Talande webbLyssna

Om förbud och avsaltning

Beslut om förbud mot bevattning med slang, avspolning av båtar och påfyllnad av pooler, gör det någon skillnad?

Sandön är attraktiv och många vill bygga och ansluta sig till kommunalt VA. Ett beslut togs i samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16 att inte tillåta fler anslutningar utanför verksamhetsområdet, ett antal fastigheter är undantagna från beslutet. Beslutet finns här.

Förbud från 2019

Enligt beslut fattat i tekniska nämnden är det förbud att bevattna med slang, fylla pooler och spola av båtar mellan den 15 maj till den 15 september 2019 och kommande år tills annat beslut meddelas.

Visste du att en vanlig vattenspridare förbrukar cirka 1 kubikmeter (1000 liter) i timmen?

Har du pool och vill fylla den under perioden 1 maj till 30 september är det tankbil på båt som gäller alternativt att fylla med havsvatten.

Frågor och svar

Varför avsaltar inte kommunen havsvatten och distribuerar?

Att avsalta havsvatten i stor skala är en relativt dyr och energikrävande process och det går bara att utvinna en del som dricksvatten av det havsvatten man tar upp. Det är inte ekonomiskt motiverat för VA-kollektivet att göra en så stor investering som kommer så få till nytta.

Varför får vissa avslag på bygglov med hänvisning till grundvattensituationen men inte andra?

Inom kommunalt verksamhetsområde har VA-huvudmannen en skyldighet att leverera dricksvatten och omhänderta spillvatten. Verksamhetsområdet är beslutat i nämnd och juridiskt bindande, det betyder att för fastigheter inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen inte rätt att neka leverans av dricksvattenförbrukning.

Vad gäller för mig som VA-abonnent?

Visste du att de regler som gäller för dig som VA-abonnent finns samlade i Allmänna bestämmelser för användande av Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Läs mer i ABVA vilka regler som gäller 

Tre separata detaljplaner

Tre separata detaljplaner har tagits fram som berör Sandhamn, de gäller Sandfältet, Hamnen och Telegrafholmen.

Avsiktsförklaring

Eknö Hemman Samfällighetsförening (EHS) och Kungliga Svenska Seglarsällskapet (KSSS), tog 2005 fram en avsiktsförklaring där parterna med stöd från Sandhamnsområdets intresseförening, Sandhamns företagarförening, Trouvilles Fastighetsägareförening och Sandhamns Fastighetsägareförening uttalat en gemensam syn för utvecklingen av Sandhamn.

Syftet med exploateringen är att förstärka Sandhamns attraktionskraft och för att trygga möjligheteten att bevara ett livskraftigt samhälle året runt. 2006 träffades ett avtal med Värmdö kommun om detaljplanearbetet i tre etapper.

Exploateringsavtal tecknat

Tre separata detaljplaner togs fram, där EHS svarar för de två första etapperna, nya bostäder på sandfältet samt serviceanläggningar i hamnområdet inklusive en ny sopgård. KSSS avser gästhamn och bostäder med mera på Telegrafholmen och Lökholmen. Värmdö kommun ingick 2009 ett exploateringsavtal med ovanstående parter.

Senast publicerad: 2019-10-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation