Gustavsberg 1:188

Markägaren till Gustavsberg 1:188 inkom 2017 med planansökan för att se
över gällande detaljplan. Syftet med ny planläggning är för att möjliggöra
för småindustri (ickestörande verksamheter).

Planområdet är markerat med vit linje med ortofotot.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastigheter för småindustri i Ekobackens
norra del.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Tidplan

Startskede: Start-PM 2018

Samråd: 2019-04-15 till 2019-05-13

Granskning: 2019-09-16 till 2019-10-08

Antagande: Q3 2024

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och sker med standardförfarande.

Bakgrund

Delägare till fastigheten Gustavsberg 1:188, tillika ägare av Gustavsbergs glasmästeri,
inkom med ansökan om planbesked i syfte att nyttja delar av fastigheten för småindustri. Planområdets avgränsning kan komma att justeras under planprocessen.

Pågående verksamhet på Kråkberget, Gustavsbergs glasmästeri, behöver flytta från nuvarande plats då Kråkberget planeras detaljplaneläggas för bostadsändamål. Glasmästeriet föreslås därmed hitta en ny lokalisering inom kommunen.

På aktuell fastighet finns Gustavsbergs ridskola med stall, ridhus och hästhagar. Den del vilken detaljplanen berör avser enbart hästhagar.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Babak Moazzami via mejl babak.moazzami@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.