Digitalt informations-möte och medborgarenkät Aspvik


Digitalt informationsmöte den 22 mars 2022

Politiken vill bjuda in fastighetsägare i Aspvik till ett digitalt informationsmöte där även representanter från planavdelningen kommer att delta.

Medborgarenkät

Värmdö kommun gick under hösten 2020 ut med en digital medborgarenkät om Aspvik på kommunens hemsida. Där hade du som boende en möjlighet att komma med synpunkter kring detaljplanearbetet för Aspvik. På denna sida har vi sammanställt de svar vi fått in på enkäten.

Livesändning

Om du har frågor om detaljplanearbetet i efterhand, skicka mejl till rick.hoogduyn@varmdo.se

Resultat från flervalsfrågor

Kommunen arbetar med nya detaljplaner i Aspvik. Dels för den befintliga bebyggelsen dels för att utveckla villor och villatomter på omkringliggande mark. Vilka värden tycker du är viktiga att beakta?

Diagram 1
Diagram 2
Diagram 3
Diagram 4
Diagram 5

Hur ser du på möjligheten att förtäta bebyggelsen i Aspvik? Just nu prövar kommunen planläggning för två områden. Den ena detaljplanen omfattar redan bebyggda fastigheter och den andra detaljplanen omfattas av nya områden.

Diagram 6

Vilka värden tycker du är viktiga att beakta?

Samlade svar under ’Annat’. Där 5 är viktigast och 1 minst viktigt. Varje ord/mening i diagrammet är en respondents svar. Svaren har delats in i två teman (bevarande av miljön och övrig exploatering samt JM:s exploatering) baserat på frisvarens innehåll för att de ska kunna redovisas på ett tydligt sätt.

Diagram 7

Diagrammet ovan redovisar hur de boende har rangordnat bevarande av miljön i Aspvik

Diagram 8

Diagrammet ovan redovisar hur de boende skrivit i frisvar kopplat till JMs exploatering i Aspvik.

Resultat fritextsvar

Sammanställning av enkät utskickad under september till fastighetsägare i Aspviksvägens samfällighetsförening

Enkätsvaren presenteras så att du som svarat förblir anonym.

Planarbetet behöver utreda Aspviksområdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. Ambitionen är sedan att omhänderta dessa värden utifrån vad utredningarna ger. På vilket sätt behöver dessa värden beaktas i den kommande planeringen? Finns det några särskilda platser som du tycker är betydelsefulla för området?

Svar:

 • Vi säger nej till JM:s exploatering av Aspvik. (18 svar)
 • Hela området, kommunen ljuger alla rätt i ansiktet med en dold agenda för JM:s räkning. (2 svar).
 • Öppna landskap, biologisk mångfald. (2 svar)
 • Badstranden vid Näset samt skogsområdet norr om Sjövägen och innanför Aspviks Alléväg. (2 svar)
 • Som boende i området och hästägare som har haft häst i stallet vid Aspvik i 5 år så är stallmarkerna och skogen av väldigt högt värde. Den stora naturen och hästarna gör området till vad det är. Den underbara natur som finns här och de stora markerna till hästarna är anledningen till att jag valde att flytta ut hit för att bo nära min häst. Det är en oas utanför centrum och det känns som en egen by ute på landet. Att bebygga i detta område förstör för människor fritid, för djuren både vilda och tama. Området i Betsede-Aspvik-Räknas är balsam för själen. Här finns få människor i en lantlig lugn miljö. Skogarna nyttjas av hundägare, hästägare och motionerade människor. Förutom de vilda djuren såsom älgar, paddor, salamanders, bävrar etc. Platsen är unik just för att den ser ut som den gör. Det är därför vi som bor här valde just den här platsen. För man är ifrån storstaden och tätbebyggelsen. Här finns lugnet för kropp och själ.
 • Aspvik är en oas utanför staden som bör bevaras. Man ska ej behöva ta sig igenom asfalten för att komma ut i naturen - man ska redan vara där.
 • Ängarna där hästarna går är fina.
 • Ängarna vid och utanför Aspviks gård ska behållas. obebyggda (pannkakan) området innanför allévägen ska bevaras i sitt nuvarande skick. Gamla träd mellan Aspviksvägen och Sjötorpsvägen ska bevaras.
 • Det vore väldigt, väldigt tråkigt om ängar och åkrar bebyggs, det ger en lantlig prägel åt området och sköna promandstråk. Grågäss och många andra flyttfåglar rastar där varje år. Näktergalen hörs under junikvällen. I skogen försvinner svampställen och fiskljusen som häckar i tallen känner sig hotad av byggbuller och förlorar sin nya kull. Rådjur, hare, räv och grävling lever tillsammans och av varandra i skogen. Huggormar och kopparödlor förlorar sina bon. Det är inte bara vi som bor här som använder området. Många kommer från Gustavsberg på cykelutflykter, man visar runt i området, tar med sina barn till badberget. Man tittar på hästarna och rastar sina hundar. Det är ett område hela Gustavsbergsområdet kan vara stolt över och som besöks flitigt för utflykter och skogsvandring.
 • Öppen ängsmark och obebyggd skog.
 • Ängarna vid och utanför Aspviks gård ska behållas. obebyggda (pannkakan) området innanför allévägen ska bevaras i sitt nuvarande skick. Gamla träd mellan Aspviksvägen och Sjötorpsvägen ska bevaras.
 • Bevara Aspvik! All mark från Ösby grind till Aspviks brygga ska bevaras i befintligt skick.
 • Jag tycker att de hagar samt ängar som finns ska finnas kvar dessa ger en harmoni samt balans i upplevelsen av Aspvik. Att tillsammans med sina barn få uppleva djur som hästar på väldigt nära håll berikar barnet o deras familjer på ett positivt sätt. Samt att personer som behöver stöd/hjälp hitta tillbaks till "livet" finner detta.
 • Det vackra med Aspvik är naturen, hästhagarna, badplatsen och skogen. Det är därför vi bor här.
 • Aspvik har idag ett stort värde ur natur-kultur- och rekreationssynpunkt. Bebyggelsen som finns är gammal och värdefull för oss fastighetsägare. Vi vill enbart kunna stycka av våra egna rätt så stora tomter och anpassa den kommande byggnaden till hela bygdens fantastiska område. Således ska dessa tomter vara ordentligt tilltagna. Jag vill definitivt inte ha någon "massbebyggelse" av radhus på små tomtplättar. Ingen skolådebebyggelse. Det hör inte hemma på Aspvik!!!
 • Behålla befintliga skogsområden samt de öppna ängarna, gärna åter ha kor betande.
 • Ängarna kring Aspviks gård samt skogsområdet innanför Aspviks Alléväg.
 • Hela området Aspvik är betydelsefullt att bevara. Men jag önskar särskilt lyfta fram Sjötorpsvägen och dess betydelse för boende i området. Sjötorpsvägen är uppskattad av många människor som promenerar, strövar och joggar här. En del rider och en del promenerar med sina hundar. Majoriteten av dessa människor uppskattar säkerligen att få göra detta, utan att befinna sig i ett bebyggt villaområde. De flesta uppskattar istället lugnet och att få en stund för sig själv. Detta är viktiga faktorer för mentalt välmående. Även om en naturkunnig person skulle beskriva skogen runt Sjötorpsvägen som trivial, är den något helt annat för de människor som regelbundet vistas här. Människan mår psykiskt och fysiskt väl av att vistas i och omkring grönområden. Detta är något som man behöver ta i beaktande när man funderar på exploatering av området. En exploatering skulle per automatik innebära att områdets karaktär aldrig mer blir det samma.
 • Hela området Aspvik (innefattande Sjötorpsvägen, Aspviks gård och Räknäs/Näset) är betydelsefulla att bevara. Men jag önskar särskilt lyfta fram Sjötorpsvägen och dess betydelse för boende i området. Sjötorpsvägen är uppskattad av många människor som promenerar, strövar och joggar här. En del rider och en del promenerar med sina hundar. Majoriteten av dessa människor uppskattar säkerligen att få göra detta, utan att befinna sig i ett bebyggt villaområde. De flesta uppskattar istället lugnet och att få en stund för sig själv. Detta är viktiga faktorer för mentalt välmående. Även om en naturkunnig person skulle beskriva skogen runt Sjötorpsvägen som trivial, är den något helt annat för de människor som regelbundet vistas här. Området med dess äldre bebyggelse, stora skogspartier och rika djur- och fågelliv är svårt att se som en del av tätorten Gustavsberg. När man befinner sig här känner man tvärtom. Här känner man istället att man befinner sig långt bort från centrum och kommers.
 • Bra om det inte blir bebyggelse på topp av berget inuti Aspviks Alléväg. (hällmarksskogen) Accepterar ny villabebyggelse runt berget. Accepterar ny bebyggelse kring Sjötorpsvägen. Värdefullt om några hästängar finns kvar.
 • Hästhagarna och ekskog som finns vacket beläget vid hav och skog! Unika områden och mycket bra för boende i Aspvik och övriga människor runt om på Värmdö, samt andra. Vattendrag och sjöar!
 • Jag tycker det är så synd att det ska byggas i våran skog. Vi har så mycket vilda djur, rådjur, harar, fåglar etc. Jag tycker det är så viktigt att kunna få behålla naturen.
 • Planen om bebyggelse ner mot sjötorp är utmärkt och motiverar en renovering av aspviksvägen (belysning och cykelväg) för att göra vägen säkrare. Enligt mig bara en tidsfråga innan en olycka sker då det blir allt mer populärt att promenera/cykla till aspviks brygga även för icke boende i området. Plan för bebyggelse på näset skulle förstöra området och för de som måste anses vansinnig i alla avseenden.
 • Jag tycker det är viktigt att inte stycka för små tomter, minst 2000 kvm. Bara tillåta enfamiljshus så att områdets karaktär bevaras och att det inte blir rad- eller parhus områden. Viktigt är också tillgänglighet till vatten och natur, allmänningar bevaras mot vattnet och skogsområden, som t.ex. hällmarkstallskogen på Näset. Stora tomter som ligger utefter befintliga vägar tycker jag är ok och att man då bevarar skogsmarken och ser till att den är tillgänglig för alla.
 • Med tanke på att Aspvik redan har nya elledningar, fiber & kommunalt vatten i egen regi, så behöver vi inte någon ny infrastruktur i Aspviks området. Ej heller cykel & gångväg då det funkar bra som det är i dagsläget och som det gjort i alla år. Aspvik behöver inte flera bostäder det är nog nu. Detta område är inte lämpligt för fler bostäder då blir det ingen mark kvar till Rekreation (stigar stråk eller badplatser) då blir det för mycket. Alla nuvarande platser har vi skapat, till oss på egen hand för avkoppling och vi har valt att bo lite utanför tätbebyggelser för att känna mer frihet. Bevara det grönområde som vi har idag. En exploatering av en massa bostäder och cykel/gångväg leder också till att vi får mer och större problem i området med dels inbrott, ökade utsläpp genom drastiskt ökad trafik på vår väg. Samt att vårt badberg och dess lilla idyll som vi har där kommer att överbefolkas mer och ge mer problem.
 • Aspvik är en unik oas av skogar, ängar och havsbandet. Här finns ett rikt växt- och djurliv med ugglor, som får ungar varje vår i Näset-skogen, kräldjur av alla de slag - flera sorters paddor, ödlor och ormar, rikt fågelliv och därtill massor av rävar, grävlingar, harar, älgar och rådjur. Jag ser en möjlighet för naturälskande att kunna få njuta av denna skatt utan att störa, genom att anlägga naturstigar och kulturminnesplatser. Men utökas bebyggelsen med bostadsområden kommer denna skatt försvinna genom ökad trafik och minskad plats för djur och natur. Här finns också blåsippsängar, ekskog, vårmarker, gammal uppväxt skog och lavar av alla slag som är en fantastisk rikedom.
 • Hälleberget” med sina unika träd och fåglar måste bevaras samt hästhagarna.
 • Näsets JM-område är för närvarande mycket dåligt skött, men där finns stora rekreationsvärden liksom ett rikt djurliv med hackspettar, rådjur, fladdermöss, harar och i år också häckande lärkfalk, vilket gör att detta område bör bevaras i nuvarande skick men med bättre upprensning för förbättrad tillgänglighet.
 • NEJ till JM´s exploatering av Aspvik. Den i dag obebyggda naturmiljön i området är unik och mycket betydelsefull. Som exempel har jag inventerat fågelbeståndet i området och vi har cirka 150 observerade arter varav cirka 90 häckande.
 • Skogen kring Sjötorpsvägen.
 • Att nya områden även planeras för egna bad och båtplatser. Att stigar finns tillgängliga mot övriga grönområden där områdena är bättre för rekreation. Att ej bebyggelse är för nära Aspviks Träsk.
 • Just blandningen av kulturbygd, rekreationsområde, lättillgänglig natur och sociala ytor måste skyddas och tillåter inte ytterligare bebyggelse.
 • Nej, i övrigt vill jag se så att det blir lika för alla. Så att praxis kan efterföljas och skapa juridisk säkerhet i framtiden.
 • Vägen mellan Gustavsberg och Aspvik.
 • Jag anser att det viktigt att bevara hällmarkstallskog, beteshagar och strandmiljöer. Viktigt också att i detaljplaner särskilt skydda större och värdefulla träd, framför allt ekar. I Betsede finns inte det skyddet och då uppstår ett godtycke kring bevarandet av områdets karaktär. Enskilda fastighetsägare kan då genomföra kraftfulla åtgärder som påverkar landskapsbilden i för stor utsträckning. Det är alltså av yttersta vikt att detaljplaneringen fokuserar mer på landskapsbild och natur/miljö än att i minsta detalj reglera byggrätt och utseende.
 • För oss är det viktigt att bevara närheten till djur och natur i området, då det har ett stort rekreationsvärde. Skogen, ängarna, närheten till vatten och det rika djurlivet är en stor bidragande faktor till välmående för oss boende och är en stor anledning till att många valt att bo här. Mer bebyggelse skulle göra att dessa områden försvinner eller blir förstörda. Vidare anser vi det mycket viktigt att bevara de naturbeten, hagar/ängar och stall som idag nyttjas av hästar i området och inte planera bebyggelse så dessa marker försvinner. Att främja rid/hästverksamhet och i framtiden göra den mer tillgänglig för barn, ungdomar och andra utsatta grupper i kommunen är en viktig aspekt i områdets rekreationsvärde.
 • Området kring Aspviks träsk är särskilt ömtåligt och är skyddsvärt. En förändring av området innebär stor skada av särskilt skyddsvärt djur- och växtliv. Här finns bland annat flera olika orkidéer samt salamandrar, fladdermöss och bäver.
 • Att hästhagarna får vara kvar.
 • Att Näset, framför allt höjdområdet innanför Aspviks alléväg bevaras intakt. Detta för att bevara en liten biotop intakt till glädje för omkringboende , men framförallt för fågel, insekts och djurliv skall ha en liten chans att vara kvar. Ängs- och betesmarker runt Aspviks gård för det vackra pastorala landskapet samt örter och ängsblommor är nödvändiga för ett kvarvarande insektsliv inte ytterligare raderas.
 • Skogen
 • Aspvik ligger inom det kustområde som omfattas av bestämmelserna i naturresurslagens hushållningsbestämmelser och där skall främst det rörliga friluftslivets intressen beaktas. En planläggning kan inte lagligen genomföras då denna inte är förenlig med friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen. Aspvik är beläget inom det gröna bältet som skyddas enligt naturresurslagen och är redan starkt exploaterat av bebyggelse. Ytterligare bebyggelse kan inte göras utan att man dagligen gör inskränkningar i det skyddade gröna bältet. Se plankontorets Dnr 1989.0834-301.
 • De öppna ängarna och alla skogsområden.
 • Värdena bevaras genom att man inte bebygger de obebyggda områdena. Förtätning bör endast tillåtas i den utsträckning det finns VA-anslutningar. Meningen med att själva anlägga VA, var att begränsa vidare exploatering av området. Området har en väl avvägd blandning av orörd natur, betesmark och bebyggelse. Det finns goda möjligheter för det rörliga friluftslivet att nyttja området. Naturen är varierad och tomterna är stora. Detta främjar artrikedom, både flora och fauna. Området har vuxit fram i långsam takt. Det gör att vi har byggnader från flera tidsepoker. Endast undantagsvis finner man byggnader som inte passar in i området. Skulle bebyggelse med större förtätning och annan karaktär tillkomma skulle områdets särart gå förlorad, och inte vara möjlig att återskapa. Vi som bor här, många liksom jag sedan flera generationer, värnar om natur-kultur och rekreationsvärdena. Vi har en stark vilja att lämna över området till nästa generation med dessa värden bibehållna.
 • Värdena omhändertas främst genom att man inte bebygger den obebyggda marken. Området har vuxit fram under en lång tid och har en väl avvägd blandning av betesmarker, orörd natur och bebyggelse med stora trädgårdar och naturtomter. Här finns hus från olika epoker. Områdets karaktär är känslig för förändring. Skulle förtätning ske skulle dessa värden försvinna och aldrig gå att återskapa. Blandningen gör att flora och fauna är rik och varierad. Det rörliga friluftslivet ges stor tillgänglighet. Förtätning och utbyggnad skulle förstöra områdets värden ur alla aspekter.
 • Att bevara stranden/marken vid Räknäs Båtvarv, mitt f.d. hem som stulits från mig och en bror. Jag vill ha tillgång till stranden/kajerna för båtar och bad och i framtiden förbindelse till Stockholm som det har varit tidigare. Att nuv. skjul fortsättningsvis får vara uppläggningsplats för båtar. Det är svårt att bära eller köra upp båtar till min bostad. Nu har jag fått segla till Yxland för upptagning. Lång och riskfylld väg. Jag önskar att det fanns väg till min tomt och att tomten var större så att det går att parkera 4 bilar samt att kunna vända. Han som stulit tomten såg till att styckningen från Varvstomten gick precis runt hörnet och blev så snävt det bara kunde, cirka 40 cm på något ställe. Hur kan man då sköta sitt ställe om det sprängs och karvas i berget.
 • Jag säger nej till JMs exploatering av Aspvik eftersom detta är ett kulturområde med ekar, hagar, unik miljö.
 • Kulturen och naturen, särskilt hästhagarna och alla vackra ekskogar, är det absolut viktigaste och det jag vill bevara. Nej till vidare exploatering av JM.
 • Hästhagarna och skogsområdet kring sången med träskområdet och det rika värdefulla djurlivet måste bevaras till varje pris. Nej till JMs planer.
 • Hela området med är så pass unikt och betydelsefullt, finns inte många ställen som detta kvar. Extra viktigt är betesmarkerna och skogsområdena då det finns ett rikt djur och växtliv. Känns viktigt att det görs en grundlig inventering av områdena då det observerats flera rödlistade arter. Beteshagarna bidrar till områdets pittoreska identitet. Så hagar och skog behåller vi gärna.
 • Jag vill som sagt inte att området som helhet exploateras, i synnerhet inte Näset. Jag emotsätter mig exploatering av Aspvik och i synnerhet Näset, ska bevaras i sin helhet.
 • Tycker skogen på kullen är väldigt charmig, speciellt mitten där den är som högst över vattnet, väldigt fin utsikt och kul för barnen att leka i.
 • Betydelsefulla platser för området är alla grönområden; skogen, ängarna/hagarna, stigar och stråk att promenera på, vattnet och stranden. Viktigt att behålla alla grönområden i området, då de är en stor källa till rekreation för oss boende.
 • VI SÄGER NEJ TILL JMs EXPLOATERING AV ASPVIK. Det är helheten i området som gör det så värdefullt för både människor, djur och natur. Mångfalden av biotoper och den större sammanhängande gröna kilen skapar förutsättningar för den stora artrikedomen som finns här och den kan inte ständigt naggas i kanten utan att det påverkar miljö och artrikedom. Det är också ett område där människor kan uppleva tystnad från buller, se natthimlen utan störande ljus och njuta av det vackra kulturlandskapet. Därför är hela området viktigt att bevara från exploatering!
 • Vi tycker JMs fastighet liggande på platån "Näset" ska behållas obebyggd. På grund av natur och djurliv.
 • Det finns en myr med säregen biotop i Aspvik-Näsets skog som särskilt bör utredas. Jag vill även framhålla att skogen i framförallt Aspvik-Näset löpande utnyttjas för rekreation, friluftsliv och lek. Det har varit så under alla de 45 år som jag bott här och även dessförinnan. Jag själv, min man, våra barn och nu våra barn-barn menar att den nära och lätta tillgången till skogsområdet för att få en känsla av att vara nära naturen är en av de viktigaste funktioner och värden som Aspvik har att erbjuda. För min del vore det otroligt tråkigt om inte det belyses i utredningen. Vidare vore det i största möjliga mån att föredra om eventuell tillkommande bebyggelse sker på nuvarande befintliga ängsområden (av mindre säregen och rekreativ natur) snarare än skogspartier och strandområden.
 • Skogspartiet på Näset bör inte exploateras alls utan få vara kvar som rekreationsområde.
 • Ett område för både djur och människor. De öppna ängarna kring Aspviks gård samt vid infarten på Aspviks Alléväg bör ej heller bebyggas utan få vara kvar som betesängar.
 • Sjön Sången med omgärdande natur.
 • Jag anser att det viktigt att bevara hällmarkstallskog, beteshagar och strandmiljöer. Viktigt också att i detaljplaner särskilt skydda större och värdefulla träd, framför allt ekar. I Betsede finns inte det skyddet och då uppstår ett godtycke kring bevarandet av områdets karaktär. Enskilda fastighetsägare kan då genomföra kraftfulla åtgärder som påverkar landskapsbilden i för stor utsträckning. Det är alltså av yttersta vikt att detaljplaneringen fokuserar mer på landskapsbild och natur/miljö än att i minsta detalj reglera byggrätt och utseende.
 • Viktigt att behålla öppna landskap för betande djur, likaså skogen på näset.
 • Räknäs Varv; FASTIGHETSBETECKNING BORTTAGEN. Enligt vad vi förstår finns det en ansökan om att bygga bostäder där. I samband med ett eventuellt beviljande av bygglov på FASTIGHETSBETECKNING BORTTAGEN, samt på Sjötorpsvägen, så anser vi att det också skall finnas ett stort antal båtplatser (antal beror på hur många bygglov som beviljas) vid Räknäs Varv, FASTIGHETSBETECKNING BORTTAGEN - där de som även kommer bo på Sjötorpsvägen kan hyra plats. Vi som bor på Sjötorpsvägen önskar inte något ytterligare 'varv'/bryggplatser vid slutet av Sjötorpsvägen. Vi emotsätter oss således inte byggnation längs Sjötorpsvägen respektive på Räknäs Varv så länge båtplatser finns tillgängliga på Räknäs varv. Vid eventuell byggnation längs Sjötorpsvägen anser vi att det är av stor vikt att det inte blir utfarter från varje fastighet. Förslagsvis lägger man utfarterna på andra sidan av varje fastighet som sedan mynnar ut i några gemensamma utfarter till Sjötorpsvägen. Vi önskar att Sjötorpsvägen asfalteras samt drivs av kommunen.
 • JAG SÄGER NEJ TILL JMs EXPLOATERING AV ASPVIK och anslutande ängs- och skogsområden! Den orörda naturen mellan Gustavsberg och Aspvik måste bevaras som en helhet. Här finns skog, ängar, sjö, våtmark som inte får förvanskas, utöver direkt närhet till skärgårdsmiljön. Friluftsliv, rekreation för såväl Aspviks- som Gustavsbergsbor påverkas negativt om området bebyggs, befintligt djur- och växtbestånd likaså.
 • Aspvik ska betraktas som en helhet vad gäller naturområde. Ett av dom få orörda skärgårdsområden inom en 5km radie från Gustavsberg; Ex på unika områden som måste bevaras är; Bergsområdet vid Näset, Hästängarna med tillhörande jordbruksmark och Naturskogen längst sjötorpsvägen med b.la av länsstyrelsen rödmärkt träskmark och en enorm mångfald vad gäller djur- och växtliv.
 • Aspvik i sin helhet måste bevaras. Skogen från Sjötorpsvägen in till Gustavsberg med träskmarkområde och vackra bergsformationer. Hästängarna vid Aspviks gård. Naturen om och kring Näset med berg- och ekbackar.
 • Hela området kring Aspvik är unik när det gäller natur och sjö. Djurlivet bjuder idag på flera arter som har minskat i antal över tid. Sjöfåglar har åter börjat etablerat sig i våra vassruggar och vikar efter att ha varit borta ett flertal år på grund av scoteråkandet. Vi har ovanliga fjärilar, fåglar och växter vi värnar om. Ju fler fastigheter som byggs ju fler båtar, scotrar med mera kommer störa sjöfåglarna. Vi har Havsörn, Fiskgjuse, Apollofjäril och fladdermöss. Bland växter vi sett 2020 kan nämnas Adam & Eva orkidé.
 • Skogsområden
 • Det unika med Aspvik är helheten, med både närhet till hav, insjöar, träskmarker, skog, ängar, hagar, åkermark och gamla trähus. Denna variation av olika mark och vattentyper skapar en eget ekosystem med enormt rik variation av djur och växter som måste bevaras till framtiden! Se till att det så förblir och tillåt därför inte att JM får bygga sina hus, som absolut inte passar in i området! Skogen till Gustavsberg är rikligt använt som rekreationsområde. Om ni politiker ser till att denna pärla förstörs så är det en irreversibel handling som aldrig gå att ersätta! Ta ert ansvar att säga NEJ till JMs planer och se till att göra natur- och kulturreservat av hela området från Gustavsberg ut till Aspvik.
 • Strövområdena från slutet av Eremitvägen längs Sjötorpsvägen, upp mot den underbara sjön Sången (a.k.a. Aspviks träsk), och längs Sjötorpsvägen till stigarna söder om Sången som leder till Sångenvägen och vidare västerut. Också vägen efter Betsede via Aspviks Gård och vägen in till Sjötorp och ängarna upp till Räknäs är ett underbart fridfullt ängslandskap som man gärna ser helt orört. Sedan finns ju en hel del fin bebyggelse, speciellt längs vattnet, som bör bevaras utan förtätning och förvanskning om möjligt. Sedan finns ju Räknäs varv som ser bedrövligt ut och driver industriell verksamhet som är en skymf mot den i övriga vackra, fridfulla och enhetliga miljön, så för det området krävs ju en förändring som gör det mer enhetligt med resten.
 • Nej till exploatering. Ängarna med hästar, Aspvik träsk som viktigt våtområde och byggnation nära det riskerar att förstöra ekosystemet.
 • Sjötorp!!!!!
 • Ängarna/hästhagarna/badplatsen
 • Området runtomkring Sången. Här finns en stor variation av natur, djur och växter. Dessutom ett värdefullt frilufts och strövområde för den breda allmänheten.
 • Hästhagarna och skogsområdet väster om Aspvik. Behålla skog och rekreationsområden kring Aspvik. Det är ett rikt naturliv i dessa områden.
 • Förbättra badplatserna.
 • En eventuell detaljplan ska starkt regleras av planbestämmelser och i markanvisningsavtal. Bland annat a f- k- q- och n- bestämmelser i ev detaljplan. Jag säger NEJ till JMs exploatering av Aspvik.
 • Aspvik är ett viktigt naturområde att bevara med naturängar som kan omställas för närodling vid kristider. Idag har vi ett brett djurliv och ovanliga fåglar som strandskata, häger, näktergal, falk, tranor samt växter såsom orkidé. Naturen är en rekreation för hundägare från Gustavsbergs hamn som säger att de kommer hit för att slippa höghusområdet i Gustavsberg. Naturen är högt rankad. Tävlingscyklister älskar Aspviks vägens krokiga slingor. Dessa tävlingscyklister cyklar i klungor, använder inte kommunala ordinära gå/cykel sträckor. Många säger att Aspviksvägen som den är idag, är Värmdös vackraste väg med sina kurvor, med vacker natur man åker igenom. Jag har lokatter som går utanför min dörr. Häger och strandskatan går på stranden nedanför.
 • Ytterligare synpunkter: att ev detaljplan bör reglera byggrätten så att bostadshus ej kan bli så stora. Med anledning av att områdets heterogena och varierade karaktär med mindre hus värnas. De stora dominanta hus som kommunen gett bygglov till (även rivningslov) de senaste åren bör kommunen se som varnande exempel. Att faktiskt se hur den nya okänsliga exploateringen gör stora intrång i ett område. Exploatering behöver starkare reglering.
 • Aspvik är ett rekreationsområde för naturupplevelser.
 • Skogen i näset är rik på flora och fauna och ett område som används mycket av individer för promenad, bärplockning, svamp etc.
 • I Aspvik finns både ängar, hav, skog och betesmarker. Här finns gammal skog med många arter. Här ser vi ofta havsörnar flyga i par, flera sorters ugglor med ungar och ett rikt djurliv. Både skog, ängar och betesmarker är viktiga för att Aspvik ska få vara så artrikt med fauna och flora. Här kan man gå en hundpromenad och sätta sig på en sten vid havet helt ifred.
 • Skogen runt sjötorp.
 • Hästängarna utmed Aspviks- och Sjötorpsvägen samt ströv- och skogsområdena i Sjötorp vidare bort mot Norra Lagnö, Oåsa och kringliggande naturområden.
 • Räknäs Varv; FASTIGHETSBETECKNING BORTTAGEN. Enligt vad vi förstår finns det en ansökan om att bygga bostäder där. I samband med ett eventuellt beviljande av bygglov på FASTIGHETSBETECKNING BORTTAGEN, samt på Sjötorpsvägen, så anser vi att det också skall finnas ett stort antal båtplatser (antal beror på hur många bygglov som beviljas) vid Räknäs Varv, FASTIGHETSBETECKNING BORTTAGEN - där de som även kommer bo på Sjötorpsvägen kan hyra plats. Vi som bor på Sjötorpsvägen önskar inte något ytterligare 'varv'/bryggplatser vid slutet av Sjötorpsvägen. Vi emotsätter oss således inte byggnation längs Sjötorpsvägen respektive på Räknäs varv så länge båtplatser finns tillgängliga på Räknäs Varv. Vid eventuell byggnation längs Sjötorpsvägen anser vi att det är av stor vikt att det inte blir utfarter från varje fastighet. Förslagsvis lägger man utfarterna på andra sidan av varje fastighet som sedan mynnar ut i några gemensamma utfarter till Sjötorpsvägen. Vi önskar att Sjötorpsvägen asfalteras samt drivs av kommunen.

Aspviksvägen trafikeras idag av både bilar, kollektivtrafik, cyklister och gående. Hur ser du på infrastrukturen i Aspvik? Är det något särskilt du tycker behöver belysas under planprocessen?

Svar:

 • Nej, vi säger nej till JM's exploatering Aspvik! (15 svar)
 • Nej (2 svar)
 • Bra (2 svar)
 • Infrastrukturen är bra som den är och vägen nyrustad. (2 svar)
 • Det skulle behövas en cykelväg. Nu är det lite svårt för cyklar och bilar att samspela. Även trottoar.
 • Trottoar och cykelbana behövs.
 • Vägarna är en fara för cyklister då vägen är för smal.
 • Ett ökat slitage på vägen medför så klart ett ökat underhåll. Barn som går och cyklar till och från skolan och aktiviteter riskerar att förolyckas eftersom vi inte har råd att anlägga cykelbana eller belysning. Vägen är smal och kan inte breddas mer. Trafiken gör att värmdöledens vandringsstråk kommer att befinna sig i ett ständigt trafikbuller.
 • Aspviksvägen fungerar bra som den är idag.
 • Aspviksvägens skick är utmärkt och behöver inte ändras. Aspviksvägens Samfällighetsförening har röstat om gång- och cykelbana och belysning ett flertal gånger och har med majoritet beslutat att det inte är intressant.
 • Det viktigaste är att de som färdas på Vad gäller Aspviksvägen att inser vikten av eget ansvar gäller hastigheten!!! Utefter Aspviksvägen finns väldigt mycket vackra/fina naturupplevelser. De utrotningshotade paddorna har sin levnadscykel utefter vägen speciellt vid Betsede- dammen. Vi är många personer som under våren/sommaren hjälper dessa paddor över vägen då de fortplanta sig. Även den utrotningshotade svarta salamander som jag flertal gånger hjälpt över vägen.
 • Skulle gärna se mer frekvent busstrafik (1 gång per timme) eller cykelväg/trottoar.
 • Vår Aspviksvägen underhåller vi själva genom vår förening ASF och betalar naturligtvis för detta. Vi är nöjda med denna och vår buss 426 har god plats att köra och en bra vändplats vid Aspviks brygga.
 • OM man ska tillåta en ytterligare utbyggnad krävs en helt ny infrastruktur som matchar detta, med utbyggda asfalterade vägar, cykel/gåbana belysning total anslutning till VA. Om man behåller eller tillåter en rimlig eller lite förändring kan man i stort sett behålla befintlig infrastruktur, gärna komplettera med belysning för sen höst/vinter.
 • Infrastrukturen kan bli bättre, framför allt genom en gång- och cykelbana, men det är inte värt en förtätning av området med försämring av naturmiljön.
 • Trafiken på Aspviksvägen fungerar väl. Det finns inget behov av att bygga separata gång- eller cykelvägar. Om man önskar stärka skyddet för gående och cyklister kan man istället sänka hastighetsgränsen från 50 km/h till 40 km/h. På de mindre vägarna håller vägarna hög gruskvalitet. Infrastrukturen i Aspvik är stark och välutvecklad. Här finns kommunalt VA, fiber och nerlagda förstärkta elledningar, vilket även innefattar närliggande öars fastigheter.
 • Området Aspvik med dess äldre bebyggelse, stora skogspartier och rika djur- och fågelliv är svårt att se som en del av tätorten Gustavsberg. När man befinner sig här känner man tvärtom. Här känner man istället att man befinner sig långt bort från centrum, kommers och butiker. Detta är något som uppskattas av de boende.
 • Trafiken på Aspviksvägen fungerar väl. Det finns inget behov av att bygga separata gång- eller cykelvägar. Om man önskar stärka skyddet för gående och cyklister kan man istället sänka hastighetsgränsen från 50 km/h till 40 km/h. På de mindre vägarna håller vägarna hög gruskvalitet. Infrastrukturen i Aspvik är stark och välutvecklad. Här finns kommunalt VA, fiber och nerlagda förstärkta elledningar, vilket även innefattar närliggande öars fastigheter.
 • Utmärkt om det blir en gång- och cykelbana längs vägen. (Även om bara en bråkdel av cyklisterna kommer att använda den.) Barn kan i alla fall cykla till skola då. Ny villabebyggelse kommer förhoppningsvis att förtäta även bussturerna.
 • Jag tycker att all trafik måste sakta ner.
 • Det är framförallt väg och busshållplatser som behöver belysas då det blir allt fler som promenerar och cyklar på aspviksvägen. Lägg det som ett krav för JM för bebyggelse av fler bostäder så är allt frid och fröjd.
 • Gärna gång- och cykelväg in till Gustavsberg och restaurera den gamla vägen Betsede-Mölnvik för gång- och cykeltrafik för skolbarn till Ösbyskolan. Förhoppningsvis kan turtätheten på bussarna bli bättre om vi blir fler boende i Aspvik, som det är nu åker man bil för att det är för dålig turtäthet. Om man tillåter bebyggelse här ute kan man räkna med att de barnfamiljer som bosätter sig här kommer ha två bilar per hushåll för att få ihop livet. Även om man kan få några till att åka buss eller cykla till Gustavsberg så kommer ändå belastningen på Aspviksvägen bli tuff.
 • Aspviksvägen förvaltas av oss som bor i Aspvik & dom kringliggande områden som Betsede, Sjötorp samt Näset. Vi är överens om att bevara Aspviksvägen som det är i dagsläget, och vi behöver inte CYKEL & GÅNGBANA eller en upplyst väg. Och många av oss har inte har råd att bekosta en CYKEL & GÅNGVÄG. Ni på kommunen är inte ärliga & berättar vad det kostar varje fastighetsägare att bygga en gång & cykel hela vägen ut till Aspviks brygga.
 • Aspvik ligger en bit från tätorten och våra områden nås via grusvägar. Att bredda vägar och bygga ut med bostadsområden Skulle förstöra den atmosfär av lantligt lugn som finns idag. Varje morgon hör jag grannens tupp gala och på natten skriker kattugglan (särskilt på försommaren då de har ungar). Aspvik är livet på landet, vi odlar, går i skogen med våra hundar och trivs med lugnet och naturen. På vintern är det riktigt mörkt men då syns stjärnorna som allra bäst. Vi har själva ordnat med fiber och kommunalt VA vilket är bra ur miljöhänsyn och fiber är bra för oss som arbetar hemifrån. Vi har allt vi behöver men är väldigt rädda att bli av med det vi behöver och värdesätter allra mest - vårt naturnära lugn.
 • Vi som bor här sedan länge ska inte bekosta cykel- och gångväg det får kommande byggherre eller kommun stå för. Kommunen borde också se att detta är en prioriterad fråga är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd med barnvagn. Kan inte förtätas överhuvudtaget innan infrastruktur löses först.
 • Jag tycker att nuvarande trafikförhållanden är bra. Nuvarande vägar inbjuder inte till fortkörning. Parkeringsplatsen vid Aspviks brygga är helt upptagen av Risholmens fastighetsägares fordon och det finns inte plats för besökande att parkera där ens för en kortare tid. Ibland har SL-bussen svårigheter att vända.
 • NEJ till JM´s exploatering av Aspvik. Den befintliga, något lantliga infrastrukturen passar utmärkt för området.
 • Borde bli GC-väg för skolungdomar och övriga då det idag är för farligt att cykla till centrum.
 • Ösbyrundan för farlig att gå idag vid vägen. Det är bara en tidsfråga när en allvarlig olycka händer. Vi är idag hotade med att vi ska betala 100.000 kr som fastighetsägare av ordförande för att få cykelväg. Vägen mellan Munkmoraavfarten och Ösby Grind (kommunens) är livsfarlig för dålig skötsel.
 • Det är viktigt med en ny gång- och cykelväg samt tillhörande vägbelysning för att kunna säkerställa trafiksäkerheten. Kommunen bör ta över huvudmannaskapet för Aspviksvägen. Jag anser att kommunen bör ta över huvudmannaskapet för de nedlagda vatten- och avloppsledningarna, allra minst sjöledningarna och att sedan respektive del i Gemensamhetsanläggningen för vatten och avlopp får ansöka om att införlivas i kommunens huvudmannaskap om man inte kan ta över alla delar på samma gång. Det är mycket felaktig information kring planläggningen som sprids av vissa boende i området, det är av den anledningen extra viktigt med tydlig information från kommunen.
 • Med nuvarande bebyggelse fungerar infrastrukturen bra med tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet.
 • INGEN EXPLOATERING AV ASPVIK OCH ABSOLUT INGEN CYKELVÄG
 • Samtlig infrastruktur ska godkännas för att klara flödena i ett planlagt Aspvik. Snarare anpassa så att detaljplanen får säga vilken kapacitet som behövs, samt att den skapas och driftas på ett juridiskt säkert sätt.
 • Nej till cykelbana och exploatering av Aspvik
 • Trafiken kommer förmodligen att mångdubblas på Aspviksvägen vilket ökar risken för olyckor. Det bör anläggas en cykelväg mellan Gustavsberg och Aspvik, då cykeltrafiken kommer att öka på den obelysta vägen.
 • Dagens trafiksituation på Aspviksvägen är ohållbar. Tung trafik förekommer livligt, samtidigt som hastighetsgränsen inte efterlevs. Vägen är smal, vilket innebär stora risker redan idag. Sammantaget innebär det att riskerna för oskyddade trafikanter är oacceptabla. Ett litet förarmisstag i ett tungt fordon riskerar att direkt leda till akut livsfara för barn och andra som uppehåller sig på vägen. Avsaknaden av såväl gång/cykelbana samt belysning innebär att det är oförsvarligt med ytterligare exploatering i området med nuvarande infrastruktur. Således måste frågan om trafiksäkerhet vara löst INNAN bygglov kan ges för ytterligare bebyggelse i Aspvik. Exploatering enligt förslaget kommer att medföra omfattande byggtrafik. Därför måste vägfrågan vara löst innan. Jag kommer att invända mot alla planförslag som inte innebär att trafiksituationen blir säker för alla trafikanter.
 • Vi anser att det i dagsläget är mycket biltrafik på Aspviksvägen (både personbilar och tung trafik) och att en exploatering skulle förvärra läget betydligt. Vi vill inte ha en exploatering av området och vi vill inte ha mer biltrafik.
 • Nuvarande situation fungerar bra. Att trafikslagen delar utrymme gör att trafiken flyter lugnt då vi alla måste visa varandra hänsyn.
 • Vägbelysning samt gång- och cykelbana är ett måste om de ska bo fler i området.
 • Aspviksvägen bör få en cykelbana. Aspviks Alléväg och Sjövägen bör beläggas med asfalt, få belysning samt fler mötesplatser.
 • Jag tycker att det är en absolut avsaknad av gång- och cykelmöjligheter och att det är den viktigaste frågan att få till en lösning på.
 • Aspviksvägen bör få en cykelbana. Aspviks Alléväg och Sjövägen bör beläggas med asfalt, få belysning samt fler mötesplatser.
 • Låta gamla vägen runt Näset vara kvar.
 • Från Aspvik är det ingen som cyklar eller går till Gustavsberg. Det är alldeles för långt. Man åker bil, buss eller moped varför det inte finns behov av en cykel- och gångbana. Om det mot allt förnuft skulle byggas en onödig cykelbana riskerar resandet med buss att minska vilket skulle kunna få SL att dra in bussturer. Detta skulle vara helt förödande för Aspvik.
 • En cykelbana och/eller gångväg för gående.
 • Aspviksvägen har tillräcklig kapacitet för den befintliga bebyggelsen och en mycket begränsad förtätning. Det finns inte behov av breddning av vägen eller cykelbana. Tvärtom skulle ett sådant ingrepp förstöra områdets karaktär. Vägen behöver underhållas i den omfattning som nu sker. Busstrafiken skulle behövas ökas, men då med små bussar som på Tynningö.
 • Vägen fungerar i sitt befintliga skick. Det behövs ingen breddning, inte heller någon cykelbana. Busstrafiken behöver förstärkas, men då med småbussar som på Tynningö.
 • Nu går ju en kvällsbuss i alla fall.
 • Nej till JMs exploatering i Aspvik och nej till utveckling av infrastrukturen.
 • Infrastrukturen är strålande bra som den är. Nej till vidare utveckling och förändring!
 • Jag är nöjd med Aspviksvägen och vill inte ha vare sig cykel, eller gångbana eller belysning.
 • Jag är själv både cyklist och bilist och är fullständigt nöjd med Aspviksvägen så som den är idag.
 • Det fungerar bra som det är, finns inget jag vill belysa.
 • Eftersom jag inte önskar någon exploatering av området ser jag inte något behov av utbyggnad av Aspviksvägen etc.
 • Eftersom jag motsäger mig exploatering av området ser jag inget behov av utbyggnad av Aspviksvägen. Vägen fungerar bra idag.
 • Skulle vara bra med en gång- och cykelbana.
 • Redan mycket trafik på Aspviksvägen, både av personbilar och tyngre trafik. Vi vill inte ha mer bebyggelse i området och inte mer trafik.
 • Om Aspviksvägen ska övertagas av kommunen och ges en högre standard med gång och cykelväg får kostnaden för detta inte drabba fastigheter som ej exploateras. Dessa kostnader måste JM och nya fastighetsbildningar belastas med. Det är inte rimligt att äldre fastigheter som ej söker bygglov skall vara med och finansiera detta. Om kommunen ej kan nå full finansiering så skall kvarstående del tas ut på samma sätt som man i övrigt finansierar kommunens verksamhet det vill säga med kommunalskatten.
 • Aspviksvägen sköts mycket bra och är i gott skick. Vi önskar inga förändringar.
 • Att det blir säkrare för gångtrafikanter och cyklister att trafikera vägen mellan Gustavsberg och Aspviks brygga.
 • Aspviksvägen medger passage och möte av all befintlig trafik och behöver inte av den anledningen breddas. Såvitt jag vet, så har det inte förekommit olyckor mellan biltrafik och cykeltrafik under de 45 år som jag har bott. Om något skulle behöva göras, så är det möjligen att bygga ”kollektivtrafiksfickor” vid busshållplatserna så att bilar kan passera medan bussen stannar.
 • Cykelbanor respektive möjlighet för barn att cykla.
 • Tycker att det fungerar bra idag, ger precis den lantliga känslan vi är ute efter.
 • Dagens trafiksituation på Aspviksvägen är ohållbar. Tung trafik förekommer livligt, samtidigt som hastighetsgränsen inte efterlevs. Vägen är smal, vilket innebär stora risker redan idag. Sammantaget innebär det att riskerna för oskyddade trafikanter är oacceptabla. Ett litet förarmisstag i ett tungt fordon riskerar att direkt leda till akut livsfara för barn och andra som uppehåller sig på vägen. Avsaknaden av såväl gång/cykelbana samt belysning innebär att det är oförsvarligt med ytterligare exploatering i området med nuvarande infrastruktur. Således måste frågan om trafiksäkerhet vara löst INNAN bygglov kan ges för ytterligare bebyggelse i Aspvik. Exploatering enligt förslaget kommer att medföra omfattande byggtrafik. Därför måste vägfrågan vara löst innan. Jag kommer att invända mot alla planförslag som inte innebär att trafiksituationen blir säker för alla trafikanter.
 • Vägen behöver främst rustas upp med bättre beläggning, bli av med hål. Jag är positiv till att bygga en cykel/gångbana.
 • Vi är inte intresserade av att betala för cykelvägar, trottoarer etc på Aspviksvägen.
 • Trafikförhållanden behöver förbättras oavsett vilken inriktning planprocessen har/får och vad slutresultatet blir. (Så sker generellt i samhället där missförhållanden förekommer). Att tillämpa utfart från (varje) enstaka fastighet för en längre transportväg (som Aspviksvägen) mycket olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunen bör se till att angränsande huskoncentrationer nås via mindre väg som samlar upp trafiken från flera hus och därmed minimerar antal utfarter.
 • Att bygga cykelbanor löser inget då det inte ökar framkomlighet, det finns inget trafikproblem, snarare att det är långt ifrån centrum.
 • Att bygga cykelbanor löser inget då det inte ökar framkomlighet, det finns inget trafikproblem, snarare att det är långt ifrån centrum.
 • Aspvik är ett speciellt område där vi som boende själva finansierat en komplett infrastruktur med kommunalt vatten- och avlopp, nerlagda markledningar för el och fiber till alla fastigheter som velat. Vi har även skött våra grusvägar och Aspviksvägen in till Gustavsberg i decennium på ett bra sätt med löpande underhåll och förbättringar. Om vi som bor i området vill investera 100-200 tkr per fastighet på uppgraderad väg/cykelbana tar vi det beslutet i samfällighetsföreningen och inte drivet av JMs exploateringsintresse. I slutändan tas alltid kostnaden för infrastrukturinvesteringar av medborgarna som bor i berört område. Ingenting får man gratis vilket tydligt borde stå i denna "JM tillrättalagda" frågeställning.
 • Aspvik har all infrastruktur som ett modernt bostadsområde behöver. Kommunalt vatten- och avlopp, fiber och förstärkta nya elledningar. Trafikverket ger våra egna grusvägar högsta betyg. Aspviksvägen in till Gustavsberg har vi sedan långt in på 1900-talet skött i vår samfällighetsförening där vi årligen tar beslut på underhåll och förbättrande åtgärder.
 • Låt vägen vara. Vi bor på landet och vill så göra. Asfalt och belysning hör till tätorten.
 • Vad har Aspviksvägen med planarbetet i Aspvik att göra? Jag ser inte något behov av att Aspviksvägen ska tas över av kommunen och breddas! Vägföreningen har skött vägen exemplariskt i alla år och tycker att det så ska förbli. Jag vill inte ha en gång- och cykelväg på bekostnad av att berg behöver sprängas bort och att gamla träd måste tas ner. Dessutom vill jag inte betala dyrt, inte med mina pengar och inte med att JM får exploatera Aspvik, för något som jag inte vill ha. Jag har aldrig känt mig rädd när jag gått eller cyklat på Aspviksvägen, vilket jag ofta gör, även kvällstid. Det är en ynnest, både för mig och alla fladdermöss, att få uppleva natthimlen utan väglampor! Om andra vill ha en cykelväg så föreslår jag att kommunen, mycket billigare, ordnar och märker upp stigen mellan Betsede (Sofielundsvägen)och Mörtnäs (Stallvägen) till cykelväg som tar cyklister vidare till Gustavsberg!
 • Vägen är ju inte optimal givet alla som trafikerar den. Tycker att de flesta verkar vara väl medvetna om det och därför samarbetar väl för att undvika olyckor och andra incidenter. Bussen tar sig ju dock knappt fram, och har ju för övrigt en väldigt gles tidtabell. Springer ofta längs vägen och tycker det fungerar väl givet omständigheterna. Men givet dagens bebyggelse och belastning så skulle jag trots allt bedöma att infrastrukturen är tillräcklig.
 • Med nuvarande bebyggelse räcker den infrastruktur vi har och har själva utvecklat i åratal! Vi säger nej till exploatering!!!!
 • Undvik ytterligare bebyggelse nära vatten/stränderna.
 • Perfekt som det är!!!!
 • Nej ! Det fungerar idag alldeles utmärkt! Nej till breddning av vägen! Nej till cykelbanor! Nej till belysning!
 • Aspviksvägen fungerar bra för den nuvarande befolkningsmängd som bor här. En exploatering kräver att vägen både breddas och förstärks.
 • På önskelistan: en cykelväg från Aspvik kanske via Betsede, längs med Ösbyträsk till Gustavsberg och kanske även en cykelväg från Aspvik till Grisslinge havsbad och Mörtnäs. Detta skulle minska biltrafiken och ha stort rekreationsvärde.
 • En förbättrad gåväg och busstrafik är förstås positivt, men det ska inte vara avhängigt av JM-exploatering. Isf säger jag NEJ till det. Jag säger NEJ till JMs exploatering av Aspvik.
 • Nej till asfalt och belysning, vi vill ha naturen kvar.
 • Vägen klarar inte mycket högre belastning.
 • Gång/cykelbana längs med Aspviksvägen är behövlig.
 • Aspviksvägen är inte byggd för mer trafik än idag och det räcker för området. Detsamma gäller för områdets grusvägar.
 • Aspviksvägen är bra som den är och sköts utmärkt av vägföreningen.
 • Vi är inte intresserade av att betala för cykelvägar, trottoarer etc på Aspviksvägen.

Finns det behov av andra funktioner i Aspvik som saknas idag

Svar:

 • Nej (32 svar)
 • Nej till JMs exploatering av Aspvik (16 svar)
 • Bussförbindelse 2ggr i timmen till Gustavsberg från morgon till kväll. (2 svar)
 • Brygga med båtplatser invid badplatsen vid Näset. (2 svar)
 • Det är ett unikt naturområde. (2 svar)
 • Stoppa JM´s!!! vansinniga planer!!!
 • Nej Aspvik är fint som det är utan vidare exploatering!
 • Inte som jag kommer på.
 • Skogen är inte så välskött vid Sjötorp.
 • Om det tvunget ska byggas så vore det trevligt med ett café/restaurang på höjden på Näset. Så att även andra än fastighetsägare har rätt till utsikt över skärgården.
 • Att bevara en så unik plats som Aspvik så nära Gustavsberg och Stockholm är väldigt unikt och detta behövs för oss människor kanske speciellt för dagens barn.
 • Det finns ingen service förutom kollektivtrafik, om utbyggnad så r kanske man bör ha omsorg etc, (fanns en gång i tiden med DHR på Aspviks gård).
 • Nej, inte egentligen. Vi klarar oss bra som det är och motsätter oss kraftfullt en utbyggnad och förtätning som minskar naturområdena.
 • Vore ju kul om den nya pendelbåten kunde ha ett stopp på Aspviks brygga när den ändå far förbi.
 • Det finns inget som vi saknar i Aspvik i dag. Mer än lugn och ro från kommunen och dess ev samarbete med JM och ev Frentab. Era planer på exploatering är det ingen som vill ha i Aspviksområdet som har valt att bosätta sig här för dess gröna områden som vi vill bevara och ha kvar.
 • Vi saknade verkligen fiber och ordnade det. Vi behövde se över våra avlopp och ordnade kommunalt VA. Vi behöver inget annat från kommunen än att få fortsätta leva som vi gör idag och bli beskyddade från exploatering.
 • Båttrafik till Aspviks brygga från Stockholm.
 • Vem har ansvaret för hanteringen av de allmänningar som finns inom Näset? Idag är flera av dem i stort sett helt utan skötsel vilket försvårar tillgängligheten.
 • Jag tycker det saknas lekplatser och ytor för spontanidrott och rekreation.
 • Ett juridiskt säkert förhållningssätt mellan fastighetsägare och kommun/myndigheter. Denna splittrade massa som finns nu är svår att navigera som medborgare.
 • Det finns idag en gångförbindelse mellan Betsede och Mörtnäs. Förbindelsen kan med relativt enkla medel rustas upp. Då ökar tillgängligheten med cykel mot Mölnvik rejält och biltrafiken på Aspviksvägen kan minska.
 • Busstrafik dygnet runt samt tätare mellan turerna.
 • Nej inte på Näset.
 • Det behövs inga nya funktioner och saknas inga heller i Aspvik. Det är absolut inget utanförskapsområde med sociala eller andra behov om någon trodde det. Alla härute har flyttat hit frivilligt och tycker det är det bästa de gjort med livet och drömmer inte om något annat.
 • Det är föga kontakt mellan boende man vet inte vad de heter eller var de bor även om man går på de 2 olika mötena som hålls varje år, Aspviksvägen och Räknäs väg- och vattenförening.
 • Jag har föreslagit att varvsbyggnaden skulle kunna användas som hembygdsgård.
 • Kulturen och naturen är det som är viktigt och det jag älskar.
 • Det är känt att vikingarna varit i detta område, det vore trevligt med en utökad kulturinventering.
 • Tätare busstrafik så att det blir lättare att klara sig utan bil. För övrigt saknas inget.
 • Tätare busstrafik. Gärna med mindre bussar.
 • Parkeringsplatser för besökare
 • Det finns idag en gångförbindelse mellan Betsede och Mörtnäs. Förbindelsen kan med relativt enkla medel rustas upp. Då ökar tillgängligheten med cykel mot Mölnvik rejält och biltrafiken på Aspviksvägen kan minska.
 • Allmän parkeringsplats, typ infartsparkering, i anslutning till busshållplats Aspviks brygga.
 • Därmed kan vi boende minska bilåkandet för Aspviksvägen.
 • Hastighetsbegränsning på sjön. Dagens scootrar gör över 100 km/tim och det försöker förarna bevisa dagligen.
 • Jag vet att boende på Stora Ängsholmen saknar båt- och parkeringsplats på fastlandet och måste ha sådana för att ha en fungerande lösning för sina fastigheter. Men har även förstått att det redan är anmält in i detaljplaneprocessen.
 • En kommun som verkligen lyssnar på befintliga boende och medborgare!!!
 • Gatubelysning längs våra grusade vägar.
 • Nej, man söker sig till Aspvik för att komma bort från tätorten och komma till naturen och djurlivet. Vid promenader i Aspviks närhet möter man en hel del olika djur t.ex. räv, rådjur, älg, hare, paddor, fiskjuse, svanar, änder, örn med mera.
 • Det vill säga nuvarande idéer i detaljplan förstör det som vi flyttat hit för (bodde tidigare i Nacka men valde att flytta till Aspvik).
 • Personligen skulle jag önska att det fanns belysning på Allévägen. På höst och vinter är det mörkt.
 • Trevligt café på sommaren.
 • Fler naturstigar

Har du något övrigt som du skulle vilja tillägga?

Svar:

 • Vi säger nej till JMs exploatering av Aspvik (28 svar)
 • Nej (3 svar)
 • Låt Näsets samfällighet ta över allmänningarna. (2 svar)
 • Jag hoppas verkligen kommunen följer åsikterna av oss som bor här istället för de utomstående.
 • Ett område som Aspvik har höga kulturvärden, om några år måste man ta sig allt längre ut från stadsbebyggelsen för att uppleva "landet". Aspvik har sköna områden man kan vallfärda till för promenader och utflykter och vandring längs leden. Under höstarna smyger folk omkring på sina svampställen och kommer hem med fulla korgar. På våren njuter man av flyttfåglarnas ankomst. Det är inte bara för oss som bor här, det är för alla! Det vore synd och skam att bygga bort skön natur.
 • Hur kan kommunen hitta på så mycket i PMet för detaljplaneringen? Aspvik är inte centrumnära!
 • Infrastrukturen i Aspvik är välfungerande med busstrafik, kommunalt vatten/avlopp, fiberdragning, förstärkt elnät och befintlig belysning där det behövs. Denna enkät är inte korrekt utformad för att ge medborgarna en fullständig bild av vad kommunen syftar till att göra med området Aspvik. Därför MÅSTE ett medborgarmöte genomföras innan man går vidare med nästa steg. Medborgarna MÅSTE också få svar på hur samarbetet mellan kommunen och storexploatören JM ser ut, i och med att JM tvärt emot medborgarna vill fördärva en stor del av rekreationsområdet Aspvik som ger den sin karaktär.
 • Jag är född samt uppvuxen i Aspvik. Har min mormor, mina föräldrar samt syskon boende i Aspvik. Detta har inneburit att även mina barn samt barnbarn bor kvar här ute på Aspvik. Detta gäller väldigt många familjer, vilket ger en stor trygghet. Detta vill jag bevara.
 • Att kommunens byggnadsnämnd med flera inblandade vid bygglovsansökningar ska vara transparanta och kunna samarbeta sinsemellan så vi vanliga gamla fastighetsägare ska kunna få "vettiga" svar när vi vill kommunicera. Av erfarenhet har det visat sig att det tyvärr verkar att fattas en vilja till det. Om man tittar på en del hus som uppförts under senare åren, undrar jag hur kommunen har resonerat.
 • OM man skall tillåta förtätning, bör tomter vara stora och inte detta tokiga hus på hus med små eller inga tomtytor emellan.
 • Stoppa utbyggnaden!
 • Det är svårt att se att det finns ett starkt bebyggelsetryck i området, vilket angetts i kommunens PFO-plan. Däremot finns det säkerligen att fåtal personer som önskar stycka av tomter för att sälja och kunna profitera på detta. Liksom självklart även byggföretag, så som JM, önskar kunna göra detta. Majoriteten av de boende i Aspvik är dock inte av denna karaktär, och har inte önskningen att själva kunna stycka av tomter för att sälja dem. Det är därför svårt att se att det finns ett allmänintresse av en detaljplanering. Jag önskar att man inte beviljar bebyggelse med nya hus längs Sjötorpsvägen. Inte heller önskar jag bebyggelse vid Aspviks gård eller på Näset/Räknäs. För övrigt känns det oetiskt, och icke demokratiskt, om Värmdö kommun driver exploateringsprocessen i Aspvik i samråd med byggföretaget JM. Låt området fortsätta vara en plats för orörd natur och värdefull kulturmiljö!
 • Ser fram mot ett supertrevligt område även efter denna exploatering. Så har jag tyckt i de 20 år jag har ägt fastighet här. Det kommer inte som någon överraskning att här kommer att byggas en dag.
 • Behålla känslan av det som är idag! Det vill säga lantligt, lugnt och fridfullt! Vill vi bo i ett större samhälle flyttar vi! Vi säger nej till JM's exploatering Aspvik!
 • Tycker det är väldigt konstigt att en del får bygga enorma hus, och spränga vid strandgränsen på Aspvik. Och en del blir tillsagda att man ens inte får ha en solstol på bryggan när man inte är där för tillfället. Förstår inte riktigt reglerna.
 • Lyssna inte bara till de som är negativa till allt men bebyggelse måste ske på ett sätt som är till fördel och inte förstör. Planen för bebyggelse ner mot Sjötorp är exempel på ett bra alternativ för alla och som är bra för alla. Planer på att bygga på höjden på näset är direkt dumt om man kommunen har ngn som helst respekt för att ta till vara natur och kultur i Aspvik.
 • Förstör INTE Aspvik med era planer, det kommer att bli katastrof i Aspvik om ni går vidare med era MYCKET dåliga planer. Denna enkät är dåligt utformad, den är tvetydig och inga raka frågor. Svaren kan ni på kommunen tolka/utläsa som ni vill.
 • I Aspvik har många bott i generationer och de känner sig mycket hotade av planer på att förstöra mycket av naturen och låta bostadsområden slås upp här ute. Vi har bott här nästan 15 år och Känner oss också mycket beskyddande över området. Detta är en pärla en bit ut från tätorten och man har inte valt att bosätta sig här för att kunna gå till pizzerian eller promenera under gatlyktans sken. Vi som bor här är naturälskande som odlar, rider går med hundar, åker båt, plockar svamp, har hönor, kaniner och marsvin, katten som sitter på grinden och grannar som delar med sig av årets äppelskörd. Vi är långt ifrån tätorten både geografiskt och i Aspvikskulturen. Vi har mycket att värna om men vi delar gärna med oss till alla som vill gå promenader och med respekt för djur och natur, njuta av det fina vi har här ute.
 • Hur kan kommunen hitta på så mycket i PMet för detaljplaneringen? Aspvik är inte centrumnära!
 • Vi boende i Aspvik måste få se samtliga planer innan något godkänns.
 • Bevara Aspviksområdet i sitt nuvarande skick med en blandning av fast- och sommarboende med möjlighet för alla att bli fastboende om så skulle vara önskvärt.
 • Att tomterna styckas lika i nuvarande och nya områden (minst 2000 m2) och att ju närmare centrum man bildar nya tomter kan de minskas. Karaktären på området bevaras då.
 • Det är självklart allas rätt även vissa ordförande att tipsa om hur man ska svara på denna enkät. Men då tycker jag också att den informationen ska vara publik. Exempelvis försöker ordförande i en samfällighet säga hur medlemmar ska svara på er enkät: Enkätens samtliga fritextfält kommer vi besvara entydigt med ”VI SÄGER NEJ TILL JMs EXPLOATERING AV ASPVIK”. Vill ni följa vårt exempel blir vi många som tydligt signalerar vårt motstånd till att förstöra vårt område. Det är även möjligt att lägga in texten ”Nej till JMs exploatering” i fritextfältet i fråga nr 1 (rangordningsfrågan) och ranka den som 5.
 • Jag ser positivt på en balanserad utveckling av bebyggelsen i Aspvik. Det finns förutsättningar att skapa ett mycket attraktivt och hållbart bostadsområde. Den stora utmaningen är att infrastrukturen inte är anpassad för den föreslagna utbyggnaden. Det måste finnas möjlighet att gå eller cykla till centrala och östra Gustavsberg på ett säkert sätt.
 • Viktigt att inte exploatera, förtäta Aspvik.
 • Den första frågans alternativ är otydlig."Utformning av ny bebyggelse (anpassning i form och placering till befintlig bebyggelse)". Vi vill inte ha ny bebyggelse - alltså anger vi lägsta alternativ i svaret. Ska frågan tolkas åt andra hållet, dvs ny bebyggelse inom vårt område så skulle svaret varit 5 eftersom vi anser det viktigt att det inte sker. Skälet till att vi valt att bosätta oss här är för den rofyllda miljön det innebär med stora tomter och relativt liten koncentration av bebyggelse. Detta ger os den avkoppling vi behöver i den i övrigt stressfylda tillvararon. De flesta av oss som bor permanent i detta område har valt platsen just för dess nuvarande karaktär. En förtätning eller expansion rycker undan själva grunden för varför vi valt att bo här. Det lugn och den vila vi finner här gör att vi kan delta i livets och samhällets övriga arenor på ett helhjärtat och effektivt sätt. Sammanfattningsvis säger vi alltså nej till ytterligare exploatering av Aspvik.
 • En fotbollsplan med lekplats för barnen vore bra kanske behov av en förskola om det finns underlag.
 • En sjökrog vid varvet vore trevligt.
 • Inga lagliga förutsättningar finns för en exploatering av Aspvik. Inom kust- och skärgårdsområdena inom Värmdö kommun gäller hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen och en planläggning är oförenlig med dessa bestämmelser och med intentionerna i strandskyddsbestämmelserna i naturvårdslagen. Refererar till regeringsbeslut 1994-10-20 Dnr M91/2556/4 och M93/731/4 samt Naturvårdsverkets yttrande 1991-10-18 Dnr 332-5287-91 Np. Eftersom utrymmet i medborgarenkäten är begränsat och inte ger möjlighet att framföra det jag anser viktigt att beakta i detaljplaneförslaget kommer jag senare lämna mina synpunkter skriftligt till planutskottets ordförande, kommunalrådet Kristina Lång.
 • Min familj kom till området i början på 1900-talet. Jag har en stor fastighet och har bemödat mig om att inte bygga sönder min mark, att bevara de gamla husen, och att behålla en varierad natur. Jag har behållit gamla ekar och vårdat dem, jag har bevarat fruktträdgårdar och ser till att de förnyas. Ängsmark hålls öppen, och träden gallras med försiktighet. För att låta de vilda djuren röra sig fritt undviker vi staket i det längsta. Detta förhållningssätt har gjort att vi har en rik flora och fauna på tomten. När jag har byggt har jag gjort minimalt ingrepp i naturen, jag har låtit huset följa bergets form och undvikit att spränga. Mina barn har en stark känsla för området och jag vet att de kommer att vara kvar här med sina familjer, och fortsätta att verka för att bevara områdets särart.
 • Min familj har bott i området sedan början på 1900-talet. Min tomt är stor och jag har bemödat mig om att bevara den varierade naturen med strand, berg, ängar och fruktträdgårdar. Jag har bevarat de gamla ekarna och skött om dem. Träden är varsamt gallrade. Fruktträdgårdarna sköts om och förnyas. Jag har inte byggt sönder min mark, utan bevarat de gamla husen. När jag har byggt har jag gjort minimala ingrepp i naturen . Jag har inte sprängt utan låtit huset följa bergets form. I det längsta har vi undvikit staket för att låta de vilda djuren röra sig fritt. Detta har gjort att vi har en rik och varierad flora och fauna. Jag vet att mina barn kommer att vara kvar här med sina familjer. Vi som bor i området har en stark känsla för vår miljö. Många liksom jag har bott här i generationer. Vi bor här för att vi uppskattar området som det är.
 • Båtplatserna vid Räknäsbadet är väldigt utsatt vid hård blåst. Alltid tjafs kring vägar som inte sköts och man över 4000:-/per år och inget görs. Jättestora gropar man ska köra eller gå i. För dj-ligt. Betr. el för vatten och avlopp har ledningen i slutet kopplats in på min mätare och jag får betala räkningarna. Varför sätter de inte upp en egen mätare så jag får ha min el ifred. Jag hoppas det snart blir ändring och att kommunen tar över driften.
 • Det finns få kulturområden motsvarande det som finns i Aspvik. Därför bör det bevaras och inte exploateras ytterligare.
 • Kulturrika områden som Aspvik, nära Stockholm är värda att bevaras.
 • De partier som genomdriver exploateringen av Aspviksområdet på ett sådant sätt att jag drabbas av stora kostnader för upprustningen av Aspviksvägen kommer inte att få min röst i kommande kommunalval.
 • Det stora värdet av att kunna bo i relativ närhet till tätbebyggelse, där samtidigt känslan av att vara nära naturen och avskild från centrumliv och trafik är påtaglig, är vad jag uppskattar mest med Aspvik. Omedelbart när man lämnar Ösby Grind, så är känslan av lantliv total med gles bebyggelse, frisk luft och natur i särpräglad strandnära skärgårdsmiljö. Det enorma kulturvärde som Aspvik erbjuder i en i övrigt stor förtätning inom kommunen, bör värnas. Man måste komma långt ut på Ingarölandet, eller värmdölandet för att kunna få samma naturupplevelse. Eventuell förtätning bör i första hand ske med utbyggnad från Ösby Grind där det mellan Ösby Grind och Skevik-Lagnö finns enorma ängsområden och ensliga skogspartier som erbjuder förtätningsmöjligheter utan motsvarande ingrepp i de boendes livsmiljö. Därför bör detaljplanen istället för att påbörja en separat satellit-förtätning med utgångspunkt i befintlig bebyggelse i Aspvik istället utreda hur behovet av nya bostäder kan hanteras.
 • Att behöva vänta som jag i 50 år på bygglov på egen ägd mark, är mycket otillständigt. Önskar nu att kommunen snabbar upp interna processen.
 • Tycker inte att asfaltering och belysning av de befintliga grusvägarna ska godkännas. Grusvägarna ger den lantliga känslan och håller nere farten på vägarna. De är även utmärkta att springa och promenera på. Avsaknaden av gatubelysning gör att vi kan njuta av stjärnhimmel, månljus och bidrar till ett lugn.
 • Jag ser positivt på en balanserad utveckling av bebyggelsen i Aspvik. Det finns förutsättningar att skapa ett mycket attraktivt och hållbart bostadsområde. Den stora utmaningen är att infrastrukturen inte är anpassad för den föreslagna utbyggnaden. Det måste finnas möjlighet att gå eller cykla till centrala och östra Gustavsberg på ett säkert sätt.
 • Vi har inget emot kommunens byggplaner men vi, som redan bor här, är inte intresserade av att betala extra för att obebyggda fastigheter bebyggs. Dessutom vill vi inte ha radhus längs Sjötorpsvägen utan fristående villor. Vi förutsätter att belysning kommer anläggas på Sjötorps-/Aspviksvägen vid eventuell byggnation samt att detta drivs av kommunen."
 • JAG SÄGER NEJ TILL JM:s EXPLOATERING AV ASPVIK. Att man helt omprövar grunderna för planprocessen då den grundar sig på argument som vi boende inte upplever gäller. Därtill upplevs enkäten ensidigt inriktat på att bana vägen för JM:s önskemål. ATT enkäten INTE är den MEDBORGARENKÄT som Planutskottet meddelat skulle ske. Utskicket av enkäten har endast skett till ""mig"" (som ägare av fastigheten) och inte annan/andra person/-er i familjen."
 • Det finns väldigt många bättre ställen att bygga än i detta fina naturområde. (2 svar)
 • Jag vill poängtera att merparten av boende i Aspvik anser att start-PMet om detaljplan för JMs exploateringsområde är beslutat utifrån felaktiga och fabricerade argument och borde omgående dras tillbaka.
 • Jag säger NEJ till JMS exploateringsplaner som vars process införts på samma sätt som tidigare med påhittade säljargument och otydliga riktlinjer från alla parter.
 • Spara Aspvik som en del av ett naturskönt område för framtiden.
 • Bevara Sjötorp som det är i dagsläget.
 • Ja, det är oerhört viktigt att kommunen inte ger JM tillåtelse att exploatera Aspvik utan ser till att göra området till natur och kulturreservat!
 • Jag tycker det är anmärkningsvärt att JM får rätt att driva på och finansiera detaljplaneprocessen. Det gör ju att man tvivlar på att utkomsten blir rättvisande, och det som är bäst för berörda parter.
 • Jag tycker även det är direkt felaktigt när detaljplaneprocessen baserar sig på formuleringar som att ”Aspvik är centrumnära”, givet att man hittills har sagt att man skall bygga från Gustavsbergs centrum och utåt. Att då komma på att benämna ett område som inte alls är centrumnära - utan snarare uppskattas för det motsatta - centrumnära för att passa en fastställd strategi, det anser jag saknar integritet och legitimitet. I övrigt är jag för utveckling och förbättring, och hoppas att man kan hitta formerna för det på ett balanserat och mångsidigt sätt som både bevarar det som är värt att bevara och utvecklar det som går. Men just i detta område så har man mer värden (kultur, natur, rekreation) och mer historik att ta hänsyn till än normalt, och det vore förödande att bortse från.
 • Nej till exploatering! Denna enkät var precis så luddig som vi misstänkte! Som man frågar får man svar.... och dessa frågor ger bara otydliga svar! Hur kan man ens skicka dessa frågor till Betsede?? Då VILL ni verkligen förvirra eller?
 • Lyssna på oss som finns i området sedan generationer.
 • Det är en olycklig utveckling om exploatering sker i en sådan unik skärgårdsmiljö
 • Aspvik har i dag ett kulturhistoriskt värde med sin natur, djur och växter. Öppet landskap med ängar och djurhållning! Låt detta få vara ett unikt område med tillträde för alla inte bara de med tjock plånbok (JMs husprojekt) Många av oss som bor i Aspvik i dag har bott här i generationer och vi värnar om att naturen här får förbli en orörd grön lunga till kommande generationer! Värmdö kommun ska värna om den Svenska mångfalden av vår natur. "Ett grönare och Renare Värmdö"" Säg NEJ TILL JMs EXPLOATERING AV ASPVIK!
 • Om det detaljplaneras ska samma regler gälla för alla, det vill säga inte två olika detaljplaner.
 • Sluta bygga fult på Värmdö, vem tycker om Gustavsbergshamns höghus och radhus ! Tävlar Värmdö om att bli fulaste kommunen med bostäder. Det är tvivelaktigt om Värmdö kan kalla sig för skärgårdskommun. Nacka har bättre naturområden. Saltsjöbaden har närområden av kultur, historia skogsområden att ströva, områden som inte exploateras. Liljeholmen i Stockholm har tagit hand om sin arkitektur, Värmdö ! Vart är Naturen Och Skärgården på väg? Ska jag behöva skämmas för min kommun. Värmdö behöver små bussar som regelbundet kör mellan Värmdö marknad-Mölnvik- Gustavsbergs centrum-Vårdcentralen. Detta är en miljöbesparing mindre biltrafik. Ge alla fastigheter en soptunna för plastinsamling.
 • Avgörande är att det endast utformas en enda detaljplan så att befintlig bebyggelse hanteras på samma sätt som ny med likadana regler för tomtstorlekar m.m.
 • Håll bostadsområden kring staden och tätorten. Här ute i naturen förstör de bara, och de värden som finns i Aspviks miljö går inte att få tillbaks om man uppför en sådan bebyggelse och överbefolkar området.
 • Stoppa planerna på utbyggnad av Aspvik.
 • Vi är flera fastighetsägare som oroas av att den nya detaljplanen kommer att förhindra våra möjligheter att stycka och bebygga våra befintliga fastigheter som vi hade planerat långt innan kommunen bestämde sig för att detaljplanera Aspvik. Till exempel äger min svärmor en fastighet på Västra Räknäsvägen 17 som idag är cirka 5300 kvm, vilken hon planerat att stycka i tre fastigheter för att kunna göra en generationsväxling till sina tre barn. Det kräver då att tomter på storlekar kring 1700 kvm tillåts, vilket inte hade varit något problem innan detaljprocessen startade. Min svärmor har dessutom bekostat tre kommunala VA-anslutningar till fastigheten, via gemensamhetsanläggningen GA11, med avsikten att fastigheten skulle styckas i tre.
 • Det finns också fastighetsägare som vill stycka ned mot 1200-1300 kvm, vilket beroende på fastigheternas form och utseende, är fullt möjligt att göra utan att områdets karaktär förändras. Detta bör tas i beaktande vid utformningen av detaljplanen."
 • Vi har inget emot kommunens byggplaner men vi, som redan bor här, är inte intresserade av att betala extra för att obebyggda fastigheter bebyggs. Dessutom vill vi inte ha radhus längs Sjötorpsvägen utan fristående villor. Vi förutsätter att belysning kommer anläggas på Sjötorps-/Aspviksvägen vid eventuell byggnation samt att detta drivs av kommunen.