Parkeringsregler

För att framkomligheten för alla olika trafikslag ska vara god på våra gator, broar och vägar behöver trafikreglerna respekteras, efterlevas och bevakas.

Den kommunala parkeringsövervakningen ska i första hand ske i närhet av skolor, förskolor, vårdinrättningar eller vid andra viktiga samhällsfunktioner i Värmdö kommuns centrumområden.

Lokal trafikföreskrift angående parkeringsförbud inom området Lugnet, Gustavsberg

Parkeringsförbud beslut 2021-05-07 , 347 kB, öppnas i nytt fönster.

Generella regler inom tättbebyggt område

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera inom tättbebyggt- och planlagt område. På gata, för vilken Värmdö kommun är väghållare, i högst 24 timmar, om inget annat har föreskrivits och skyltats.

Parkering i terräng som är reglerad till allmän platsmark är förbjuden. Dessa bestämmelser anges inte genom vägmärken utan är fordonsägarens ansvar att känna till.

Lokala trafikföreskrifter

Lokal trafikföreskrift kan exempelvis gälla en viss gata, vägavsnitt, parkering eller vändplats där behovet av en mer specifik reglering finns. Föreskrifterna beslutas av Värmdö kommun.  

För att ta reda mer om vilka parkeringsregler och lokala trafikföreskrifter som gäller för dig där du befinner dig kan du ta dig in på transportstyrelsens webbplats. Där går det att hitta alla gällande föreskrifter inom Värmdö kommun.

Sök lokala trafikföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning får du om du har stannat eller parkerat mot de bestämmelser som gäller på kommunens gator (allmän plats).

För mer information om hur du bestrider en parkeringsanmärkning,

Se Polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Har du frågor om själva betalningen så vänder du dig till Transportstyrelsen, 0771-141516.

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollavgift

En kontrollavgift får du om du har stannat eller parkerat mot de bestämmelser som gäller på tomtmark.

Med tomtmark avses utomhusparkeringar, p-hus eller garage som inte räknas som allmän plats. Om du har fått en kontrollavgift på tomtmark och om du anser att avgiften är felaktig, ska du överklaga hos förvaltaren. Den informationen finns nederst på din kontrollavgiftsblankett.

Frågor om kontrollavgift på kommunal mark hänvisas till

Avarn Security AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt parkeringsövervakning

Avarn Security AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kundtjänst, öppettider helgfria vardagar 08-17

Felanmalan.parkering-sydost@avarnsecurity.com, telefon: 010-210 94 05.

Övrig tid telefon: 072-161 23 05

Kontaktuppgifter övriga frågor

Vid övriga frågor kontakta Värmdö kommun på varmdo.kommun@varmdo.se eller 570 470 00.