Bostadsprojekt Brunn centrum

VärmdöBostäder AB bygger nu nya hyresbostäder i Brunn centrum.

Arkitektritad bild som visar röda flerbostadshus i ett bostadsområde.

Bild över planerad bostadsbebyggelse.

Projektet är i sin helhet försenat med anledning av saneringsarbeten.
Utbyggnad av allmän plats planeras att starta våren 2022.

Bostäder och lokaler

Nordöst om cirkulationsplatsen i Brunn mellan bensinstationen och idrottsplatsen uppför byggherren VärmdöBostäder AB sex stycken fyravåningshus med träpanel, samt ett lägre
envåningshus invid torget. Huset närmast torget i norr kommer att ha lokaler för handel och service i bottenplanet. Det byggs även ett lägre hus intill torget i öster med bara lokaler för uthyrning. Totalt tillskapas 132 nya hyreslägenheter och cirka 500 kvadratmeter lokalyta, motsvarande fem lokaler. Start inflyttning under första halvåret 2023.

Arbetsområdet är inhägnat.

Allmänna anläggningar, påverkan av byggnation

En arkitektritad bild som visar byggnader, vägar och gröna ytor i Brunn Centrum. Illustration.Förstora bilden

Illustrationsbild över planerat torg och planerad allmän plats. Klicka på bilden för större bild.

Flytt av återvinningscentral

Återvinningscentralen som fanns i Brunn har flyttat till Ekobacken.

Stängning allmän parkering/infartsparkering

Den tidigare allmänna parkeringen/infartsparkeringen i Brunn Centrum, bakom idrottsplatsens gamla föreningshus, har stängts. Parkerande hänvisas till parkeringen
vid Näsuddsvägen.

Allmänna anläggningar, utbyggnad

Kommunen ska parallellt med bostadsbyggnationen bygga ut allmän plats. Allmänna anläggningar som ska utföras är

  • lokalgata, torg, ny gång- och cykelväg som ansluter till Baron Cederströms väg
  • anpassning av befintlig gång- och cykelväg till detaljplanen utmed väg 646,
    allmän parkeringsplats med 18 parkeringsplatser
  • ny yta för återvinningsstation samt
  • iordningsställande av park- och naturmark

Allmän plats i detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.

Entreprenaden planeras att påbörjas våren 2022 och bedöms vara avslutad hösten 2023.

Kontakta handläggare

Kontaktpersoner Värmdö kommun

Kontaktpersoner VärmdöBostäder AB

För ytterligare information

Besök VärmdöBostäder AB på deras webbsida.

Länk till VärmdöBostäders webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan DP231 Brunn centrum fick laga kraft 2017-06-30.

Länk till kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Zooma in på kartan till du ser de olika detaljplanerna i området.
Klicka på DP231 för mer information.