Tyck till
Talande webbLyssna

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv

Värmdö ska präglas av ett rikt växt- och djurliv och invånarna ska ha nära till natur och rekreation  

Regionens gröna kilar ska värnas och ny bebyggelse ska placeras med
hänsyn till naturmiljön. Viktiga natur-, kultur- och strandområden
ska skyddas och tillgängligheten till dessa ska säkras genom till exempel
bildandet av nya naturreservat och biotopskyddsområden.

Kommunen ska sköta sina markområden med målet att värna biologisk
mångfald. Invånarna ska fortsatt ha nära till natur och rekreation.

 

Kopplingar till andra nationella miljömål:

  • Levande skogar
  • Myllrande våtmarker
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård

 

Senast publicerad: 2018-01-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation