Pendelbåtsbrygga


Värmdö kommun har anlagt en ny pendelbåtsbrygga med planerad trafik från den 15 april 2024.

Pendeltågslinjen

Pendeltågslinjen

Värmdö kommun har anlagt en ny pendelbåtsbrygga med väderskydd för resenärer och cykelparkering samt tilllgänglighetsanpassning och justering av befintlig parkväg, justering av grönytor för park och natur och ny belysning. Vi har även genomfört förberedelser för installation av laddinfrastruktur. Detta för att linjen i framtiden ska kunna trafikeras med eldrivna fartyg.

Entreprenaden påbörjades under oktober 2022 och färdigställdes i september 2023.

Ett avtal mellan Region Stockholm och Djurgårdens Färjetrafik AB tecknades 2023-09-19. Där kom de överens om att utföra trafik med pendelbåt mellan Ålstäket i Värmdö och Strömkajen i Stockholm. Trafiken planeras att starta den 15 april 2024.

Det planeras för sex turer i vardera riktningen under vardagar och tre turer i vardera riktningen på helger. Fartygen som är tänkta att trafikera är M/S Delfin XI, som utför en tur, och M/S Eskil, som trafikerar 5 turer i vardera riktningen. Båda drivs med 100% förnybart bränsle (HVO 100). Eskil planeras att få natthamn i Ålstäket vid den nya bryggan.

Kollektivtrafikresenärer kan kliva av vid busshållplats Ålstäket och promenera ca 350 meter till bryggan.

Infartsparkering för bilar hänvisas i detta skede till Grisslingeparkeringen och därifrån promenad
till bryggan, cirka 650 meter.

Lokalisering pendelbåtsbryggan

Pendelbåtsbryggan lokaliseras i Östra Mörtnäs i slutet av Sandtäktsvägen vid Torsbyfjärden.
Vid bryggan finns väderskydd och cykelparkering.

Linjens stopp

Linjen ska utgå från Östra Mörtnäs (Ålstäket) och ha mellanliggande stopp vid Norra Lagnö, Koviksudde, Riset och gå till Slussen och Strömkajen. Linjen beräknas ge stora restidsvinster för främst Norra Lagnö, Koviksudde och Riset. Det är möjligt att även Nacka Strand kommer att trafikeras så att det går att byta till linje 80 för resa mot Ropsten och Norra Djurgårdsstaden.

Planförutsättningar

I detaljplan Östra Mörtnäs 1:12 med flera finns en fartygsbrygga inritad, planbestämmelse WV. Det finns dock inga anslutande vägar och vägen dit går över naturområde och eller anlagd park. Planen fick laga kraft 2014-10-28. Genomförandetiden för planen är fem år.

I genomförandebeskrivningen under delen vattenområden beskrivs att "Detaljplanen möjliggör anläggande av en fartygsbrygga (WV). Ansvar för byggande och drift av fartygsbryggan kommer att avgöras när den aktualiseras".

Restider

I tabellen nedan redovisas hur lång restiden är med båt respektive buss från olika platser till Strömkajen. Tanken är att båten ska ha fartdispens för att konkurrera med bussen.

Restiderna på linjen bedöms enligt tabell nedan.

Preliminär tidtabell och hållplatserSjötrafik med fartdispens

Sjötrafik

Sjötrafik isläge

Nuläge (buss) till
Kungsträdgården

Ålstäket - Strömkajen

58 min

77 min

96 min

50 min


Norra Lagnö - Strömkajen

46 min

52 min

70 min

70 min


Koviksudde - Strömkajen

31 min

37 min

51 min

70 min


Riset - Strömkajen

27 min

32 min

41 min

70 min


Vad har hänt i projektet

Politiskt beslut

Majoritet för Värmdö enades om att satsa på båtpendling under mandatperioden
2018−2022. Även majoriteten i Region Stockholm har enats om att satsa ytterligare
på båtpendling. I regionens budgetförslag beskrivs en utbyggnad av kollektivtrafik till
sjöss för att skapa smarta resvägar som kortar restid och avstånden. Samtidigt avlastas
vägarna och framkomligheten ökar. Region Stockholm har under se senaste mandatperi-
oden påbörjat arbetet med att göra Stockholm till en pendelbåtsregion i framkant. Pendel-båtarna som trafikerar sträckan planeras bli emissionsfria elbåtar.

Projektet sattes på paus 2020

Värmdö kommun beslutade att avbryta upphandlingen av entreprenör för att anlägga en pendelbåtsbrygga i Östra Mörtnäs 2021. Kommunen pausade projektet med avsikt att gå
ut på en ny upphandling för att påbörja entreprenaden under hösten 2022. Läs mer om
detta nedan. Trafikstart kommer därför att ske när bryggan står klar 2023 med befintliga
fartyg, i väntan på att emissionsfria fartyg beställs.

Grunderna för att kommunen pausade arbetet var:

 • Trafikverket avslog 2019 kommunens ansökan om statlig medfinansiering till pendelbåtsbryggan. Trafikverket menade att Trafikförvaltningens beslut var att
  införa en pendelbåtlinje på prov. (Medel beviljas endast till varaktiga investeringar
  enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.)

  Värmdö kommun överklagade beslutet den 11 december 2019 och fick rätt den
  25 februari 2021 att brygganläggningen skulle anses som varaktig. Med bifall till överklagandet upphävde regeringen det överklagade beslutet och lämnade tillbaka
  ärendet till Trafikverket för ny prövning.

  Trafikverket hade inte medel kvar i budget, så kommunen fick skriva en ny ansökan
  2021 som beviljades, med villkor att arbetet måste starta under 2022. (Medfinans-
  iering kan, enligt ovan förordning, fås på upp till 50 procent. Kommunen måste ha
  100 procent egen finansiering för investeringen.)
 • Sektionschef Sjö Trafikförvaltningen meddelade den 16 mars 2021 kommunen att
  beslut om upphandling av entreprenör och fartyg för linje 84 skulle tas på Trafik-
  nämnden i maj 2021. Denna upphandling avbröts.