Pendelbåtsbrygga


Värmdö kommun kommer att anlägga en ny pendelbåtsbrygga.

Kartbild med pendelbåtens sträckning Ålstäket - Slussen

Pendelbåtslinjen. Bilden är klickbar.

Värmdö kommun kommer att anlägga en ny pendelbåtsbrygga och kanalisation för ström-
försörjning till pendelbåt, väderskydd för resenärer och cykelparkering, tillgänglighets-anpassning och justering av befintlig parkväg, justering av grönytor för park och natur
samt ny belysning.

En entreprenör är upphandlad och utbyggnaden påbörjas under oktober 2022 och färdigställs under hösten 2023 då pendelbåtsbryggan är tänkt att driftsättas.

Kollektivtrafikresenärer kan kliva av vid busshållplats Ålstäket och promenera till bryggan,
cirka 350 meter.

Infartsparkering av bilarna hänvisas i detta skede till Grisslingeparkeringen och promenad
till bryggan, cirka 650 meter.

Trafikförvaltningen börjar trafikera bryggan med linje 84 när pendelbåtsbryggan är färdigställd hösten 2023. Det planeras sex avgångar per dag i vardera riktningen. Vilken typ av fartyg som kommer att sättas i trafik är inte klart. Upphandlingen av emissionsfria elfartyg är pausad i väntan på nya beslut. Vid trafikstart kommer troligtvis bryggan att trafikeras av ett traditionellt fartyg.

Lokalisering pendelbåtsbryggan

Pendelbåtsbryggan lokaliseras i Östra Mörtnäs i slutet av Sandtäktsvägen vid Torsbyfjärden.
Vid bryggan kommer det att finnas väderskydd och cykelparkering.

Linjens stopp

Linjen ska utgå från Östra Mörtnäs och ha mellanliggande stopp vid Norra Lagnö, Koviksudde, Riset och gå till Slussen och Strömkajen. Linjen beräknas ge stora restidsvinster främst Norra Lagnö, Koviksudde och Riset. Det är möjligt att även Nacka Strand kommer att trafikeras så
att det går att byta till linje 80 för resa mor Ropsten och Norra Djurgårdsstaden.

Planförutsättningar

Planförutsättningar, i detaljplan Östra Mörtnäs 1:12 med flera finns en fartygsbrygga inritad, planbestämmelse WV. Det finns dock inga anslutande vägar och vägen dit går över natur-område och eller anlagd park. Planen fick laga kraft 2014-10-28, genomförandetiden för planen är fem år.

I genomförandebeskrivningen under delen vattenområden beskrivs att "Detaljplanen möjliggör anläggande an en fartygsbrygga (WV). Ansvar för byggande och drift av fartygsbryggan kommer att avgöras när den aktualiseras".

Restider

I tabellen nedan redovisas hur lång restiden är med båt respektive buss från olika platser till Strömkajen. Tanken är att båten ska ha fartdispens för att konkurrera med bussen.

Restiderna på linjen bedöms enligt tabell nedan:

Preliminär tidtabell och hållplatserSjötrafik med fartdispens

Sjötrafik

Sjötrafik isläge

Nuläge (buss) till
Kungsträdgården

Ålstäket - Strömkajen

58 min

77 min

96 min

50 min


Norra Lagnö - Strömkajen

46 min

52 min

70 min

70 min


Koviksudde - Strömkajen

31 min

37 min

51 min

70 min


Riset - Strömkajen

27 min

32 min

41 min

70 min


Vad har hänt i projektet

Politiskt beslut

Majoritet för Värmdö enades om att satsa på båtpendling under mandatperioden
2018−2022. Även majoriteten i Region Stockholm har enats om att satsa ytterligare
på båtpendling. I regionens budgetförslag beskrivs en utbyggnad av kollektivtrafik till
sjöss för att skapa smarta resvägar som kortar restid och avstånden. Samtidigt avlastas
vägarna och framkomligheten ökar. Region Stockholm har under se senaste mandatperi-
oden påbörjat arbetet med att göra Stockholm till en pendelbåtsregion i framkant. Pendel-båtarna som trafikerar sträckan planeras bli emissionsfria elbåtar.

Projektet sattes på paus 2020

Värmdö kommun beslutade att avbryta upphandlingen av entreprenör för att anlägga en pendelbåtsbrygga i Östra Mörtnäs 2021. Kommunen pausade projektet med avsikt att gå
ut på en ny upphandling för att påbörja entreprenaden under hösten 2022. Läs mer om
detta nedan. Trafikstart kommer därför att ske när bryggan står klar 2023 med befintliga
fartyg, i väntan på att emissionsfria fartyg beställs.

Grunderna för att kommunen pausade arbetet var:

 • Trafikverket avslog 2019 kommunens ansökan om statlig medfinansiering till pendelbåtsbryggan. Trafikverket menade att Trafikförvaltningens beslut var att
  införa en pendelbåtlinje på prov. (Medel beviljas endast till varaktiga investeringar
  enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.)

  Värmdö kommun överklagade beslutet den 11 december 2019 och fick rätt den
  25 februari 2021 att brygganläggningen skulle anses som varaktig. Med bifall till överklagandet upphävde regeringen det överklagade beslutet och lämnade tillbaka
  ärendet till Trafikverket för ny prövning.

  Trafikverket hade inte medel kvar i budget, så kommunen fick skriva en ny ansökan
  2021 som beviljades, med villkor att arbetet måste starta under 2022. (Medfinans-
  iering kan, enligt ovan förordning, fås på upp till 50 procent. Kommunen måste ha
  100 procent egen finansiering för investeringen.)
 • Sektionschef Sjö Trafikförvaltningen meddelade den 16 mars 2021 kommunen att
  beslut om upphandling av entreprenör och fartyg för linje 84 skulle tas på Trafik-
  nämnden i maj 2021. Denna upphandling avbröts.