Havs- och kustplan

Sveriges kustkommuner ansvarar för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Samrådsförslaget för havs- och kustplanen har nu varit ute på samråd.

Nu har havs- och kustplanen varit ute på samråd!

I vårt havs- och kustområde finns olika intressen som behöver samsas med varandra. Samtidigt behöver havet skyddas långsiktigt som en viktig resurs och användningen av mark- och vattenområden behöver vara hållbar.

Havs- och kustplanen tar avstamp i de strategier och riktlinjer som finns i kommunens översiktsplan, men fokus för planen är vårt havs- och kustområde. Syftet med planen är att identifiera de förutsättningar och olika intressen som finns i kommunens havs- och kustområde samt att redovisa strategier för att uppnå en hållbar mark- och vattenanvändning som kan bidra till en långsiktigt levande skärgård.

Under perioden 29 maj – 10 september var förslaget till havs- och kustplan ute på samråd. Under samrådet gavs möjlighet för alla att ta del av planförslaget och lämna synpunkter till oss som jobbar med det. Under denna period var det även möjligt att boka in digitala möten för att ställa frågor till havs- och kustplanens projektgrupp.

Nästa steg i arbetet

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som presenteras på kommunens webbplats i samband med granskning av havs- och kustplanen. Nu kommer vi att omarbeta planförslaget utifrån de synpunkter som har kommit in under samrådet, för att sedan gå ut på granskning där myndigheter och medborgare återigen får tycka till.

Granskningen av havs- och kustplanen planeras till vintern/våren 2024 och kommer att pågå under minst två månader. Under denna granskningstid kommer planförslaget, miljökonsekvensbeskrivningen samt samrådsredogörelsen finnas tillgängliga att ta del av. Efter granskningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande.

Information om arbetet kommer publiceras löpande på kommunens hemsida. Processen med att ta fram en översiktsplan är lång och det är många som ska involveras i arbetet. Målet är att ha en färdigt antagen havs- och kustplan under vintern 2024.

 

Havs- och kustplan - samrådsförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning , 4.1 MB.

 

En tidsaxel

Kontakt

Har du frågor kring arbetet med havs- och kustplanen?
Kontakta oversiktsplan@varmdo.se