Ordlista vatten och avlopp

Här hittar du en ordlista och defintioner kring kommunalt vatten och avlopp

ABVA

Allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen samt information till fastighetsägare.

Allmän vatten- och avloppsanläggning (VA-anläggning)

En VA-anläggning som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över, och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).

Anläggningsavgift

Engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Engångsavgift som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. Vid till- och/eller ombyggnation kan ytterligare anläggningsuppgift tillkomma.

Anslutningsavgift Se Anläggningsavgift

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten, dränvatten, spillvatten och kylvatten.

Avluftning

Rör som dras upp över husets nock för att utjämna tryckförändringar i avloppsystemet vilket minimerar risken för att vattenlås töms och dålig lukt uppstår.

Backventil

En backventil släpper fram vatten i ett rörsystem enbart i en riktning. Exempelvis kan den skydda mot inträngande avlopp i källaren.

Brukningsavgift

Periodisk avgift som tas ut för att täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften har en rörlig del som till stor del beror på vattenförbrukningen och en fast del.

Bräddning

En bräddning är ett utsläpp av avloppsvatten som beror på att ledningsnätet är överbelastat eller på ett tekniskt fel. Detta kan bero på till exempel dagvatten eller dränvatten som är felkopplade till spillvattnet och överbelastar spillvattenledningar vid stora mängder regn. Bräddning kan vara nödvändig för att minska risken för skador på hus.

Dagvatten

Tillfälligt avrinnande vatten, till exempel regnvatten och smältvatten från tak och vägar, samt framträngande grundvatten.

Dagvattenavgift

Avgift som VA-huvudmannen tar ut för att omhänderta och avleda dagvatten.

Dricksvatten

Rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, laga mat med och som uppfyller livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Dränvatten

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem. Dränvatten kan vara regnvatten som rinner ner mot husgrunden och leds bort. Syftet är att hålla torrt runt källargrunder.

Dränering

Diken/rör för att leda bort grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis från tomt eller väg.

Enskild vatten- och avloppsanläggning

En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning.

Fastighetsägare

Enligt vattentjänstlagen är en fastighetsägare den som äger en fastighet men kan även vara en arrendator och tomträttshavare. Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består.

Frostfritt djup

Det djup där vatten och avloppsledningar läggs i mark utan att frysa sönder vid tjäle. I Stockholmsområdet är det ca 1,5 m i grönyta. Motsvarande djup med 100 mm tjock utbredd isolering är 1,2 m.

Förbindelsepunkt

Med förbindelsepunkt menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett. Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är ett antal fastigheter som går ihop och delar ägandet för exempelvis ett ledningsnät eller väg.

Huvudledning

Ledning av grövre dimension som leder vatten eller avlopp till eller från ett större antal abonnenter/byggnader.

Huvudman

Den som äger en allmän VA-anläggning. I Värmdö kommun är det Värmdö kommun.

Infiltration

Vatten som sakta rinner genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager eller dagvatten som infiltreras genom stenkista på en fastighet.

Juridisk ansvarsfördelning

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten.

Kostnadsfördelning

Huvudmannen svarar normalt för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Fastighetsägaren svarar normalt för alla arbeten och kostnader för VA-installationen inom den egna fastigheten.

För fastigheter som är så lågt belägna att anordning för pumpning av avloppsvatten behövs till ett konventionellt självfallsystem, bekostas detta av berörda fastighetsägare.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som har ett gemensamt avloppsreningsverk i Käppala på Lidingö. Värmdö kommun skickar en stor del av avloppsvattnet till Käppala reningsverk.

Ledningsnät

VA-ledningar som är sammankopplade till större system.

Ledningsrätt

VA-huvudmannens rättighet att lägga ner och bibehålla och underhålla VA-ledningar på annans fastighet.

LTA = Lätt Tryck Avloppssystem

När fastigheten inte kan anslutas till ett självfallsystem kan allmänna VA-anläggningen för spillvattenavlopp utformas som ett Lätt Tryck Avloppssystem (LTA-system). Det innebär att en LTA-station placeras inne på fastigheten. En LTA-station består av pump, tank, automatik, nivågivare, larmindikator och en backventil vid fastighetsgräns.

LTA-pump

LTA-pumpen sitter i LTA-tanken och pumpar spillvattnet vidare till huvudledningen. Pumpen matas med el från den enskilda fastigheten.

LTA-tank

Tank som samlar upp spillvatten från fastigheten med tillhörande LTA-pump som installeras på fastigheten.

LOD = Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Används bland annat för att ta hand om dagvatten inom tomt. Det kan göras genom att t.ex. avleda till en stenkista för infiltration. LOD minskar risken för större översvämningar i samband med skyfall eller kraftig snösmältning.

Lägenhetsavgift

Del av VA-taxan. Begreppet förekommer på vissa fakturor. Lägenhet i detta fall betyder bostadsenhet. Det är en avgift som ska täcka kostnaden för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till VA-anläggningen samt drift och underhåll av ledningsnät och vatten- och avloppsreningsverk. Även villor betalar lägenhetsavgift.

Prioriterat förändringsområde PFO

Ett område där fler väljer att bosätta sig permanent. Kommunen arbetar med att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende i centralt belägna förändringsområden. Området får en detaljplan och kommunalt VA byggs ut.

Pumpstation

Pumpstationer finns på många platser i kommunen och har till uppgift att pumpa avloppsvatten vidare mot reningsverk.

Recipient

Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten.

Samfällighet

Sammanslutning av fastigheter som t.ex. har en gemensam rätt till mark eller har ett gemensamt ansvar för utförande och drift en gemensamhetsanläggning för tex avlopp och/eller vatten.

Servisledning

Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Servisledningen delas av förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del respektive i fastighetens del.

Servisventil

Används för att stänga vattnet till din fastighet. Den får endast öppnas och stängas av Värmdö kommuns personal.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller oavsett vem som äger fastigheten. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare och ett officialservitut bildas genom beslut från Lantmäteriet.

Självfallsledning

Ledning där spill-/dagvattnet leds vidare med hjälp av gravitation. Ledningen lutar svagt nedåt.

SKT

Skandinavisk Kommunalteknik. Leverantör av LTA-tank och LTA-pump.

Spillvatten

Förorenat vatten från bland annat toalett, bad, dusch, disk och tvätt, industri.

Spygatt

Brunn för avledning av dagvatten. Ofta placerad i utvändiga källartrappor

Tillskottsvatten

Tillskottsvatten kallas det vatten i avloppsnätet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage från vattenledningar. Tillskottsvatten orsakar överbelastning i systemet och utsläpp av orenat avloppsvatten.

Tomtyteavgift

Del av anläggningsavgiften i VA-taxan för fastigheter som inte är bostadsfastigheter. Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal.

Trekammarbrunn

Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom tre kammare. Tyngre partiklar sedimenteras i brunnen. Resterande vatten leds ofta vidare till en infiltration. Vanlig lösning för vid enskilda avlopp.

Tvåkammarbrunn

Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom två kammare. Se trekammarbrunn, men sämre avskiljning av tyngre partiklar.

Tryckledning

Trycksatt ledning där vattnet pumpas för att förflyttas. Ledningar är antingen tryckledning eller självfallsledning.

Uppdämningsnivå

Uppdämningsnivån är en angiven nivå för avloppsanläggningen under vilken fri inloppsöppning med självfallsanslutning inte får anordnas utan dispens från huvudmannen.

VA

Förkortning för Vatten & Avlopp

Verksamhetsområde

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen, i det här fallet Värmdö kommun.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), ABVA och VA-taxa gäller inom verksam-hetsområdet, samt utanför verksamhetsområde när så har överenskommits.

VA-huvudman

Organisation som juridiskt och ekonomiskt ansvarar för VA-verksamheten.

VA-installation

Ledningar och med dessa sammanhängande anordningar som inte ingår i en allmän VA-anläggning men som har ordnats för fastigheters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en allmän VA-anläggning.

VA-kollektiv

Alla anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

VA-taxa

Är ett regelverk i form av en prislista antagen av kommunfullmäktige. VA-taxan reglerar VA-avgifterna.

Vattenmätare

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning av inkommande kallvatten, om inte VA-huvudmannen bestämmer annat. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av VA-huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Vattenmätaren ingår i den allmänna VA-anläggningen.

Vattenmätarkonsol

Anordning för att fästa vattenmätare på vägg.

Vattentjänstlagen

Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster kallas vattentjänstlagen och reglerar förhållandet mellan kommunen, huvudmannen och brukaren.

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet. Servisventil för vatten, ventil för LTA, LTA-station som installerats efter 2007-01-01 om inget annat har överenskommits, rensbrunn vid förbindelsepunkt samt vattenmätare ingår även de i den allmänna anläggningen.

Vad ingår i fastighetens VA-installation?

Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som dragits från förbindelsepunkterna för fastigheten. I installationen ingår även anordningar, till exempel tappventiler och tvättställ, som anslutits till en sådan ledning.

Xylem (tidigare Flygt)

Leverantör av LTA-tank och LTA-pump.