Provpumpning

För att veta hur stor tillgång på grundvatten din brunn har samt av vilken kvalitet vattnet är, behöver du göra en provpumpning av din brunn.

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. I Värmdö kommun finns det områden med stor brist på grundvatten där risken också är stor att saltvatten tränger in i dricksvattenbrunnarna.

Vem behöver göra en provpumpning?

Du behöver göra en provpumpning om du ska borra en ny dricksvattenbrunn och bor inom ett område där det krävs tillstånd för att få borra brunn. Det kan även i vissa fall krävas om du söker förhandsbesked eller bygglov.

Hur går en provpumpning till?

  • Provpumpningen ska utföras av en sakkunnig person så att utredningen blir fackmannamässigt utförd.
  • Provpumpning av grundvatten ska ske under minst tre veckor under perioden juni-september, det vill säga under de månader när det inte sker någon nybildning av grundvatten.
  • Under provpumpningen ska vattenytan i brunnen, uttagen vattenvolym och kloridhalt mätas varje dag.
  • Berörda grannbrunnar ska följas upp utifrån vattennivå och kloridhalt/förändringar i kloridhalt under provpumpningsperioden.
  • Vattenprov för kemisk normalkontroll ska tas före och efter provpumpningen. Analyserna ska utföras av ackrediterat laboratorium.
  • Provpumpning ska avbrytas om onormala avsänkningar sker i den egna eller någon av omkringliggande vattentäkter. Om kloridhalten ökar kraftigt ska provpumpningen avbrytas och bygg- och miljöavdelningen kontaktas.
  • En grundvattenutredning måste skickas in till bygg- och miljöavdelningen för att bedömning av provpumpningens resultat ska kunna göras. Grundvattenutredningen sammanfattar resultatet från provpumpningen.
  • Det ska framgå i rapporten om fastigheten är bebodd under provpumpningstiden.
  • En slutsats ska redovisas i rapporten om vattenuttag, antal hushåll brunnen kan försörja, vattnets tjänlighet samt kloridmätningar.

Provpumpnings- och analyskostnader ombesörjs av fastighetsägaren/ exploatören.