Hamnskogen Eriksberg, Djurö

Naturreservatet Hamnskogen Eriksberg på Djurö är Värmdö kommuns andra kommunalt bildade naturreservat. Det inrättades genom beslut i kommunfullmäktige 2016. Området är från friluftsliv- och rekreationssynpunkt mycket värdefullt på grund av det tätortsnära läget och det variationsrika skogslandskapet.

Beskrivning av området

Områdets variation med tät och öppnare skog och vida utblickar över fjärdar ger stora upplevelsevärden. Naturmiljön har höga värden, både i ett kommunalt och regionalt perspektiv. Ett naturreservat är ett långsiktigt skydd som bevarar förutsättningarna för hotade och känsliga djur och växter. Inom området finns flera kulturhistoriska lämningar, fornlämningar och landskapselement som knyter an till en mycket intressant del av såväl Djurös som Sveriges historia.

Eriksbergsskogen

Skötsel och bestämmelser i reservatet

För att bibehålla och utveckla de värden som finns i reservatet följer kommunen skötselplanen för området. I reservatsföreskrifterna i beslutsdokumentet finns de regler som gäller i reservatet utöver allemansrätten. Exempelvis är det inte tillåtet att jaga i området och många åtgärder får endast ske med tillstånd från kommunen.

Beslutet om att anta reservatet fattades i kommunfullmäktige den 26 oktober 2016. Beslutet kungjordes i Nacka Värmdö Posten och Dagens Nyheter tisdag den 15 november 2016.