Tyck till
Talande webbLyssna

Västra Charlottendal, del av Gustavsberg 1:7 m.fl.

Kartbild Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal

Bilden är klickbar

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus.

Detaljplanen ska säkerställa en god kontakt mellan bostadsområdet och omgivande naturmark. Bebyggelsens placering och utformning ska anpassas till platsens förutsättningar. Planförslaget har stöd i kommunens översiktsplan. Den skogsmark som i planförslaget tas i anspråk för bebyggelse har höga värden för biologisk mångfald.

Status i planarbetet

Detaljplanen befinner sig mellan granskning och antagande.

Planhandlingar finns här

Västra Charlottendal, del av Gustavsberg 1:7

Bakgrund

Arbetet med att planlägga Gustavsberg 1:7 har startat då fastighetsägaren JM AB den 26 augusti 2015 delgavs positivt planbesked att upprätta en detaljplan för området. Planläggningen gäller för den del av gällande detaljplan 101 Charlottendal som tidigare undantogs i samband med kommunfullmäktiges antagandebeslut den 12 december 2002. Ärendet har tidigare omfattat att bygga en förskola på fastigheten, det är inte längre aktuellt.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnéa Olofsson via mejl till linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-07-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument