Kommunens revisorer

Kommunrevisionen i Värmdö består av sju förtroendevalda revisorer. Flera av revisorerna är tillika lekmannarevisorer i de kommunägda företagen.

Revisorernas uppdrag

De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges demokratiska kontrollinstrument. På fullmäktiges uppdrag granskar revisorerna om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt (tillräcklig intern kontroll) samt om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.

De förtroendevalda i nämnder och styrelser är ansvariga inför fullmäktige för hur de själva och anställda inom förvaltningarna sköter kommunens verksamhet. Revisionsansvaret gäller styrning, uppföljning och kontroll av nämndens verksamhet.

De förtroendevalda revisorerna granskar hur nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda genomför sina uppdrag. På motsvarande sätt granskas de bolag som ägs av kommunen av särskilt utsedda lekmannarevisorer. Revisorernas arbete ska vara främjande och stödjande.

Det är ytterst kommunfullmäktige, på förslag från de förtroendevalda revisorerna, som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen anger kring revision.

Sakkunnigt biträde till revisorerna

Revisorerna och lekmannarevisorerna har genom upphandling anlitat sakkunnigt biträde till hjälp med revisionsuppdraget. För innevarande upphandlingsperiod har PWC anlitats i syfte att genomföra olika granskningar på revisorernas uppdrag.

Revisionsplan

Här hittar du revisionsplanen för 2023.

Revisionsplan 2023 , 197.8 kB.

Lagreglerad revision och god revisionssed

Om detta kan du läsa mer om på SKRs webbplats:

SKR revisionssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.