Gång- och cykelväg vid Gamla Skärgårdsvägen

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan höja standarden och bredda gång- och cykelvägen på sträckan Strandvik-Värmdövägen, längs med Gamla Skärgårdsvägen.

Bakgrunden är att den nuvarande gång- och cykelvägen, som byggdes på 90-talet har en otillräcklig standard, utifrån kraven i Värmdö kommuns Gång- och cykelplan och den regionala cykelplanen.

Kartbild över området där GC-vägen går.

Vägen är för smal, vilket gör att gående och cyklande inte kan separeras. Den uppfyller inte krav vad gäller belysning, bredd eller vägunderlag. På sträckan finns 2 träbroar, på 250 och 300 meter, som kräver mycket tillsyn och underhåll och vars tekniska livslängd bedöms vara uppnådd.

I beslutet lyfts det fram att förstudien behöver omfatta hela gatu-utrymmet, med gång- och cykelväg, befintliga körbanor, diken och slänter. Anledning är att marken i delar av området har dålig hållfasthet och en sedan tidigare känd rasrisk, så den nya större gång- och cykelbanans konstruktion behöver anpassas och byggas på ett framtids-säkert sätt.

Förstudien, med olika lösningsförslag för sträckan kan vara klar 2024 och byggandet kan preliminärt börja 2026–2028.

Beslutsärendet i KS, Opengov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träbroarnas utsträckning visas på kartbild