Krav vid sanering av båtbottenfärg

De vanligaste saneringsmetoderna för att avlägsna båtbottenfärg är skrapning,
blästring och slipning. Oavsett vilken metod man använder så ska den
omgivande miljön, ens egen och andra människors hälsa skyddas. Vid allt
saneringsarbete som orsakar spridning av luftburna partiklar ska marken
under båten, sidorna runt båten och eventuellt båtens tak täckas och vara
tättslutande.

Tillräckliga skyddsåtgärder ska vidtas genom metodval, val av lämplig
väderlek, val av lämpliga skyddsmetoder och genom beredskap att hantera
tillbud och olyckor i tid. Verksamheten behöver även ställa krav på
medlemmarna att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas. Vid borttagning av färg
där tillräckliga skyddsåtgärder inte vidtas ska tillsynsmyndigheten informeras.

Skrapning

Vid skrapning av båtbotten kan de giftiga färgresterna lätt samlas ihop i
ett tätt kärl och lämnas in som farligt avfall. En skrapa kopplad till en
väl tilltagen industridammsugare som samlar upp skrapresterna kan
med fördel användas. Vid sanering används ibland ett lösningsmedel i
form av en gel. Avfallet kan då samlas till en enda massa. Metoden kan
godkännas förutsatt att rätt skyddsåtgärder vidtas och att avfallet
hanteras korrekt som farligt avfall.

Slipning

När en båtbotten slipas bildas det ett finkornigt damm. I samband med
slipningsarbeten ska därför liknande skyddsåtgärder vidtas såsom vid
blästringsarbeten. Utövaren ska använda effektiv skyddsutrustning och
täcka in arbetsplatsen så inget slipdamm sprids. Vid våtslipning ska
även allt vatten samlas upp och omhändertas.

Blästring

Då blästring medför stora risker för både miljö och hälsa tillåts enbart
professionell blästring i Värmdö kommun. Vid blästring av båtbotten
bildas det ett finkornigt damm som är farligt både för miljön och för
hälsan då bottenfärgen ofta innehåller giftiga ämnen (t.ex. biocider).

Om blästring sker utomhus måste arbetsplatsen skärmas in med en tät
inneslutningsplast eller presenning, så att blästringsdammet inte sprider
sig till den omgivande miljön.

Om blästring sker inne i en lokal ska man se till att dammet inte kan spridas
ut genom väggar, golv eller tak. I båda fallen behövs en frånluftsfläkt eller ett
punktutsug som leder dammet till ett uppsamlande torrfilter.

Om vatten används vid blästringen ska man ordna så att det leds genom ett
vattenfilter som samlar upp dammpartiklarna. Det kan till exempel vara en
tunna med ett filter som vattnet leds igenom. När blästringen är klar är det
viktigt att man på ett säkert sätt avlägsnar det avblästrade materialet. Inneslutningsplasten eller lokalens väggar, golv och tak ska dammsugas
med en för ändamålet avsedd industridammsugare.

Avfall vid sanering av båtbottenfärg

Det uppsamlade materialet ska samlas upp och hanteras som farligt avfall.
Avfallet ska märkas upp tydligt och lämnas till en godkänd mottagare. Om
det förekommer TBT i det uppsamlade materialet ska även det märkas upp
tydligt.

Även allt material som använt vid saneringsarbetet ska hanteras som farligt
avfall (exempelvis tejprester, skyddsutrustning och presenningar).

Kontakta gärna oss innan sanering utförs eller om du har frågor
gällande sanering!

Bygg- och miljöavdelningen
08-570 470 00