Gå och cykla

Att gå och cykla är bra för hälsan. Det är också ett billigt och miljöanpassat sätt att ta sig fram.

En kartbild över cykelvägar som är koncentrerade i tätorterna Gustavsberg och Hemmesta.

Gång- och cykelplan

Värmdö kommuns gång- och cykelplan , 4.2 MB. antogs av kommunfullmäktige 2013-10-25.

Gång- och cykelplanen är ett verktyg för planering av gång- och cykeltrafik. Det övergripande målet är att andelen gående och cyklister i Värmdö ska öka. Det är ett mål som ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling. Målet ska uppnås genom att dagens gång- och cykelvägnät byggs ut och förbättras. 

Gång- och cykelvägnätet ska vara gent och sammanhängande och knyta samman kommunens centrumområden, det regionala cykelstråket, kommunens skärgårdsbryggor och kommunens prioriterade förändringsområden.

Har du synpunkter på vårt cykelnät är du välkommen att mejla varmdo.kommun@varmdo.se  eller via telefon 08-570 470 00.

Central gång- och cykelväg utreds

Från Gustavsberg mot Nacka går en gång- och cykelväg längs med Gamla Skärgårdsvägen. Vägen byggdes på 90-talet och behöver byggas om. Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till förvaltningen att utreda hur gång- och cykelvägen kan anpassas till de standardkrav som ställs i Värmdö kommuns Gång- och cykelplan och den regionala cykelplanen:

Gång- och cykelväg vid Gamla Skärgårdsvägen

Ansvar

Kommunen har ansvar för kommunala gång- och cykelvägar i Värmdö. Trafikverket har ansvar för sina och det finns även en del vägföreningar som har gång- och cykelvägar.

Väghållaren ansvarar för underhåll och snöröjning.

Till kommunens webbkarta - kommunala vägar, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ett av kommunens mål

Ett av kommunens mål är att andelen gående och cyklister i Värmdö ska öka. Det målet ska uppnås genom att dagens gång- och cykelvägnät byggs ut och förbättras.

Karta över kommunens gång- och cykelvägar

Karta gång- och cykelvägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på det här i trafiken

För att trafiken ska flyta på så bra och säkert som möjligt krävs en ömsesidig förståelse, samspel och hänsyn från alla parter.

Trafikantens allmänna skyldigheter

Trafikantens skyldigheter är att följa de anvisningar som finns genom vägmärke, vägmarkering och trafiksignal.

Det finns inga rättigheter i trafiken. Det finns bara skyldigheter i trafiken. Varken bilister eller cyklister har rättigheter före alla andra trafikanter. Bilister och cyklister har däremot ofta skyldigheter mot andra till exempel mot fotgängare.

Gående till vänster och cyklister till höger

2018 beslutade regeringen om fem regeländringar knutna till den nationella cykelstrategin. En av ändringarna som är extra viktig att hålla koll på när du är i trafiken är att gående om möjligt ska hålla till vänster och cyklister håller till höger.


Vägmärke gemensam gång- och cykelbana

Gemensam gång- och cykelbana. Gå på vänster sida i färdriktningen. Cykla på höger sida i färdriktningen.