Provtagning av avloppsvatten

Provtagning av det renade avloppsvattnet kan ske för att kontrollera funktionen på reningen i avloppsanläggningen. I ditt avloppstillstånd står om det finns krav
på provtagning av din anläggning och i sådant fall vilka prover som ska tas.
Havs- och vattenmyndighetens vägledning och praxis har ändrats och det bedöms inte längre vara skäligt med krav på årlig provtagning av avloppsanläggningar för enstaka hushåll. Provtagningsmöjlighet ska dock alltid finnas för WC- och BDT- anläggningar med utsläpp i mark.

I ditt avloppstillstånd står det under rubriken villkor om det finns krav på provtagning av din anläggning, hur ofta du behöver provta samt vad som ska provtas.

Om du inte vill genomföra regelbunden provtagning kan du ansöka om ändring av tillstånd hos bygg- och miljöavdelningen och begära att villkor om provtagning tas bort.

Vilka prover ska tas?

I ditt tillstånd för avloppsanläggningen står vad som ska provtas. Generellt sett har kontroll
av reningsverkets/markbäddens funktion skett genom provtagning av utgående vatten från anläggningen (efter fosforfällan/markbädden) minst en gång per år. Det är du själv som genomför själva provtagningen.

Generellt är det prover enligt nedan som gäller, men du bör alltid se vad det står i ditt tillstånd för att se vad som gäller för just din anläggning.

Proverna ska analyseras med avseende på:

  • pH - mätning av vattnets pH-värde
  • BOD7 - mätning av syreförbrukande ämnen i vattnet
  • tot-P - mätning av den totala mängden fosfor i vattnet
  • tot-N - mätning av den totala mängden kväve i vattnet

Vid begäran eller behov ska bakteriehalt (E. coli och intestinala enterokocker) provtas.

Vem gör analyserna?

Analyserna ska utföras av ackrediterat laboratorium. Resultatet ska journalföras av dig som fastighetsägare och redovisas till bygg- och miljöavdelningen vid förfrågan.

Värmdö kommun har ett avtal med vattenanalysföretaget SGS Analytics Sweden (SGS)
vilket innebär att du kan lämna in prover till kommunen. Observera att du måste använda deras provtagningsutrustning för att kunna lämna in proverna till kommunen.

Du kan också anlita andra företag för provtagning av ditt avloppsvatten.

Observera att du inte kan beställa provtagning av kommunen, utan beställning görs till det företag som utför analysen.

Provtagning via SGS

Beställer du vattenanalys genom SGS kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig. Du kan sedan lämna in ditt avloppsvattenprov till kommunen så skickas det vidare till SGS.
Vi tar bara emot vattenprov med professionell utrustning från SGS.

Var noga med att provet är märkt som avloppsvatten. Det är bra om provet är taget så att
det blir så kort förvaringstid som möjligt. Du kan även lämna in dina vattenprover på SGS inlämningsställen.

Vid frågor om vattenprov kontakta SGS på telefonnummer 013-25 49 91.

Länk till SGS webbsida. Läs mer om provtagning och hur du beställer vattenanalys. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inlämning av avloppsvattenprov till kommunen

Du kan lämna in vattenprover med utrustning från SGS på onsdagar klockan 08:00–14:00 till kommunen. Vid storhelger kan andra tider gälla. 

Proverna lämnas till servicecenter i kommunhuset, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.