Kartor, kartbeställning och annan
geografisk information

Du kan beställa olika kartprodukter eller mättjänster hos kommunen,
bland annat nybyggnadskartor och tomtkartor.

Kart och GIS-avdelningen arbetar med geografiska data i olika former; kartframställning, mätning, webbkartor, adressärenden och lägenhetsregister.

Till den digitala kommunkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskartor

En nybyggnadskarta utgör det underlag som bygglovssökanden ritar in önskad nybyggnad på. En nybyggnadskarta med inritad nybyggnation blir en situationsplan. Situationsplanen används av bygglovshandläggare som underlagsmaterial i samband med beslut om bygglov.

Det finns två typer av nybyggnadskarta; fullständig nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

Den fullständiga nybyggnadskartan behövs vid:

  • Ny huvudbyggnad
  • Större tillbyggnad
  • Byggnation nära gräns
  • När verkligheten inte stämmer överens med primärkartan och bygglovshandläggare anser sig behöva en mer korrekt och uppdaterad karta.

Förlängda leveranstider

Vi har just nu förlängda leveranstider av nybyggnadskartor då kommunens tillgång till Lantmäteriets förrättningsakter är avstängd tills vidare. Lantmäteriet har uppmärksammat brister i myndighetens hantering vid utlämnande av information. Det här medför en manuell hantering av Lantmäteriet med långa leveranstider som följd.

Se vidare information på Lantmäteriets hemsida: Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ den fullständiga nybyggnadskartan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den förenklade nybyggnadskartan behövs exempelvis vid:

  • Komplementbyggnad
  • Attefall
  • Mindre tillbyggnad
  • Andra enklare åtgärder

Beställ den förenklade nybyggnadskartan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på vilken karta du behöver kontakta Bygg- och Miljöavdelningen via Servicecenter: 08-570 470 00

Leveranstid för den fullständiga nybyggnadskartan är i normalfallet cirka fyra till åtta veckor. Förenklade nybyggnadskartor levereras vanligtvis inom en till två veckor.

Nybyggnadskartan har en giltighetstid på två år och levereras digital till den e-post du anger i beställningen.

Till frågor och svar om nybyggnadskartor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomtkartor

En tomtkarta är en enkel kartprodukt över en specifik tomt eller fastighet. Kartan innehåller byggnader, fastighetsinformation, höjdkurvor, vägar samt övrig topografi.

Kartan är kostnadsfri om den hämtas digitalt via kommunens webbkarta.

Tomtkartan kan användas vid ansökningar om små avlopp, men det går även bra att använda Karta för små avlopp och strandskydd.

Till tomtkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till frågor och svar om tomtkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ som pdf eller pappersutskrift Länk till annan webbplats.

Observera att tomtkartan inte är kontrollerad i fält avseende läge och form på fastigheter, byggnader eller övrig detaljinformation.

Karta för små avlopp och strandskydd

Denna karta kan användas vid ansökningar om små avlopp och behövs vid ansökan om strandskyddsdispens.

Den innehåller fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar, vägar, eventuell strandlinje och strandskyddslinje, byggnader och andra topografiska objekt samt höjdkurvor med 0,5 meters ekvidistans. Har du sedan tidigare en giltig nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta går det även bra att använda den.

Kartan levereras inom en till två veckor.

Läs mer under frågor och svar för prisuppgifter och närmare information.

Frågor och svar om små avlopp och strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ karta för små avlopp/strandskydd via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Primärkarteutdrag

Primärkartan (ibland kallad baskarta i andra kommuner) är en storskalig, detaljerad karta. Kartan innehåller byggnader, gator, vägar, markdetaljer, höjdkurvor, vattendrag med mera. Primärkarta finns över stora delar av kommunen, men saknas över delar av Skärgården.
Vi arbetar med att utöka området som kartan täcker.

Du kan beställa utdrag ur primärkartan antingen som utskriven kopia, pdf- eller dwg-fil.

Vid beställning ska område definieras, leveransadress och person-/organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Du beställer kartan genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se

Ortofoton/flygbilder

Ortofoto är flygbilder som korrigerats geometriskt till en skalriktig bild och blivit inpassat i ett bestämt koordinatsystem. Det går alltså att mäta i fotot precis som i en karta. Du kan titta på de senaste ortofotona som kommunen har i webbkartan genom att byta till flygfoto som bakgrundskarta.

Till webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ortofoto säljs i bladindelning motsvarande 1000 x 1000 meter på marken som tif-filer.

Vid beställning ska område definieras, leveransadress och person- eller organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Du beställer genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se

Laserdata

Laserdata är punktmoln av höjddata som skapas vid laserskanning från flygplan.

Du beställer genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se. Vid beställning ska område definieras, leveransadress och person-/ organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Gränsutvisning

Gränsutvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar och lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut och en gränsutvisning får inte rättskraft, det vill säga får inte någon bindande verkan.

Vi har just nu förlängd handläggningstid vid beställning av gränsutvisning då kommunens tillgång till Lantmäteriets förrättningsakter är avstängd tills vidare. Lantmäteriet har uppmärksammat brister i myndighetens hantering vid utlämnande av information.
Det här medför en manuell hantering av Lantmäteriet med långa leveranstider som följd.

Se vidare information på Lantmäteriets hemsida: Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Beställning av gränsutvisning via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägeskontroll

En lägeskontroll görs för att kontrollera att ett nybyggt hus har hamnat på rätt ställe, både i plan och höjd. Kontrollen bör göras normalt efter formsättning av grunden.

Beställning av lägeskontroll via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utstakning

Kommunen utför inte utstakningar. Vänd dig till den privata marknaden.

Koordinatsystemet Sweref 99

Värmdö kommun använder sig av koordinatsystemet SWEREF 99 18 00. SWEREF 99, ett enhetligt referenssystem för kartor, ritningar och annan lägesbunden information. SWEREF-systemet kommer att bli heltäckande för alla Sveriges kommuner, även om olika delar av landet har olika meridianer. Stockholms län ligger på meridian 18 00.

Höjdsystem

Tidigare har varje kommun kunnat använda sitt eget höjdsystem. Det har gjort att höjder från olika kommuner inte har gått att jämföra.

Efter ett landsomfattande arbete byter Sveriges myndigheter och kommuner till ett enhetligt nationellt höjdsystem, RH2000. Övergången från RH00 till RH2000 i Värmdö genomfördes den 1 februari 2014.

Mer information om höjdsystem

Adressändring

Nya adresser

Kart och GIS har ansvaret för registrering av gatuadresser.

Varje entré till bostadshus och fritidshus ska ha en adress. Även samlingslokaler och de byggnader som har någon form av verksamhet ska ha adresser. Detta framförallt för att räddningstjänsten kan komma på plats så fort det går.

Adresserna är av typen belägenhetsadresser. De beskriver läget för en bestämd plats och är i regel knutna till en byggnad eller entré och består oftast av ett vägnamn och adressnummer.

Om du behöver en ny adress kontakta kart och GIS.

Vid adressändring

När du flyttar inom Sverige ska du anmäla det till Skatteverket, folkbokföringen. Därifrån uppdateras adressen hos posten och andra myndigheter. Det räcker att ange namn och fastighetens gatuadress (belägenhetsadress). Vet du inte fastighetens gatuadress kan du kontakta kommunen.

Till Skatteverkets webbplats om folkbokföring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du brevlådan på en brygga långt ifrån huset behöver du inte ange namn på bryggan. Brevbäraren vet var brevlådan ligger. Det räcker med att ange namn och fastighetens gatuadress. DN, SVD och andra tidningar ska inte kräva gatuadress för bryggor, utan det räcker att ange namn och gatuadress.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.
Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter
om area, antal rum och kökstyp. Lägenhetsregistret innehåller inte uppgift om vem
som bor i en lägenhet.

Den som äger flerbostadshus eller småhus med bostadslägenheter ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna bostadslägenheter. Det är kommunens kart och GIS-avdelning
som ansvarar för uppdatering av registret inom kommunen.

Till Lantmäteriets webbplats.
Lägenhetsregistret - Presentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av lägenhet till lägenhetsregistret, flerbostadshus inklusive specialbostäder via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av lägenhet till lägenhets-registret, småhus inklusive fritidshus
via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Du är välkommen att höra av dig till kart och GIS via mejl till kartavdelningen@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Avgifter kartor

Kommunen har fastställda taxor och avgifter för kartor och geografisk information (GIS).

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Teknisk handbok

Mer information hittar du på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.