underlag för arbetet med planen. Dialogen med dig är en viktig del i vårt arbete med att ta fram en grönstrukturplan för Värmdö kommun.

Under hösten 2023 till sommaren 2024 kommer vi att bjuda in en rad olika intressenter som större markägare, föreningar och råd till dialogmöte.

Tidsplan

Målsättningen är att planen antas av kommunfullmäktige i december 2025.

Har du frågor? Välkommen att kontakta vår kommunekolog via servicecenter på telefon 08-570 470 00.

 

Befintlig grönstrukturplan

Här kan du ta del av befintlig grönstrukturplan för Gustavsberg, som gäller fram tills planen för hela Värmdö kommun antas:

 

Befintlig grönstrukturplan Gustavsberg