• Vattenläcka  
  13.00 Arbetet med att laga läckan har dragit ut på tiden på grund av att området runt ledningarna har varit svårtillgängligt. Lagningen påbörjas inom kort och vi hoppas kunna öppna ledningen och spola rent framåt 16-tiden. I dagsläget är det endast tre fastigheter i Mörtnäs som är påverkade av läckan. Vi återkommer med mer information så fort som arbetet slutförts.Tack för tålamod!Delar i övriga Värmdö ...
  Mer information

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för kvalitet och säkerhet i den sjukvård som bedrivs i kommunens särskilda boenden.

MAS är en i hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som ska finnas i varje kommun. MAS är en ledningsfunktion som arbetar utifrån lagar och andra författningar. MAS är ett stöd till nämnd och verksamhets­chefer samt hälso- och sjukvårdspersonalpersonal.

Den medicinskt ansvariga
sjuksköterskans uppgifter:

 • Följer upp hälso- och sjukvården i kommunen. (I Värmdö all kommunfinansierad hälso- och sjukvård)
 • Utfärdar, aktualiserar och förnyar riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
 • Ansvarar för att omvårdnadsjournaler förs enligt patientdatalagen och andra författningar.
 • Ansvarar för att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenlig och väl fungerande
 • Ansvarar för att delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter sker i enlighet med patientsäkerheten..
 • Utfärdar rutiner för avvikelsehantering samt utreder allvarligare avvikelser som sker i verksamheterna och anmäler risk för och faktiskt inträffade allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • Har ett nära samarbete med nämnd/vårdgivare, chefer och särskilt med hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer
 • Fungerar som ett stöd för chefer och personal i hälso- och sjukvårdsverksamheterna