PFO Aspvik

Planläggning för ett prioriterat förändringsområde. Aspviksområdet är bebyggt med ett 100-tal villor och fritidshus, varav flera är äldre och har ett kultur-historiskt värde. Området ligger cirka tre kilometer öster om Gustavsbergs centrum och är till den största delen inte planlagt.

Svartvit karta.Förstora bilden

Uppdaterad plangräns. Tryck på bilden för större bild.

Syfte med planarbetet

PFO-området omfattar befintliga fastigheter i Räknäs, Aspvik och Näset. Planarbetet syftar
till att reglera tillkommande bebyggelse, skydda kulturmiljön och förbättra rättssäkerheten för fastighetsägarna genom att den byggbara marken får kända och förutsägbara byggrätter.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Tidplan

Start-PM: 2019-08-27

Samråd: Q4 2024

Granskning: Q3 2025

Antagande: Q1 2026

Under samrådsskedet finns möjlighet att lämna synpunkter som sedan kan beaktas i det fortsatta planarbetet. En kallelse till samråd kommer att skickas till fastighetsägare inom och intill planområdet. Efter att detaljplanen varit på samråd kommer synpunkterna att hanteras och bemötas i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer sedan att bearbetas och därefter skickas ut på granskning där det återigen finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningen kan små ändringar göras och en antagandehandling tas fram. Kommun-fullmäktige tar beslut om antagande av detaljplanen. Därefter får detaljplanen laga kraft efter tre veckor om inte detaljplanen överklagas.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för utökat förfarande.

Bakgrund och förutsättningar

Ett starkt bebyggelsetryck finns i området och flera nya bygglov och fastighetsbildningar
är under utredning. Inom prioriterade förändringsområden ska karaktären och fastighets-strukturen bevaras enligt rekommendationer och mål i kommunens översiktsplan. Planeringen ska ta hänsyn till strandskydd och känslig natur, dagvattenutredningar ska tas fram, busshållplatser, cykelvägar och infartsparkering ska utvecklas och enskilt huvudmannaskap ska tillämpas för mindre vägar och grönytor. I området finns ett lokalt vatten- och avloppsnät som ansluter till kommunens vatten- och avloppsnät i Ålstäket.

Parallellt med denna detaljplan pågår planarbete för ny exploatering av JM:s fastigheter i Aspvik längs Sjötorpsvägen och på Näset Länk till annan webbplats.. Anledningen till att planarbetet har delats upp
i två delar är att detaljplanerna finansieras på olika sätt.

En detaljplan i ett så kallat prioriterat förändringsområde bekostas av skattemedel och kommunen tar sedan in en planavgift från fastighetsägare i samband med att bygglov
ges till denne. Detta gäller denna detaljplan för PFO-delen i Aspvik.

Mer information finns i kommunens plantaxa samt Boverkets kunskapsbank:

Byggnadsnämndens avgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Plantaxa

Utredningar

Innan detaljplanen går ut på samråd genomför kommunen ett antal utredningar för att klargöra vilka förutsättningar som finns för planområdet. Utredningarna görs av konsulter på uppdrag av kommunen. I Aspvik görs en kulturmiljöutredning, trafikutredning, naturvärdesinventering (med fördjupningar för fågel, hasselsnok, groddjur och fladdermus) och en dagvattenutredning.

Samrådsförslaget tas därefter fram med hänsyn till de utredningar som tagits fram.
När detaljplanen går ut på samråd blir utredningarna offentliga och kommer att publiceras
på hemsidan tillsammans med detaljplaneförslaget. Innan samrådet är handlingarna ett arbetsmaterial eftersom det fram till beslut om samråd kan komma att göras tillägg eller revideringar av utredningarna.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Bodil Johansson via mejl bodil.johansson@varmdo.se
eller planarkitekt Jenny Beijar jenny.beijar@varmdo.se eller via servicecenter på
08-570 470 00.