Gå och cykla

Att gå och cykla är bra för hälsan. Det är också ett billigt och miljöanpassat sätt att ta sig fram.

En kartbild över cykelvägar som är koncentrerade i tätorterna Gustavsberg och Hemmesta.

Ett av kommunens mål är att andelen gående och cyklister i Värmdö ska öka. Det målet ska uppnås genom att dagens gång- och cykelvägnät byggs ut och förbättras.

Karta över våra gång- och cykelvägar

Karta gång- och cykelvägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gång- och cykelplan

Värmdö kommuns gång- och cykelplan antogs av kommunfullmäktige 2013-10-25.

Gång- och cykelplanen är ett verktyg för planering av gång- och cykeltrafik. Det övergripande målet är att andelen gående och cyklister i Värmdö ska öka. Det är ett mål som ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling. Målet ska uppnås genom att dagens gång- och cykelbanenät byggs ut och förbättras. 

Gång- och cykelbanenätet ska vara gent och sammanhängande och knyta samman kommunens centrumområden, det regionala cykelstråket, kommunens skärgårdsbryggor och kommunens prioriterade förändringsområden.

Har du synpunkter på vårt cykelnät är du välkommen att mejla varmdo.kommun@varmdo.se eller via telefon 08-570 474 00.

Ansvar

Kommunen har ansvar för kommunala gång- och cykelvägar i Värmdö. Trafikverket har ansvar för sina och det finns även en del vägföreningar som har gång- och cykelvägar.

Väghållaren ansvarar för underhåll och snöröjning.

Till kommunens webbkarta - kommunala vägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster