Ansöka om stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. Om du själv inte kan tillgodose dina vardagliga behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att ansöka hjälp och stöd från din kommun.

Vem kan ansöka om stöd enligt LSS?

Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska kunna ansöka om stöd enligt LSS. Du behöver intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:

 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Detta stöd kan du ansöka om

Personer som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av stöd och service. Insatserna är behovsprövade och du ansöker hos en biståndshandläggare. Vård- och omsorgsnämnden tar beslutet.

De här hjälpinsatserna kan du ansöka om:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Daglig verksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Kontaktperson
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Du som bor i Värmdö kommun och har en beviljad insats enligt LSS kan få ett kostnadsfritt fritidskort som ger dig fritt inträde på Gustavsbergsbadet.

Tala med din LSS-handläggare så får du hjälp att ansöka om kortet.

Hur ansöker jag?

Vill du ansöka om någon av ovanstående insatser ska du eller någon som hjälper fylla i och skicka in en blankett som heter ”Ansökan om insats enligt LSS” som du hittar nerladdningsbar nedan. Kom ihåg att alltid styrka ansökan med ett intyg om din funktionsnedsättning.

Du kan också få mer information eller göra en muntlig ansökan direkt till en biståndshandläggare.

Ta kontakt via servicecenter

Ansökan om insats enligt LSS , 1.6 MB.

Vad händer efter ansökan?

När din ansökan kommer in kontaktas du av en biståndshandläggare för en personlig kontakt för vidare utredning.

Du kommer att få ett skriftligt besked på din ansökan. Får du helt eller delvis avslag har du rätt att överklaga.

Om du blir beviljad en insats planeras hur insatsen ska utformas.

Överklaga ett biståndsbeslut


Så här går det till vid ett möte med handläggare

Frågor om våldsutsatthet

Vid alla besök på Biståndsavdelningen ställer vi alltid frågor till den som ansöker om våldsutsatthet. Det gör vi oavsett anledningen till besöket.