Från och med 2024 ska alla fritidsbåtshamnar som har fler
än 25 båtplatser ha en godkänd avfallshanteringsplan.

Avfallshanteringsplanen behöver godkännas av bygg- och miljöavdelningen.
För fritidsbåthamnar som saknar en avfallshanteringsplan och/eller en mottagningsanordning kan en miljösanktionsavgift dömas ut.

Avfall från fritidsbåtar

Kravet på mottagningsanordning och avfallshanteringsplan omfattar allt avfall som
normalt uppstår under drift och användning av fritidsbåt, exempelvis förpackningar,
matavfall och toalettavfall. Vad avfallshanteringsplanen ska innehålla framgår i
5 kap 7§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av
avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12).

 • Mottagningsanordningen ska vara utformade för sortering av de avfallstyper som hamnanvändarna har behov av att lämna. Kärlen ska vara praktiska och enkla att
  komma åt och ha tillräcklig kapacitet att ta emot det avfall som uppkommer.
 • Mottagningen ska ske i enlighet med 3 kap. Avfallsförordningen (2020:614),
  samt i samråd med hamnanvändare, enligt 5 kap 6§ TSFS 2023:12.
 • Två, eller fler, närliggande fritidsbåthamnar får ordna gemensamma mot-tagningsanordningar efter överenskommelse. Vilka regler som gäller kring
  gemensamma mottagningsanordningar framgår av 2 kap 5§ TSFS 2023:12.
 • De verksamheter som omfattas av de nya bestämmelserna, men inte har något
  behov av mottagningsanordningar, ska ändå upprätta en avfallshanteringsplan
  och där beskriva varför behovet av avfallslämning saknas.

Undantag från kraven

Fritidsbåthamnar som är undantagna från de nya bestämmelserna är:

 • bryggor eller andra anordningar för fritidsbåtar som huvudsakligen används för transport till öar där den som förfogar över båtplatsen har tillgång till bostad
  och avfallet kan omhändertas vid denna bostad
 • bryggor eller andra anordningar som ligger i anslutning till exempelvis restauranger, affärer och turistattraktioner
 • platser där båtplatserna endast är för boende i området som därför kan antas hantera sitt avfall vid sin bostad
 • naturhamnar
 • bryggor som endast används av inrikestrafik för kortare tilläggning för att hämta och lämna passagerare.

Länk till Transportstyrelsen för mer information och mall för avfallshanterigsplan:

Mottagning av avfall i hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.