Ösbyträsk

Värmdös första kommunala naturreservat, Ösbyträsk, inrättades 2006 genom ett beslut i kommunfullmäktige. Reservatet är ett mycket fint naturområde som ligger öster om centrala Gustavsberg, runt den tredelade sjön Ösbyträsk.

Information om pågående skötselåtgärder i Ösbyträsk

Skogssällskapet i Värmdö har tillsammans med Värmdö kommun gallrat brynzoner enligt reservatets skötselplan. Riset efter gallringen behöver ligga kvar inom reservatet ungefär ett år för att torka upp. Sen flisas det och körs till värmeverk.


Fakta om området

Ösbyträsk är en relativt djup sjö (nio meter), som under vikingatiden fungerade som genomfartsled mellan Baggensfjärden i väster och Torsbyfjärden i öster. I merparten av reservatet växer barrskog med hällmarkstallskog på höjderna.

Området präglas till stor del av en kulturhistorisk markanvändning som går tillbaka till järnåldern. Åker- och slåttermarker hålls öppna genom hästbete och slåtter. Inslag av ek och andra lövträd förekommer i den sydöstra delen och i brynzonerna mot den öppna marken. Skogsmarken sköts med anpassad skogsskötsel för att bevara, utveckla och höja natur- och rekreationsvärdena i reservatet.

Skötsel och bestämmelser i reservatet

För att bibehålla och utveckla de värden som finns i reservatet följer kommunen skötselplanen för området. Som exempel klipps eller betas gräsytorna, sly röjs, skogen sköts och Ösbyrundan underhålls. I reservatsföreskrifterna i beslutsdokumentet finns de regler som gäller i reservatet utöver allemansrätten. Exempelvis är det endast tillåtet att elda på angiven plats och många åtgärder får endast ske med tillstånd från kommunen.

Vandringsled runt sjön

Runt sjön går Ösbyrundan, en 4,5 kilometer lång vandringsled. Största delen av spåret är lätt att vandra på, men det finns också några svåra passager. Starta bakom tennishallen i Gustavsberg. Märkningen är gjord med gula metallskyltar med texten Ösbyrundan.

Rundan är tillgänglighetsanpassad närmast badet, i omkring en kilometer, och har en gångramp som är anpassad för funktionshindrade och barnvagnar.

Djurliv

Sedan några år tillbaka har bäver etablerat sig i sjön. Spåren, i form av gnagda och fällda träd, är mycket tydliga i vissa avsnitt av strandkanten. I sjön har man även sett ullhandskrabba, en ny art i den svenska faunan och som spridits österifrån via båtars barlasttankar eller suttit fast på båtars skrov.

Historia

I eller intill reservatet finns flera äldre torp, odlingsrösen och järnåldersgravar som kan berätta om landskapets historia. De äldsta kartorna för området, ägomätningskartor från mitten av 1800-talet, visar att den odlade marken haft samma utbredning under hundratals år.
Nuvarande områden med fuktlövskog brukades som slåttermark, nuvarande öppna områden i dalsänkorna brukades som åker och övrig skogsmark användes för skogsbete.

I reservatet finns flera jättegrytor som skapats av inlandsisen. I berget intill finns skålgropar som tillverkats av människor. Långt in i historisk tid har man smort in groparna med fett och lagt mynt i jättegrytorna för att blidka övernaturliga väsen och för att be om skydd eller god fiskelycka.