Horsstenområdet utreds för naturreservatsbildning

Horssten_ett blivande naturreservat

Hösten 2022 återupptog Värmdö kommun utredningen kring bildandet av ett marint naturreservat i Horsstenområdet. Utredningsområdet är cirka 27 000 hektar och omfattar Lilla Nassa, Horssten och Grönskär. Här finns mycket höga naturvärden, både på land och under ytan.

Syftet med utredningen

Bakgrunden till att kommunen utreder bildandet av Horssten naturreservat är många, bland andra:

  • För att bevara och vårda områdets mycket höga naturvärden, både ovan och under ytan.
  • För att bevara områdets mycket höga kulturvärden samt höga värden för friluftsliv, särskilt på Björkskär och Lilla Nassa. Höga kulturhistoriska upplevelsevärden finns även vid befintliga naturreservatet på Grönskär.
  • Naturreservatet motverkar planer på en framtida farled i Horssten.
  • Området är internationellt betydelsefullt med avseende på värdena som vi nämnt ovan och de naturtyper som finns.

Vad händer nu?

Utredning

  1. Nu utreder vi på samhällsbyggnadskontoret områdets naturvärden samt områdets värden för rekreation och friluftsliv.
  2. När underlagen är fullständiga informerar vi markägarna om områdets värden.
  3. Samtidigt för vi en dialog med dem om hur värdena kan bevaras samt om gränser till det tänkta naturreservatet.

Vid utredningarna sker ingen åverkan på fastigheter och djur ska inte störas.

Avgränsning

Vi tar också fram förslag till avgränsning och beslutsdokument, vilket innefattar syfte, föreskrifter och skötselplan. Sedan samråds förslaget. Det innebär att vi skickar ut förslag till beslut på remiss till samtliga mark- och sakägare, andra myndigheter och berörda organisationer. Det ger alla möjligheten att komma med synpunkter, även om en dialog med markägare och andra berörda sker löpande redan nu.

Intrångsersättning

Om reservatsföreskrifterna skulle innebära en betydande minskning av marknadsvärdet har markägare rätt till en så kallad intrångsersättning. Baserat på en värdering, förs förhandlingar mellan markägare och oss på kommunen. När förhandlingarna är avslutade skriver kommunen ett avtal med berörda markägare.

Vill du vara med och påverka?

Vi tar gärna emot synpunkter löpande under hela processen med naturreservatsutredningen. Du når oss enklast på:

E-post: marianne.haage@varmdo.se eller varmdo.kommun@varmdo.se

Telefon: 08-570 481 18 eller 08-570 470 00

Brev: Avdelningen för strategisk samhällsplanering, Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg, märk brevet ”Horssten”.

 

Horssten_ett blivande naturreservat