Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens ekonomi, verksamhet och utveckling.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 15 ersättare.

I kommunstyrelsen sitter Värmdösamarbetet, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Oppositionspartierna i kommunstyrelsen är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Uppdrag

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • leda och samordna arbetet inom kommunen
  • ansvara för kommunens ekonomi, lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
  • ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • genomföra kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen uttalar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om.

Utskott

Ett utskott är en grupp inom kommunstyrelsen som har hand om en viss fråga. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott:

  • Planutskottet, som behandlar frågor om kommunens fysiska planering.
  • Arbetsutskottet, som bereder övriga ärenden.
  • Klimat- och miljöutskottet, som bereder ärenden inom klimat och miljö.

Kom och lyssna

Kommunstyrelsen sammanträder en onsdag i månaden, utom i juli och augusti, i kommunhuset i Gustavsberg, Skogsbovägen 9-11. Sammanträdena är i regel offentliga och du är välkommen att komma och lyssna.