Ingarö vattenskyddsområde

Här nedan får du mer information om Ingarö vattenskyddsområde.

Varför har vi vattenskyddsområde på Ingarö?

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång och vattenskyddsområdet finns till för att skydda vårt grundvatten. Vattnet vid Ingarö grundvattentäkt håller mycket hög kvalitet och få reningssteg krävs. Länsstyrelsen har pekat ut Ingarö vattentäkt som en viktig reserv för hela Stockholms län.

Grundvattentäkten står för cirka 35 procent av Värmdös kommunala vatten.

För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av grundvattentäkten. Därför finns det speciella regler som begränsar den enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark.

Vad innebär det att bo eller verka i ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner, primär och sekundär. Inom de olika zonerna har Länsstyrelsen utfärdat föreskrifter som anger hur vattnet ska skyddas från föroreningar av olika slag.

I det primära vattenskyddsområdet når en förorening grundvattnet snabbare och därför råder hårdare regler inom denna zon.

Inom Ingarös vattenskyddsområde kräver många typer av byggnationer eller andra åtgärder tillstånd och behöver utredas extra noggrant. I vissa fall gäller förbud mot åtgärd.

Vi behöver alla hjälpas åt med att följa föreskrifterna så att vi kan fortsätta producera ett utmärkt dricksvatten för kommande generationer.

Vad gäller för dig?

Detaljerad information om vilka förbud och vilka krav som finns inom vattenskyddsområdet hittar du i länsstyrelsens skyddsföreskrifter samt Värmdö kommuns entreprenadbestämmelser.

Entreprenadbestämmelser , 106.5 kB.

Kartbild över Ingarö vattenskyddsområde. Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Tänk på att

  • Borrning för till exempel bergvärme kräver tillstånd.
  • Sprängning och schaktning får inte ske utan tillstånd. Mindre grävarbeten
    inom tomtmark får utföras.
  • Olja, bensin och diesel ska hanteras varsamt så att det inte tränger ner i marken.
  • Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
  • Tvätt och rengöring av bilar samt andra fordon får inte ske inom primär skyddszon,
    se karta. Tvätt av fordon ska i första hand alltid utföras i en anläggning för fordonstvätt.
  • Brunnar för dricksvatten får inte anläggas utan tillstånd.

Vid olycka inom vattenskyddsområde

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde måste Räddningstjänsten larmas
så att området blir sanerat. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Foto på gul skylt om vattenskyddsområde och larmnummer.

Ring 112

Tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde

Ansökan görs vi e-tjänst. Handläggningstiden är cirka sex veckor. 

Tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde. E-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om vattenskyddsområdet

Kontakta Värmdö kommun bygg- och miljöavdelningen via mejl: varmdo.kommun@varmdo.se eller telefon: 08-570 470 00.