Tidsbegränsade tillstånd

Har du ett tidsbegränsat tillstånd för en enskild avloppsanläggning? Det betyder att tillståndet är giltigt i normalt 10 år, men att det förfaller därefter. Ett tids-begränsat tillstånd kan inte förlängas. Däremot gör vi en funktionskontroll av anläggningen i samband med tillsyn, och därefter finns några potentiella scenarion som kan vara aktuella i olika fall.

Bakgrund

Kommunen tidsbegränsade tillstånd för små avloppsanläggningar under åren 2005 − 2019. Syftet med tidsbegränsningen var att möjliggöra en uppföljande kontroll av anläggningen.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tidsbegränsar inte tillstånd generellt längre utan det sker enbart undantagsvis. Uppföljande kontroll kan ske genom tillsyn av anläggningen, oavsett om tillståndet är tidsbegränsat eller inte.

Vad behöver du göra som fastighetsägare?

Om du äger en fastighet där avloppstillståndet är tidsbegränsat, kommer vi att kontakta
dig med information om att tillsyn kommer ske. Tillsyn kan ske antingen genom platsbesök,
eller genom att du redovisar uppgifter till oss som vi granskar. Vi gör därefter en samlad bedömning om anläggningen fungerar som avsett eller om den har några brister som behöver åtgärdas. Vilken typ av tillsyn som är aktuell för just dig kommer framgå av informationsbrevet vi skickar ut.

Då det finns ett stort antal tidsbegränsade tillstånd i kommunen sker tillsyn av fastigheter med tidsbegränsade tillstånd i varierande omfattning från år till år. Tillsyn sker därmed inte direkt när tillståndet har förfallit utan det kan dröja en tid innan vi har möjlighet att följa upp just din anläggning.

Skötsel och kontroll av din avloppsanläggning

Alla avloppslösningar kräver skötsel och underhåll för att fungera under hela sin livslängd. Behovet av skötsel och underhåll beror på anläggningens typ och storlek.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar som den ska. För att försäkra sig om att anläggningen har bästa möjliga reningseffekt och möjliggöra en så lång livslängd som möjligt är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera anläggningen för att undvika eventuella problem. Vi rekommenderar att du kontrollerar din avloppsanläggning åtminstone en gång varje kvartal.

Här kan du läsa mer om skötsel och provtagning av små avloppsanläggningar:


Skötsel och kontroll av avloppsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggning utan brister

Föreläggande om försiktighetsmått

Om anläggningen inte uppvisar några brister vid tillsynen kan vi skriva ett beslut som ger dig rätt att fortsätta använda anläggningen, med villkor om skötsel och drift av anläggningen. Beslutet utgörs av ett så kallat föreläggande om försiktighetsmått. Det ger dig dock inte samma skydd och rättskraft som ett tillstånd enligt miljöbalken gör.

Ansöka om tillstånd i efterhand

Om anläggningen inte uppvisar några brister vid tillsynen har du även möjlighet att ansöka om tillstånd i efterhand, för din befintliga anläggning. Ett tidsbegränsat tillstånd kan nämligen inte förlängas.

Ansöker du om tillstånd i efterhand sker handläggning av ansökan i ett separat ärende (det vill säga åtskilt från tillsynsärendet) och du behöver i regel skicka in samma uppgifter som om det vore en helt ny anläggning, så som uppgifter om utformning av anläggningen (längd- och tvärsektionsritningar), markundersökningar (provgrop, siktanalys/perkolationstest), situationsplan inklusive närliggande dricksvattenbrunnar, etc.

Vissa uppgifter som vi efterfrågar finns eventuellt i ditt ursprungliga ansökningsärende för det tidsbegränsade tillståndet och du behöver då inte skicka in dem på nytt.

Om vi inte har hunnit utföra någon tillsyn på din anläggning men ändå vill få din ansökan om tillstånd i efterhand prövad, är du välkommen att skicka in din ansökan till oss. Observera att det inte är säkert att vi kan bevilja din ansökan.

Information om att ansöka om avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst, ansökan/anmälan små avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggning med brister

Om anläggningen har brister vid tillsynen behöver vi fatta beslut med krav på åtgärd av förekommande brister. Du får då en viss tid på dig att åtgärda bristerna. Tiden kan variera och beror på omfattningen av bristerna och vilka risker vi bedömer att det medför.

Avgift för tillsyn och prövning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Värmdö kommun taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Observera att tillsyn och prövning är två skilda processer som även omfattas av olika typer av handläggningsavgifter.

För tillsyn av små avloppsanläggningar tar vi antingen ut en fast avgift eller en timavgift, beroende på vilken typ av tillsyn vi behöver utföra (vilket i sin tur beror på vilken typ av avloppsanläggning du har).

För prövning av ansökan om tillstånd i efterhand tar vi ut en timavgift för den faktiska handläggningstiden vi lägger ned i ärendet.