Östra Kil industriområde

Det råder i dag en brist på industriområden i Värmdö kommun och Östra Kil är ett nytt område som ligger i den västra delen av Värmdö kommun. På området ska det anläggas industri- och verksamhetstomter som ska ge företag möjlighet att etablera sig, växa och utvecklas. Med nära kommunikationer till resten av storstadsregionen bedöms förutsättningarna som goda för områdets framtida potential.

Läge och avgränsning

Planområdet är beläget i Östra Kil inom Värmdö kommun. Den avgränsas i sydväst av Värmdöleden (Länsväg 222), i sydöst av Graningevägen, i nordväst av Gamla Skärgårds-
vägen och mot nordöst av en kraftledning. Planområdets exakta gränser ska utredas under detaljplaneprocessens gång.

Ortofoto som visar området ovanifrån.

Området ovanifrån. Ortofoto.

Syftet med planarbetet

Planarbetet syftar till att i Östra Kil möjliggöra för ett nytt industriområde och verksamhets-område, undersöka möjligheten till att anlägga en flygplats för ambulanshelikopter samt att inrätta naturmark för nyckelbiotopsområdena. Det är ett av tre verksamhetsområden från Planprogram för Verksamhetsområde Kil som arbetats fram gemensamt mellan Värmdö kommun och Nacka kommun. Föreslaget planarbete ska möjliggöra för ett industriområde
och verksamhetsområde med tillhörande lager och logistik samt eventuellt en ny helikopter-flygplats. Det kan potentiellt innefatta en byggnadsarea på cirka 37 000 kvadratmeter och potentiellt 500 nya arbetsplatser.

Parallellt med planarbetet planeras en ny cirkulationsplats på Gamla Skärgårdsvägen som
ska fungera som infart till området.

Inom det preliminära planområdet finns två nyckelbiotopsområden vilka avses planläggas
som naturmark för att säkerställa att dessa inte exploateras i framtiden.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Start-PM för Östra Kil industriområde antogs den 29 augusti 2023 i kommunstyrelsens planutskott och detaljplanearbete för området pågår.

Tidplan

Startskede: 2023–2024

Samråd: Q3 2024

Granskning: Q4 2025

Antagande: Q3 2026

Preliminär tidplan. Tidplanen kan komma att påverkas av förutsättningar som
framkommer i planarbetet som inte kan förutses idag.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för utökat förfarande.

Bakgrund

Värmdö kommun och Nacka kommun har i samarbete tagit fram ett planprogram för området för att utreda lämpligheten för verksamheter. Programmet antogs av de båda kommunernas fullmäktige 2014 och omfattar planområdet och omkringliggande mark i Kil. Planprogrammet syfte var att utreda hur verksamheter kan etableras i Nacka och Värmdö och att klarlägga förutsättningarna för utveckling i området. Ett tidigare detaljplaneförslag för Östra Kil var ute på samråd och granskning 2015 respektive 2018 men den ursprungliga avsikten att bygga en kretsloppscentral har nu förändrats. Vad som kvarstår är en detaljplan som avser att utveckla området för industri- och verksamhetsändamål.

I samband med det nya detaljplanearbetet ska möjligheten för en ny helikopterplats ses över. Region Stockholm har under april 2023 beslutat att avbryta arbetet med etablering av en permanent basering av regionens ambulanshelikopter i Ullna, Österåkers kommun. Regionen undersöker därför nya platser för en permanent bas för ambulanshelikoptern, och Värmdö kommun undersöker därför möjligheten att etablera en sådan bas inom planområdet.

Planarbetet

Kommunen kommer att pröva detaljplaneläggning för bland annat industri, verksamheter,
natur och eventuellt flygtrafik.

Inom det preliminära planområdet finns två nyckelbiotopsområden vilka avses planläggas
som naturmark för att säkerställa att dessa inte exploateras i framtiden.

För att säkra en god utveckling i Östra Kil utreds många frågor, bland annat dagvatten,
sulfid, naturvärden och förekomsten av fridlysta arter vilka utgör utmaningar inom planområdet. Parallellt med detaljplanearbetet kommer även en ny vägplan produceras
av Trafikverket för den framtida utformningen av cirkulationsplatsen på Gamla Skärgårds-vägen för att säkra en god framkomlighet.

Planområdet är förenligt med översiktsplanen.

Gräns för planområdet kommer ses över och föreslås i detaljplanearbetet.

I planarbetet deltar kommunen och fastighetsägare inom planområdet samt samarbeten
med Trafikverket och Nacka kommun.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare och planarkitekt Stefan Khoo via mejl stefan.khoo@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.