Exploateringsområde Aspvik 1:18 m.fl.

Planområdet ligger cirka tre kilometer öster om Gustavsbergs centrum och omfattar i huvudsak obebyggda fastigheter som ägs av JM AB.

Arbetet med detaljplanen för Dp Aspvik 1:18 m.fl. är pausat.

Kartbild med föreslagna plangränser.

Det blå området visar föreslagen plangräns för detaljplanen Aspvik 1:18 m.fl. (Mark som ägs av JM AB). Det röda området visar föreslagen plangräns för PFO-planen för Aspvik. Aspviksvägen kommer sannolikt att ingå i exploateringsplanen Aspvik 1:18 m.fl. Gränserna för detaljplanerna kan komma att ändras under planarbetet.

Syfte med planarbetet

Detaljplanen ska möjliggöra byggande av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bidra
till viktig utbyggnad av infrastrukturen i området med gång- och cykelväg och förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start

Arbetet med detaljplanen för Dp Aspvik 1:18 m.fl. är pausat.

Under samrådsskedet finns möjlighet att lämna synpunkter som sedan kan beaktas i det fortsatta planarbetet. En kallelse till samråd kommer att skickas till fastighetsägare inom och intill planområdet. Efter att detaljplanen varit på samråd kommer synpunkterna att hanteras och bemötas i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer sedan att bearbetas och därefter skickas ut på granskning där det återigen finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningen kan små ändringar göras och en antagandehandling tas fram. Kommun-fullmäktige tar beslut om antagande av detaljplanen. Därefter får detaljplanen laga kraft efter tre veckor om inte detaljplanen överklagas.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för utökat förfarande.

Bakgrund och förutsättningar

Flera ansökningar om planbesked har inlämnats i området under senare år. Några av ansökningarna har fått avslag, andra har återtagits före beslut. Kommunstyrelsens plan-
utskott har under 2019 godkänt ett start-PM för planläggning av JM:s markområden i Aspvik. Aspviksområdet har höga natur- och kulturvärden med ekhagar, hällmarker och äldre sommarhus med närhet till Gustavsbergs centrum cirka tre kilometer bort.

Parallellt med denna detaljplan pågår en detaljplan för befintliga fastigheter i Aspvik, Räknäs och Näset, så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Anledningen till att planarbetet har delats upp i två delar är att detaljplanerna finansieras på olika sätt.

En detaljplan i ett så kallat prioriterat förändringsområde bekostas av skattemedel och kommunen tar sedan in en planavgift från fastighetsägare i samband med att bygglov
ges till denne. Detta gäller detaljplanen för PFO-området i Aspvik.

Mer information finns i kommunens plantaxa samt Boverkets kunskapsbank:

Boverkets kunskapsbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plantaxor

Utredningar

Innan detaljplanen går ut på samråd genomför kommunen ett antal utredningar för att klargöra vilka förutsättningar som finns för planområdet. Utredningarna görs av konsulter
på uppdrag av kommunen. I Aspvik görs en kulturmiljöutredning, trafikutredning, natur-värdesinventering (med fördjupningar för fågel, hasselsnok, groddjur och fladdermus) och
en dagvattenutredning.

Samrådsförslaget tas därefter fram med hänsyn till de utredningar som tagits fram.
När detaljplanen går ut på samråd blir utredningarna offentliga och kommer att publi-
ceras på hemsidan tillsammans med detaljplaneförslaget. Innan samrådet är handlingarna
ett arbetsmaterial eftersom det fram till beslut om samråd kan komma att göras tillägg eller revideringar av utredningarna.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Bodil Johansson via mejl bodil.johansson@varmdo.se
och planarkitekt Rick Hoogduyn rick.hoogduyn@varmdo.se eller via servicecenter
08-570 470 00.