Invasiva främmande arter

Vissa arter som finns i Sverige har inte kommit hit av egen kraft utan har direkt eller indirekt tagits hit av oss människor. Exempelvis har många arter kommit med trädgårdshandeln medan vissa följt med i ett fartygs barlastvattentank. Sådana arter kallas för främmande arter. Till dessa hör som exempel många av de arter vi odlar för mat. Vissa av de främmande arterna har dessvärre negativ påverkan på vår inhemska natur och sådana arter klassas som invasiva.

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald både i Sverige och globalt. De kan även ha en negativ påverkan på infrastruktur och människors och djurs hälsa.

Antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år i takt med ökad globalisering, handel och klimatförändringar. De medför stora kostnader för både samhälle och enskilda.

Värmdö kommuns arbete mot invasiva arter

Det är viktigt att bekämpa och förhindra spridning av invasiva arter. Värmdö kommun ansvarar för och arbetar aktivt mot invasiva arter på kommunal mark. Utrotning av flera arter pågår och vi utbildar vår personal för att effektivisera kartläggning och bekämpning. Även om vi främst är ansvariga för att bekämpa förbjudna invasiva arter ser vi även över hur vi ska arbeta med andra invasiva arter som åtminstone ännu inte omfattas av lagkrav. Kommunen arbetar även med avfallsfrågan.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för invasiva främmande arter. Det är länsstyrelsen som ansvarar för samordning och tillsyn. Kommunen kan inte bedriva tillsyn utan vid behov kontaktas länsstyrelsen i Stockholm.

Länkar till myndigheterna hittar du nedan.

Länk till webbsida, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsida, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsida, Länsstyrelsen i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller kring invasiva arter?

En del invasiva arter är upptagna på en förteckning kopplad till EU-förordningen om invasiva främmande arter. Det är förbjudet att sälja, importera, odla, låta växa, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av dessa arter.

Det finns även en svensk förordning om invasiva främmande arter. Myndigheter, kommuner, fastighetsägare, villaägare och andra har ett ansvar och en skyldighet att följa förbuden. Som exempel är alla fastighetsägare skyldiga att ta bort sådana arter om de förekommer på fastigheten. Det gäller såväl privata fastighetsägare, statliga myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen samt kommunen.

För landlevande djur samt vattensköldpaddor ansvarar dock Svenska Jägareförbundet för närvarande för bekämpningen.

Länk till webbsida, Naturvårdsverket, om lagar och regler för invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallshantering

Mindre mängder avfall med invasiva arter går bra att slänga i kärlet för hushållsavfall, förpacka det väl, gärna i dubbla påsar. Är det större mängder än vad som räknas som hushållsavfall kan du kasta det i kärl för invasiva växter på Ekobackens, Hemmestas eller Djurös Återvinningscentraler. Personalen kan hjälpa dig på plats ifall du har frågor.

Tänk på att förpacka det väl så att risken för spridning av frön och andra grobara delar minimeras under transport och hantering. Du bör aldrig slänga grobart material av invasiva arter i komposten eller i kärl för trädgårdsavfall då det innebär en stor spridningsrisk.

Observera att massor med invasiva arter sällan räknas som hushållsavfall och då kan entreprenör behöva anlitas för omhändertagandet av massorna. Det är dock bra om uppkomst av massor med invasiva arter helt kan undvikas då massorna innebär mycket stor spridningsrisk i hela hanteringskedjan och är svåra att behandla hos mottagare.

Länk till Naturvårdsverkets webbsida om avfall och invasiva växter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Invasiva arter i Värmdö kommun

I Värmdö kommun finns flera främmande invasiva arter. Invasiva arter med lagkrav som enligt aktuell kännedom finns i Värmdö kommun listas nedan:

 • Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
 • Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
 • Gul skunkkalla, Lysichiton americanus
 • Smal vattenpest, Elodea nuttallii

I Värmdö kommun har den giftiga jättelokan bland annat förekommit i centrala delar av Gustavsberg (bland annat i närheten av Ekedalsskolan och Ösbyskolan), vid Återvalls grustäkt på Ingarö och ute i skärgården. Insatserna för att åtgärda problemet har varierat beroende på var den har uppträtt. Observera att bestånden ibland bara står delvis på kommunens mark och att kommunen bara har rådighet att bekämpa på kommunalt ägd eller förvaltad mark.

När det gäller bekämpning av jätteloka på kommunal mark i Värmdö kommun är det kommunens tekniska driftavdelning som svarar för den. Idag saknas en kommunal bekämpningsplan, eftersom det finns få bestånd av jätteloka på den kommunala marken.

De bestånd som finns bekämpar kommunens tekniska driftsavdelning återkommande varje år. De tar många år att utrota arten då fröna är långlivade.

Gul skunkkalla finns på en plats på kommunalt förvaltad mark och utrotning pågår. Ytterligare enstaka växtplatser har rapporterats inom Värmdö kommun och tillsyn bedrivs där av länsstyrelsen. Det tar många år att utrota arten då fröna är långlivade.

Jättebalsamin kartläggs ännu men antalet rapporteringar i hela kommunen är relativt låg. Bekämpningen tar inte lika lång tid som för jätteloka och gul skunkkalla men växten kan förekomma i besvärliga lägen som i vassar vilket kan försvåra.

För smal vattenpest saknas tyvärr fullgoda utrotningsmetoder. Arten är mycket vanlig i länet.

Utöver de förbjudna arterna finns även andra invasiva arter. En del utreds för att förbjudas utöver ovanstående arter. I Värmdö finns bland annat:

 • Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus
 • Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis
 • Parkslide, Reynoutria japonica
 • Vresros, Rosa rugosa

Observera att många arter saknar fullgoda utrotningsmetoder, till exempel parkslide och många vattenlevande organismer. Därför är det särskilt viktigt att förhindra spridning. Blomsterlupin har extremt långlivade frön vilket gör att bekämpningstiden ofta blir synnerligen lång. För alla arter gäller att bekämpa på rätt sätt, annars kan spridning ske eller effekt utebli.

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du artfakta och bekämpningsmetoder. Informationen uppdateras löpande.

Rapportera invasiva arter på Artfakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Naturvårdsverkets webbsida om Metodkatalog för bekämpning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att parkslide i möjligaste mån bör lämnas orörd då fullgoda bekämpningsmetoder saknas och många försök till bekämpning istället sprider arten. Undvik gärna att gräva i närheten av parkslidens rötter. De går ofta upp till sex meter ut och ner från plantan. Störningen kan få växten att skjuta nya skott och även extremt små delar av rotsystemet kan bilda nya bestånd.

Uppdaterad information om parkslide och bekämpning finns här:

Parkslide - Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats.

Arter med stor spridning

Vissa invasiva arter har så stor spridning att de inte anses möjliga att utrota längre. Sådana arter omfattas istället av hanteringsprogram som syftar till att begränsa den negativa påverkan. Signalkräftan omfattas idag av hanteringsprogram.

Hjälp till genom att rapportera in fynd av invasiva arter

För att kunna bekämpa och begränsa invasiva arters skadliga påverkan behövs information om vart de växer. Om du har sett en invasiv art är det därför mycket bra om du rapporterar in den. Nedan ser du vilka alternativ som finns för att rapportera dina observationer.

Oavsett vilket alternativ som passar dig bäst så hamnar alla inrapporteringar till slut i Artportalen. Det är en webbaserad tjänst som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet där man kan söka efter artobservationer.

Invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Här finns bilder på invasiva arter som är förbjudna samt en hel del övriga. Inget konto behövs utan du fotar bara arten och fyller i formuläret. Fotot granskas av en expert som avgör om det är en invasiv art innan fyndet läggs upp i Artportalen. Ditt namn syns inte på artportalen.

Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Här kan du skapa ett konto och sedan rapportera alla typer av invasiva arter likväl som andra arter, du måste ange namn.

Svenska Jägareförbundet

Landlevande invasiva främmande ryggradsdjur och vattensköldpaddor kan rapporteras direkt till Svenska Jägareförbundet som ansvarar för åtgärder för dessa arter i Sverige. Du når dem på telefon 070-339 93 26 eller via e-post tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Havs- och vattenmyndigheten

Arter som är vattenlevande kan rapporteras in via Rappen hos Havs- och vattenmyndigheten.

Rappen - Vattenlevande organismer Länk till annan webbplats.

Kontakt och felanmälan till kommunen om invasiva växter på kommunal mark

Om du har frågor till kommunen om invasiva arter kan du kontakta servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller e-post varmdo.kommun@varmdo.se

Felanmälan till kommunen om invasiva växter på kommunal mark Länk till annan webbplats.

Vad kan du göra mer?

 • Töm inte akvarier i naturen.
 • Dumpa inte trädgårdsavfall i naturen.
 • Släpp inte ut invasiva djur i naturen.
 • Se över vad du köper och planterar i trädgården.
 • Köp, sälj, eller byt aldrig invasiva arter.
 • Ta inte med arter eller frön hem från utlandet.
 • Om du eller ett företag du anlitat ska gräva, exempelvis för en trädgårdsanläggning, kontrollera om invasiva arter finns och se till att kunskap finns om hur det ska hanteras.
 • Välj inte invasiva arter när du skaffar husdjur.