Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling på lång sikt. Granskningsförslaget för den uppdaterade översiktsplanen som visar utvecklingen i Värmdö kommun till år 2035 har varit utställt för granskning.

Nu har översiktsplanen varit ute på granskning

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnats.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan vägledande för utvecklingen av kommunen.

Arbetet med att uppdatera översiktsplanen påbörjades under våren 2020. Arbetet har innefattat en översyn av befintlig översiktsplan utifrån ny lagstiftning och nya regionala och kommunala styrdokument samt dialog med medborgare, nämnder och myndigheter.

Under perioden 22 december 2021 – 28 februari 2022 var förslaget till uppdaterad översiktsplan ute på granskning. Under granskningen gavs möjlighet för alla att ta del av planförslaget och lämna synpunkter till oss som jobbar med översiktsplanen. Under denna period var det även möjligt att boka in digitala möten för att ställa frågor till översiktsplanens projektledare och tjänstepersoner som har deltagit i arbetet.

Nästa steg i arbetet

De synpunkter som inkom under granskningen kommer att redovisas och bemötas i ett granskningsutlåtande som presenteras på kommunens webbplats i samband med antagande av översiktsplanen. Nu kommer vi att omarbeta planförslaget utifrån de synpunkter som har kommit in under granskningen, för att sedan anta översiktsplanen i kommunfullmäktige.

Information om arbetet kommer att publiceras löpande på kommunens hemsida. Processen med att ta fram en översiktsplan är lång och det är många som ska involveras i arbetet. Målet är att ha en antagen översiktsplan under 2022.

Samråds- och granskningsförslag av den uppdaterade översiktsplanen

Ett första förslag på den uppdaterade översiktsplan var utställd för samråd under perioden 10 maj till 4 juli 2021. Det arbetades sedan om efter inkomna synpunkter och granskningsförslaget presenterades sedan den 22 december 2021. Nedan finns de versioner av översiktsplanen som presenterades under samråd och granskning.

Kontakt

Har du frågor eller idéer kring arbetet med översiktsplanen?

Kontakta oversiktsplan@varmdo.se

Ta del av översiktsplan 2012-2030

I mapparna nedan finns översiktsplanen kapitelvis som pdf-dokument.