PFO B3 Norra Älvsala 1 (D250)

Norra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Syfte med planarbetet

I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att
ha en landningspunkt i det aktuella området. Det innebär en möjlighet att dra in vatten
och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Status i planarbetet

Detaljplanen har fått laga kraft den 11 januari 2023. Plannummer D250.

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Bakgrund

I översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik)
utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) för perioden 2016–2025.

I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att
ha en landningspunkt i det aktuella området. Det innebär en möjlighet att dra in vatten
och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Nya granskningshandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.