PFO Norra Lagnö, Panama, del av Långsunda

Planläggningen av Norra Lagnö ska ske i en enda etapp för att bättre kunna
värna områdets kvaliteter. Syftet med detaljplanen är att anpassa området
för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Kartbild Norra Lagnö Förstora bilden

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggnaden av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS).

Status i planarbetet

Kompletterande utredningar kommer att genomföras innan granskning.

Planarbetet kommer att försenas under 2024 på grund av fastighetsbestämning
som utförs av Lantmäteriet för att utreda osäkra fastighetsgränser inom planområdet.

Tidplan

Startskede: Q4 2014

Startskede 2 (förnyat): Q1 2018

Samråd 1: Q1 2017

Samråd 2 (förnyat): Q2 2021

Granskning: Q2 2025

Antagande: Q3 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Den 17 maj 2018 beslutade kommunstyrelsens planutskott att anta kommunens förslag att planlägga Norra Lagnö i en etapp. Samrådshandlingen för Norra Lagnö etapp ett förs i och
med detta in i ett större sammanhang och kommer att användas som underlag i kommande planarbete.

Området som kommer planläggas finns redovisat i kommunens översiktsplan från 2003–2012. Arbetet med att planlägga området utförs i enlighet med översiktsplanens intentioner och politiska beslut.

Till äldre översiktsplan 2003-2012 Länk till annan webbplats.

Kulturmiljö

Norra Lagnö har höga kulturmiljövärden som är utpekade i Översiktsplanen. Området omfattas även av kommunens kulturmiljöprogram:

Kulturmiljöprogrammet

En inventering av kulturmiljön är genomförd och du finner denna på riksantikvarieämbetets hemsida (zooma in på kartan). I inventeringen kan du läsa närmare om vad som är unikt och bevarandevärt på varje fastighet, detta är ett värdefullt underlag att tillgå vid till exempel renovering eller om du funderar på att bygga om eller till ditt hus. I och med att området präglas av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö så omfattas Attefallsåtgärder av utökad lovplikt
i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 13 §, punkt 4, och PBL 9 kap. 4d §.

Till Riksantikvariatets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning

Den 27 mars 2019 antog kommunfullmäktige riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning. Riktlinjerna innebär att vägar som leder till allmänna mål såsom förskolor och skolor i prioriterade förändringsområden som huvudregel föreslås få kommunalt huvudmannaskap. För det övriga vägnätet föreslås ett fortsatt enskilt huvudmannaskap där det går att motivera. För att ta del av beslutshandlingarna, vänligen se länken: Riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning Länk till annan webbplats.

Detaljplanen avviker från tagna riktlinjer och föreslår enskilt huvudmannaskap för de enskilda vägarna och kommunalt huvudmannaskap för gång- och cykelvägen längs med statlig väg.

Broschyrer

Två broschyrer finns framtagna för planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten
och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information om planläggning i prioriterade förändringsområden, vänligen se broschyr:

Fritidsbebyggelse , 1.9 MB.

För information om VA-projektet se:

VA-projekt PFO Norra Lagnö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om VA-projektet kontakta:

Behrang Khakoei via mejl Behrang.khakoei@varmdo.se

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Johan Almqvist via mejl johan.almqvist@varmdo.se
och exploateringsingenjör Agnes Conzen, agnes.conzen@varmdo.se eller via servicecenter
08-570 470 00.